SpareBank1 Nord-Norge med 70 mill i resultat for 1. kvartal 2001Hovedårsaken til resultatnedgangen er den negative utviklingen i aksjemarkedene, direkte gjennom bankens aksjebeholdning og indirekte gjennom bankens eierandel i SpareBank 1 Gruppen AS. Tap på verdipapirer/valuta utgjør 16 mill kroner, mens bankens andel av underskuddet i SpareBank 1 Gruppen AS er 14 mill kroner, til sammen 30 mill kroner. I tillegg har banken økt tapsavsetningene, spesielt er de uspesifiserte tap økt med 10 mill kroner i forhold til 1. kvartal 2000.

Det er en reduksjon i renteinntektene som følge av konkurransen i markedet. Derimot er det en positiv utvikling av inntekter fra salg av fonds- og forsikringsprodukter.

Overtakelse av ansatte og portefølje fra VÅR Forsikring i Nord-Norge tilfører banken 50 000 kunder, derav 30 000 nye kunder. Dette gir banken en større markedsandel, økte provisjonsinntekter samt et betydelig potensiale for salg av andre bankprodukter.

Lave tap og lavt mislighold
Konsernets netto tap pr 31.03.01 på lån og garantier er på 18 mill kroner eller 0,25 % av brutto utlån. Tilsvarende tall for samme periode på lån og garantier i fjor var 3 mill kroner eller 0,04 % . Av tap på 18 mill kroner er 10 mill kroner avsetning til uspesifiserte tap. Konsernets mislighold er fortsatt lavt.

Forvaltningskapital
Konsernets forvaltningskapital er på 33 481 mill kroner pr 31.03.2001. I forhold til de siste 12 mnd er dette en vekst på 2 917 mill kroner, eller 9,5 %.

Utlån og innskudd
Brutto utlån for konsernet er på 29 315 mill kroner, en økning i forhold til samme periode i fjor på 2 380 mill kroner, eller 8,8 %.
Innskudd fra kunder er på 17 745 mill kroner. Her er det for de siste 12 mnd en økning på 2747 mill kroner eller 18,3 %.

Høy markedsaktivitet og sterk vekst i nettbankbruk
Bankens store og økende kundebase i personmarkedet og i bedriftsmarkedet reflekterer sammen med den høye aktiviteten i boligmarkedet bankens utlånsvekst, innskuddsvekst og transaksjonsvekst. Banken har det siste året styrket innsatsen innenfor spareområdet som også vises gjennom betydelig økning i innskudd fra kunder og økte provisjonsinntekter fra salg av andre spareprodukter.

SpareBank 1 Nord-Norge har nå ca 40 000 nettbankbrukere. Dette er en økning med ca 5000 siden årsskiftet. Trenden blant våre kunder peker i retning av at stadig flere ønsker å betjene seg selv via ulike former for automatiserte tjenester.

Egenkapital
Kapitaldekningen pr 31.01.03 er 10,45 % av beregningsgrunnlaget. Av dette utgjør kjernekapitalen 8,29 %.

Myndighetene har med virkning fra 1. april 2001 endret grunnlaget for risikovekting av utlån til boligformål. For SpareBank 1 Nord-Norge betyr dette at risikovektet balanse reduseres med ca 950 mill kroner, noe som gir en økning i kapitaldekningen med ca 0,45 %.

Oppsummering
Hovedstyret i SpareBank 1 Nord-Norge er fornøyd med resultatutviklingen hittil i år selv om resultatet i forhold til samme periode i fjor er noe svakere på grunn av negativ utvikling i aksjemarkedene. Det er spesielt gledelig at innskudd fra kunder og inntekter fra salg av fonds-og forsikringsprodukter fortsatt viser en positiv utvikling.

Banken er etter hovedstyrets vurdering godt posisjonert for å ta aktiv del i landsdelens utvikling både i personmarkedet og næringslivsmarkedet. Hovedstyret legger vekt på at fortsatt ekspansjon skal skje med en betryggende risikoprofil.


Tromsø, 25 april 2001

SpareBank 1 Nord-Norge


Kjell Kolbeinsen
informasjonsdirektør


For mer detaljerte opplysninger vises til vedlagte tallmateriale.

Eventuelle spørsmål rettes til adm. dir Hans Olav Karde tel. 776 22401 eller viseadm. dir Oddmund Åsen tel. 776 22094

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner

Dokumenter og linker