SpareBank1 Nord-Norge styrker sin posisjon i sparemarkedet

Hovedtrekk pr 30.06.2001

- Økning innskudd og fondsplassering på 3,5 mrd. kroner siste 12 måneder
- Resultat før skatt på 201 mill kroner pr 2. kvartal 2001


Konsernet har et driftsresultat etter tap, men før skatt på 201 mill kroner, tilsvarende tall for i fjor var 318 mill kroner. Banken hadde i fjor en gevinst på 222 mill kroner knyttet til salg av aksjer i Fellesdata ASA.

Konsernets resultat av basisdriften pr 30.06.01 (ex gevinst/tap, verdipapirer, resultat SpareBank 1 Gruppen og ekstraordinære kostnader) viser en økning på 47 mill kroner sammenlignet med samme periode i fjor.

Lave tap og lavt mislighold
Konsernets netto tap pr 30.06.01 på lån og garantier er på 35 mill kroner eller 0,24 % av brutto utlån. Tilsvarende tall for samme periode i fjor var 40 mill kroner eller 0,29 % . Av tap på 35mill kroner er 20 mill kroner avsetning til uspesifiserte tap. Konsernets mislighold er fortsatt lavt.

Forvaltningskapital
Konsernets forvaltningskapital er på 33 974 mill kroner pr 30.06.01. I forhold til de siste 12 mnd er dette en vekst på 1 982 mill kroner, eller 6,2 %.

Utlån
Brutto utlån for konsernet er på 29 537 mill kroner, en økning i forhold til samme periode i fjor på 1 533 mill kroner, eller 5,5 %. Utlånsveksten i personmarkedet er 10,2 %.

Innskudd/plassering
Konsernets innskudd fra kunder er på 19 069 mill kroner. Her er det for de siste 12 mnd en økning på 2 380 mill kroner eller 14,3 %.
Konsernets kunder økte sin sparekapital med 3,5 mrd kroner siste 12 mnd, fordelt på innskudd med 2,4 mrd kroner og andre spareprodukter (fond og lignende) med 1,1 mrd kroner.

Den gode innskuddsveksten medfører at egenfinansieringen (innskudd i % av utlån) er økt fra 59,6 % i 2. kvartal 2000 til 64,6 % i 2. kvartal 2001.

Høy markedsaktivitet og sterk vekst i nettbankbruk
Bankens store og økende kundebase i personmarkedet og i bedriftsmarkedet reflekterer sammen med den høye aktiviteten i boligmarkedet bankens utlånsvekst, innskuddsvekst og transaksjonsvekst. Banken har det siste året styrket innsatsen innenfor spareområdet som også vises gjennom betydelig økning i innskudd fra kunder og økte provisjonsinntekter fra salg av andre spareprodukter.

SpareBank 1 Nord-Norge har nå ca 43 000 nettbankbrukere. Dette er en økning med ca 8000 siden årsskiftet. Trenden blant våre kunder peker i retning av at stadig flere ønsker å betjene seg selv via ulike former for automatiserte tjenester. Andel giroer som betales via nettbanken, bedriftsnett eller telefonbank utgjør 80 % av totale girotransaksjoner pr 30.06.01.

Egenkapital
Kapitaldekningen pr 30.06.01 er 10,80 % av beregningsgrunnlaget. Av dette utgjør kjernekapitalen 8,59 %.

Oppsummering
Hovedstyret er fornøyd med resultatutviklingen hittil i år. Det er spesielt gledelig at resultatet fra konsernets basisdrift viser en positiv utvikling. Konsernets utvikling innenfor salg av innskudds-, fonds- og forsikringsprodukter, viser at både strategivalg og iverksettelse av tiltak gir resultater som er med på å øke andelen av bankens inntekter fra risikofrie områder.

Banken er etter hovedstyrets vurdering godt posisjonert for å ta aktiv del i landsdelens utvikling både i personmarkedet og næringslivsmarkedet. Hovedstyret legger vekt på at fortsatt ekspansjon skal skje med en betryggende risikoprofil.

For mer detaljerte opplysninger vises til vedlagte tallmateriale.

Eventuelle spørsmål rettes til adm. dir Hans Olav Karde tel. 776 22401 eller viseadm. dir Oddmund Åsen tel. 776 22094Tromsø, 8. august 2001
SpareBank 1 Nord-NorgeKjell Kolbeinsen
informasjonsdirektør


Vedlegg: Tallmateriale

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner

Dokumenter og linker