SpareBank 1 Nord-Norge med rekordresultat

SpareBank 1 Nord-Norge med rekordresultat
på 318 mill kroner pr. 2. kvartal 2000.
Alle ansatte er nå grunnfondsbeviseiere i banken


SpareBank 1 Nord-Norge legger i dag fram konsernets driftsregnskap pr. 30.06. i år. Overskuddet etter tap, men før skatt er på 318 mill kroner og tilsvarer 2,09 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. For SpareBank 1 Nord-Norge er dette det beste resultat noensinne, tilsvarende tall for i fjor var henholdsvis 229 mill kroner og 1,73 %, m.a.o. en resultatforbedring på 89 mill kroner. Hovedårsaken til det gode resultatet er netto økning i verdipapirinntekter på 119 mill kroner i forhold til samme periode i fjor.

Resultatet for 1. halvår i år 2000 viser god ordinær bankdrift og ekstraordinære inntekter på salg av verdipapirer. Det er også god utlåns- og innskuddsvekst, lave tap og kontrollert mislighold og en utvikling i kostnadene som er i samsvar med bankens mål.

Alle ansatte eier nå grunnfondsbevis i banken

Forvaltningskapital, egenkapitalavkastning, skatt
Forvaltningskapitalen er på 31 992 mill kroner pr 30.06.2000. For de siste 12 måneders drift er dette en økning på 4 624 mill kroner, eller 16,9 %. Konsernets egenkapital- avkastning etter skatt er på 22,56 % og overskudd pr. grunnfondsbevis er på kr 33,17 omregnet på årsbasis. Skattekostnader er for første halvår beregnet til 98 mill kroner.

Valuta og verdipapirer
Netto tap i handelsporteføljen for valuta og verdipapirer er på 18 mill kroner pr. 2. kvartal i år. Salget av SpareBank 1 Nord-Norges aksjer (9,44 %) i Fellesdata AS, har gitt banken en nettogevinst på 222 mill kroner. Sammenlignet med resultat for samme periode i fjor har banken en netto økning i inntektene fra valuta og verdipapirer på 119 mill kroner.

Banken har en merverdi i øvrig omløpsportefølje på 143 mill kroner pr 30.06.2000. I tillegg har banken et konvertibelt ansvarlig lån i Nordlandsbanken ASA som har en merverdi pr 30.06.2000 på 51 mill kroner.

Utlån og innskudd
Konsernets brutto utlån til kunder er 28 004 mill kroner pr 30.06.2000. Sammenlignet med tilsvarende periode i 1999 er det en økning på 4 372 mill kroner som gir en vekst på 18,5%. Konsernets innskudd fra kunder er 16 689 mill kroner pr 30.06.2000. Økningen siste 12 måneder er på 1 844 mill kroner eller 12,4%.

Tap og mislighold
Bankens netto tap for 1. halvår i år er på 40 mill kroner, eller 0,29 % av brutto utlån. Tilsvarende tall for samme periode i fjor var 41 mill kroner og 0,35 %. Konsernets misligholdte lån og garantier er pr. 30.06.2000 på 356 mill kroner.

Kostnader
De ordinære driftskostnadene hittil i år er i samsvar med forutsetningene for en effektiv drift. Banken hadde i tillegg en engangskostnad på 69 mill kroner. Av dette er 44 mill kroner bankens andel i forbindelse med SpareBank 1Gruppens overgang til felles teknologisk plattform. Ny driftsavtale med EDB Fellesdata AS innebærer at vår andel av konverterings- kostnadene vil være inntjent i løpet av ca 2 år i form av reduksjon i de årlige drifts- kostnadene. De øvrige 25 mill kroner er kostnadsføring av merverdi ved kjøp av VÅR Bank og Forsikrings virksomhet i Nord-Norge.

Ansatte grunnfondsbeviseiere i banken
Alle ansatte er nå grunnfondsbeviseiere i banken. I forbindelse med en rettet emisjon mot ansatte, ble tidligere avsatte midler til ansattefond benyttet til kjøp av grunnfondsbevis til alle ansatte.

Rating (kredittvurdering) av banken
Sparebanken Nord-Norge har fått rating (dvs. kredittvurdering) fra de internasjonale ratingbyråene Moody's og Fitch IBCA. Den oppnådde langsiktige rating er henholdsvis A3 og A-, mens den kortsiktige rating er henholdsvis P2 og F2. Banken er meget tilfreds med den oppnådde ratingen som ytterligere vil forbedre bankens innlånsmuligheter i det internasjonale markedet.

Oppsummering
Hovedstyret er svært fornøyd med resultatutviklingen hittil i år. Banken har hatt en god vekst i både utlån og innskudd og inntektene fra salg av fonds- og forsikringsprodukter er økt vesentlig. Banken er etter styrets vurdering godt posisjonert for å ta aktiv del i landsdelens utvikling både i personmarkedet og næringslivsmarkedet. Styret legger vekt på at fortsatt ekspansjon skal skje med en betryggende risikoprofil.

For mer detaljerte opplysninger vises til vedlagte tallmateriale:

<br>Eventuelle spørsmål rettes til adm. direktør Hans Olav Karde, tlf 77 62 24 01 eller viseadm. direktør Oddmund Åsen, tlf 77 62 20 94. <br> <br>Tromsø, 2. august 2000 <br>SpareBank 1 Nord-Norge <br> <br>Kjell Kolbeinsen <br>informasjonssjef

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner

Dokumenter og linker