SpareBank 1 Nord-Norge med 535 mill kroner i overskudd i 2004, det beste resultatet noensinne.

SpareBank 1 Nord-Norge legger i dag fram foreløpig regnskap for 2004.  Konsernet har et overskudd etter tap, men før skatt på 535 mill kroner.  Resultatet for samme periode i fjor var på 273 mill kroner, det vil si en bedring på 262 mill kroner, eller 96 %.  Overskuddet i 2004 er det beste driftsresultatet i bankens historie.
 
De viktigste årsakene til den sterke resultatforbedringen er økte inntekter, spesielt salget av spare- og plasseringsprodukter har hatt en positiv utvikling. Reduserte tap og en god kontroll på kostnadsutviklingen er også viktige bidrag til det gode driftsresultatet.  Resultatet etter skatt gir en avkastning på egenkapitalen på 14,6 % mot 9,0 % i 2003. 
 
Konsernets forvaltningskapital er pr. 31.12.2004 på 42 245 mill kroner.
 
Hovedstyret foreslår et utbytte på kr 19,- pr. grunnfondsbevis.
 
I regnskapet for 2004 er det foreslått avsatt 25 mill kroner til gavefondet. Disse midlene skal i hovedsak gå til kompetansehevende tiltak, forskning og kulturelle formål.
 
Hovedstyret er godt fornøyd med resultatet for 2004.  Utviklingen viser at de tiltak som ble iverksatt i 2003, både knyttet til kvalitet og mer effektiv drift, gir gode resultater.
 
Endelig vedtak av regnskapet for 2004 vedtas av Forstanderskapet i møte 16. mars 2005.
 
Mer detaljerte opplysninger om ulike områder ved konsernets drift finnes i vedlagte rapport med vedlegg.
 
 
Rapporten inklusive tabeller kan lastes ned fra følgende link:
 
Presentasjon av rapporten kan lastes ned fra følgende link:

Eventuelle spørsmål rettes til adm. direktør Hans Olav Karde, tlf 77 62 24 01 eller viseadm. direktør Oddmund Åsen, tlf 77 62 20 94. <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> Se også www.snn.no <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> Tromsø, 9. februar 2005 <!-- hugin-supplied --><br> for Sparebanken Nord-Norge <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> Kjell Kolbeinsen <!-- hugin-supplied --><br> informasjonsdirektør

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner