SpareBank 1 Nord-Norge regnskap per 3. kvartal 2010: Fortsatt meget godt resultat og god soliditet

Driftsresultatet for SpareBank 1 Nord-Norge per 3. kvartal 2010 er på 760 mill kroner etter tap, men før skatt.  Dette er 89 mill kroner bedre enn for samme periode i fjor.  Det gode kvartalsresultatet viser en bedring i den underliggende bankdriften, og det i et marked med sterk konkurranse.  Reduserte utlånstap representerer et betydelig bidrag til den bedrede driften.  I tillegg er det positive bidrag fra egne datterselskaper og tilhørende selskaper i SpareBank 1-alliansen, og ikke minst fra finansielle investeringer.

Regnskapet for bedrifter i Nord-Norge viser at 2009 var et positivt og godt år.  Dette preger også personmarkedet.  Lavt mislighold både i person-markedet og bedriftsmarkedet underbygger dette, sier adm. direktør Hans Olav Karde.  Optimismen gir seg videre utslag i en god utlånsvekst i begge markedene.

Stadig flere benytter elektronisk tjeneste i sin kontakt med banken.  I 2010 har det spesielt vært en stor vekst i bruk av mobiltelefonen.  Bankens medarbeidere har lagt ned et betydelig arbeid for å få kundene til å ta i bruk mobiltelefonen i sin kontakt med banken.  Bare i september måned sendte banken ut 116 000 SMS-meldinger til kunder.  Bankens nettlånskanal er videre i vekst.

SpareBank 1 Nord-Norge fremstår som en meget veldrevet bank med god likviditet (innskuddsdekning i forhold til utlån på 73,9 %), god soliditet (kjernekapitaldekning på 9,8 %) og høy effektivitet (kostnadsprosent på 45,9 %).

Egenkapitalavkastningen etter skatt holder fortsatt et høyt nivå, og var per 3. kvartal på 15,5 % mot 15,8 % på samme tid i 2009.

Hovedstyret karakteriserer kvartalsresultatet som meget godt.

For øvrige detaljer fra regnskapet vises det til rapport for 3. kvartal 2010.

Se også bankens hjemmeside www.snn.no.

Eventuelle spørsmål rettes til

adm. direktør Hans Olav Karde, tlf. 90 15 19 81 eller viseadm. direktør Oddmund Åsen, tlf. 90 67 27 57.

Tromsø, 27. oktober 2010
SpareBank 1 Nord-Norge


Stig-Arne Engen
Kommunikasjonsdirektør

Om SpareBank 1 Nord-Norge: SpareBank 1 Nord-Norge er en ledende leverandør av finansielle tjenester og produkter til person- og bedriftsmarkedet og offentlig sektor i landsdelen. Banken har en samlet kundebase på ca. 244 000 personkunder, ca. 36 500 bedriftskunder inklusiv offentlig sektor, lag og foreninger, og omlag 101 000 forsikringskunder. Banken er representert gjennom 74 kontorer i Finnmark, Troms, Nordland og på Svalbard.
SpareBank 1 Nord-Norge åpnet i september 2010 bankvirksomhet i Russland gjennom North- West 1 Alliance Bank.  Banken eies med 75 % av SpareBank 1 Nord-Norge mens de øvrige 25 % av aksjene eies av SpareBank 1 Nord-Norges russiske samarbeidspartner Bank Tavrichesky i St. Petersburg.  Hoved-kontoret til den nye banken ligger i St. Petersburg med filial i Murmansk.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.