Stabil og god resultatutvikling i SpareBank 1 Nord-Norge

Konsernet SpareBank 1) Nord-Norge hadde et resultat i 1998 på 260,5 mill kroner etter tap, men før skatt. Dette er 1,2 mill kroner lavere enn i 1997. Resultatet gir en avkastning på egenkapitalen med 12,1 % og hovedstyret tilrår et utbytte på kr 15,00 pr. grunnfondsbevis. Dette er det samme som for 1997.


Forvaltningskapitalen økte til 26 090 mill kroner pr. 31.12.98. Økningen tilsvarer en årsvekst på 6,9 %. Innskudd fra kunder økte med 3,9 % i 1998 til 14 237 mill kroner. Utlånene til både privat- og næringsmarkedet økte med 4,1 % og utgjør totalt 22 681 mill kroner. Veksten i utlånene ble noe redusert i 4. kvartal. Dette er en konsekvens av lavere låneetterspørsel spesielt i privatmarkedet.

Rente- og kredittprovisjonsinntekter og andre inntekter
Rente- og kredittprovisjonsinntekter utgjorde 842,7 mill kroner i 1998. Dette tilsvarer 3,31 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende tall for 1997 var 3,34 %, noe som viser at rentemarginen har falt med 0,03 %.

Andre inntekter utgjorde 208,6 mill kroner tilsvarende en økning på 18,8 mill kroner eller 9 % i 1998. Økningen skyldes vekst i betalingsformidling og i salget av forsikringsprodukter. Inntekter fra verdipapir og valuta var 17,1 mill kroner. Dette er samme nivå som i 1997. Urealisert gevinst i verdipapirporteføljen utgjør 97,4 mill kroner.

Driftskostnader
I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør kostnaden 2,73 %. Driftskostnadene for 1998 var på 694,4 mill kroner, en økning på 52,0 mill kroner. Av dette er 45,0 mill kroner engangskostnader, hvorav 20,0 mill kroner i avsetning til omstillingstiltak.

Avsetningen til omstillingstiltak må sees i lys av kundenes endrede bruk av banken og bruk av nye teknologiske løsninger, automatiske tjenester økte med 21 %. Omstillingen vil også omfatte bemanningstilpasninger.

Tap og mislighold
Spesifiserte tap i 1998 er bokført med 51,4 mill kroner. Dette er en økning fra 1997 på 3,4 mill kroner. I tillegg er det avsatt 45,0 mill kroner til uspesifiserte tap. Sistnevnte skyldes den generelle usikkerheten knyttet til konjunkturutviklingen i 1999.

Netto misligholdte lån og tapsutsatte engasjement er 246,0 mill kroner pr. 31.12.98. Dette er en nedgang på 6,0 mill kroner fra 31.12.97.

For full rapport med tabeller, følg linken nedenfor.

Mer informasjon <br >Fullstendig regnskapsinformasjon er tilgjengelig på SpareBank 1) Nord-Norges hjemmeside på internett: www.snn.no . <br > <br >Eventuelle spørsmål kan rettes til adm. direktør Hans Olav Karde, telefon <br >776 22 000 eller viseadm. direktør Oddmund Åsen, telefon 77 62 20 94. <br > <br > <br >Tromsø, 10. februar 1999 <br >Sparebanken Nord-Norge <br > <br >Kjell Kolbeinsen <br >informasjonssjef <br >

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner

Dokumenter og linker