Vilkår for fortrinnsrettsemisjon og ansatteemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge

IKKE FOR DISTRIBUSJON, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIA, HONG KONG ELLER JAPAN
 
Hovedstyret i SpareBank 1 Nord-Norge foreslår tegningskurs og antall aksjer som skal utstedes i fortrinnsrettsemisjonen og ansatteemisjonen.
 
Hovedstyret i SpareBank 1 Nord-Norge besluttet 8. september 2013 å foreslå for representantskapet at tegningskursen i den annonserte fortrinnsrettsemisjonen på rundt 750 millioner kroner settes til 22,65 kroner per egenkapitalbevis, og at det utstedes 33.104.494 egenkapitalbevis i fortrinnsrettsemisjonen. Tegningskursen i den annonserte ansatteemisjonen settes til  21,- kroner per egenkapitalbevis.
 
Tegningskursen per egenkapitalbevis i fortrinnsrettsemisjonen er 32,6 prosent lavere enn sluttkursen 6. september 2013 som var siste handledag før fastsettelse av vilkårene, og 24,4 lavere enn den teoretiske kursen eksklusive tegningsretter.
 
Eiere av egenkapitalbevis i SpareBank 1 Nord-Norge per utløpet av 9. september 2013, som registrert i sparebankens register over egenkapitalbeviseiere i VPS per utløpet av 12. september 2013, vil tildeles tegningsretter. Første noteringsdag, eksklusive tegningsretter, er dermed 10. september 2013. Eiere av egenkapitalbevis i SpareBank 1 Nord-Norge vil motta 0,5 tegningsretter for hvert eksisterende egenkapitalbevis, rundet ned til nærmeste hele tegningsrett. Det kreves en tegningsrett for å bli tildelt ett nytt egenkapitalbevis.
 
Forventet tegningsperiode vil starte 13. september 2013 kl 0900 og avsluttes 27. september 2013 kl 1630.
 
Fortrinnsrettsemisjonen 
Tegningsrettene vil være omsettelige og vil være notert på Oslo Børs under tickeren "NONG T" fra og med 13. september 2013 og til og med 27. september 2013 kl. 16.30. Tegningsretter som ikke er benyttet eller solgt i løpet av tegningsperioden, vil bli slettet og derved miste sin verdi.
 
Overtegning og tegning uten tegningsretter vil være tillatt. For ytterligere informasjon om vilkårene for fortrinnsrettsemisjonen vises det til prospektet som forventes offentliggjort ca. 12. september 2013.
 
I forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen er det inngått avtaler om fulltegningsgaranti med SpareBank 1 SR-Bank, SpareBank 1 SMN, Sparebanken Hedmark, Samarbeidende Sparebanker AS, Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge og andre garantister blant bankens største eksisterende eiere.
 
Fortrinnsrettsemisjonen vil gi et brutto proveny på rundt 750 millioner kroner. SpareBank 1 Nord-Norges utstedte eierandelskapital vil som følge av fortrinnsrettsemisjonen bli forhøyet med 595.880.892,-  kroner ved utstedelse av 33.104.494 nye egenkapitalbevis, hvert pålydende 18 kroner.
 
Rettede emisjoner
Banken har i tillegg fullmakt til å gjennomføre en eller flere rettede emisjoner på inntil 320 millioner kroner. Deler av denne fullmakten vil bli benyttet til å gjennomføre ansatteemisjonen. I børsmelding av 13. august 2013 foreslo hovedstyret å gjennomføre rettede emisjoner på inntil 200 millioner kroner av foreliggende fullmakt. På bakgrunn av tilbakemelding fra enkelte eiere, og bankens vurdering av det umiddelbare behovet for kapital, har hovedstyret besluttet å avvente gjennomføringen av andre rettede emisjoner enn ansatteemisjonen. 
 
Ansatteemisjon 
Ansatte i SpareBank 1 Nord-Norge-konsernet, medlemmer av hovedstyret og bankens regionstyrer vil få anledning til å tegne seg for et minimum tegningsbeløp på 10.000,- kroner og maksimalt 200.000,- kroner, hver med bindingstid i 3 år. Tegningskursen i ansatteemisjonen er 21,- kroner per egenkapitalbevis og er ca. 30 % lavere enn beregnet markedskurs. Ansatteemisjonen gjennomføres parallelt med fortrinnsrettsemisjonen.
 
Gjennom ansatteemisjonen vil SpareBank 1 Nord-Norges eierandelskapital bli forhøyet med inntil 25.714.278,-  kroner ved utstedelse av inntil 1.428.571 nye egenkapitalbevis, hvert pålydende 18 kroner. 
 
Ny eierandelskapital
Etter at både fortrinnsrettsemisjonen, ansatteemisjonen og nedskriving av pålydende (se børsmelding datert 13. august 2013) er registrert i Foretaksregisteret, vil SpareBank 1 Nord-Norges eierandelskapital være minimum 1.787.642.676,- kroner og maksimum 1.813.356.936,- kroner, fordelt på minimum 99.313.482 og maksimum 100.742.052  egenkapitalbevis, hvert pålydende 18 kroner.
 
Etter gjennomføring av fortrinnsrettsemisjonen er ny egenkapitalbevisbrøk gjeldende fra 1. januar 2014 foreløpig beregnet til 48,4 prosent.  Hensyntatt 3/12 av netto emisjonsbeløp er korrigert egenkapitalbevisbrøk per 1. januar 2013 foreløpig beregnet til 43,4 prosent. Denne vil gjelde ved fordelingen av morbankens overskudd for regnskapsåret 2013.
 
Forventet tidsplanen for fortrinnsrettsemisjonen og ansatteemisjonen:
  • Egenkapitalbevisene noteres eks. tegningsretter: 10. september 2013
  • Tegningsretter tildeles på den enkelte egenkapitalbeviseiers VPS-konto: 13. september 2013
  • Første dag i tegningsperioden: 13. september 2013
  • Siste dag i tegningsperioden: 27. september 2013
  • Tildeling og utsendelse av tildelingsbrev: 3. oktober 2013
  • Innbetaling ved automatisk belastning av konto: 8. oktober 2013
  • Registrering i Foretaksregisteret: ca. 10. oktober 2013
  • Nye egenkapitalbevis utstedes: ca. 10. oktober 2013
  • Børsnotering av de nye egenkapitalbevisene: ca. 11. oktober 2013
                                                                             
Eventuelle endringer i denne tidsplanen vil bli publisert gjennom Oslo Børs' informasjonssystem. All informasjon om fortrinnsrettemisjonen og ansatteemisjonen vil også være tilgjengelig på www.snn.no.
 
Arctic Securities, SpareBank 1 Markets og SpareBank 1 Nord-Norge Markets er tilretteleggere for fortrinnsrettemisjonen og ansatteemisjonen. Advokatfirmaet BAHR er bankens juridiske rådgiver.
 
Tromsø, 9. september 2013
 
Kontaktpersoner i SpareBank 1 Nord-Norge:
Konsernsjef Jan-Frode Janson; mob + 47 909 75 183
Finansdirektør Rolf Eigil Bygdnes; mob +47 905 19774
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.
 
DISCLAIMER
These written materials are not for distribution in the United States, Canada, Australia, Hong Kong or Japan. The information contained herein does not constitute an offer of securities for sale in the United States, Canada, Australia, Hong Kong or Japan.
 
The securities may not be offered or sold in the United States unless they are registered under applicable law or exempt from registration. The Savings Bank does not intend to register any portion of the offer in the United States or to conduct a public offer of securities in the United States. No money, securities or other consideration is being solicited and, if sent in response to the information contained herein, will not be accepted.
 
FORWARD LOOKING STATEMENTS
This document and any materials distributed in connection with this document may contain certain forward-looking statements. By their nature, forward-looking statements involve risk and uncertainty because they reflect SpareBank 1 Nord- Norges's current expectations and assumptions as to future events and circumstances that may not prove accurate. A number of material factors could cause actual results and developments to differ materially from those expressed or implied by these forward-looking statements, including the risks and uncertainties to be set out in the prospectus.

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner