2. kvartal 2000


SpareBank 1 SR-Bank øker markedsandelen ved godt salg og god drift SpareBank 1 SR-Bank konsernet fikk etter første halvår et resultat før skatt på 373 mill. kroner, en økning på 51 mill. kroner i forhold til 1. halvår i fjor. Resultatet inkluderer en gevinst på 177 mill. kroner fra salget av aksjene i Fellesdata ASA. Fjorårets resultat inkluderte en gevinst på 51 mill. kroner ved salg av eierandel i SpareBank 1 til FöreningsSparbanken. Det er avsatt 30 mill. kroner til kostnader for etablering av felles IT-plattform i SpareBank 1 samarbeidet. Det er videre avsatt 20 mill. kroner til interne omstillingstiltak.

Konsernets utlån og innskudd har en årsvekst på henholdsvis 19% og 13%. Veksten i innskuddene fra privatmarkedet er fortsatt meget god og viste ved kvartalsskiftet en 12-måneders vekst på 12%, mens innskuddene fra bedriftsmarkedet økte med 16% sammenlignet med samme kvartal i fjor. Rentemarginen ved utgangen av juni utgjorde 2,33%, en reduksjon fra 2,59% på samme tidspunkt ifjor. Den reduserte marginen er i hovedsak forårsaket av at banken opprettholdt lav utlånsrente til boligformål i 2. kvartal til tross for stigende markedsrente fra årsskiftet. Netto provisjonsinntekter fra salget av salg av fonds- og forsikringsprodukter ga en vekst på 25 %. Mislighold og tap er fortsatt lavt. Konsernets resultat gir en egenkapitalavkastning etter skatt på 23,4%.

NettBankutvikling og kundetilgang
Antall kunder i NettBanken øker med 400 pr. uke og har samlet over 30.000 kunder. En tredjedel av kundene er kvinner og de fleste nye nettbankkundene er aktive brukere. Nye nettbankkunder er hovedsakelig eksisterende bankkunder.

Konsernet tar markedsandeler. I løpet av det siste året har antall kunder økt med nærmere 6.000 til 197.000 kunder i privatmarkedet. I bedriftsmarkedet er veksten størst i segmentet for større kunder. Antall kunder med engasjement over 25 mill. kroner har økt med 100%. Veksten i plasserings- og forsikringsområdet fortsetter og bankens avdeling for Aktiv Forvaltning forvalter nå totalt 750 mill. kroner.

Driftskostnadene for konsernet utgjorde ved utgangen av 1. halvår 363 mill. kroner, hvorav 50 mill. kroner i omstillingskostnader. Målt i forhold til forvaltningskapitalen, eksklusiv ekstraordinære kostnader, utgjorde driftskostnadene i 1. halvår 1,65%, 10 punkter lavere enn 1. halvår i 1999.

Styret forventer en tilfredsstillende resultatutvikling resten av året.

For rapport med tabeller, følg linken nedenfor:

<br>Stavanger, 10. august 2000 <br>Styret for Sparebanken Rogaland <br> <br>Eventuelle spørsmål rettes til adm. direktør Terje Vareberg, telefon 51 50 95 53 evt. mobilnr. 911 00448 eller viseadm. direktør Sveinung Hestnes, telefon 51 50 95 58 evt. mobilnr. 908 53165.

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner

Dokumenter og linker