SpareBank 1 Nord-Norge med 402 millioner kroner i overskudd per 3. kvartal i år.

SpareBank 1 Nord-Norge legger i dag fram regnskapet for 3. kvartal i år.  Konsernet har et overskudd før skatt, men etter tap på 402 millioner.  Resultatet for samme periode i fjor var på 214 millioner, det vil si en bedring på 188 millioner kroner eller 88 %.  Det gode resultatet skyldes økte inntekter på salg av bankprodukter og banktjenester.  God kostnadsutvikling og mindre tap enn i fjor, bidrar også til det positive resultatet.  Driftsresultatet per 3. kvartal gir en avkastning på egenkapitalen på 15,53 % etter skatt og et overskudd pr. grunnfondsbevis på kr 22,74 omregnet på årsbasis.
 
Konsernets forvaltningskapital per 30.09.2004 er på 42 419 millioner kroner.  I forhold til i samme periode i fjor er det en vekst på 2 294 millioner kroner, eller 5,7 %.
 
Brutto utlån til kunder var 38 255 millioner kroner per 30.09.2004.  Sammenlignet med tilsvarende periode i 2003 er det en økning på 1 955 millioner kroner som gir en vekst på
5,4 %.  Veksten fordeler seg med 13,6 % vekst i personmarkedet og en reduksjon i utlån til næringsliv og offentlig sektor med 5,5 %.
 
Hovedstyret er godt fornøyd med resultatet per 30.09.2004.  Utviklingen viser at de tiltak som ble iverksatt i 2003, både knyttet til kvalitet og en mer effektiv drift, gir gode resultater.  Banken vil fortsette sitt arbeid med å redusere kredittrisikoen innenfor enkelte bransjer, og øke inntektene fra risikofrie områder.
 
Hovedstyret forventer med utgangspunkt i utviklingen per 30.09.2004 en tilfredsstillende resultatutvikling resten av året.
 
Mer detaljerte opplysninger om ulike områder ved konsernets drift finnes i vedlagte tallmateriale.
 
 
 
Rapporten inklusive tabeller kan lastes ned fra følgende link:  http://hugin.info/147/R/965867/140257.pdf
 
Presentasjon av rapporten kan lastes ned fra følgende link:  http://hugin.info/147/R/965868/140258.pdf

Eventuelle spørsmål rettes til adm. direktør Hans Olav Karde, tlf 77 62 24 01 eller viseadm. direktør Oddmund Åsen, tlf. 77 62 20 94. <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> Tromsø, 27. oktober 2004 <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> for Sparebanken Nord-Norge <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> Kjell Kolbeinsen <!-- hugin-supplied --><br> informasjonsdirektør

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner