3. Kvartal 2001


SpareBank 1 SR-Bank konsernet fikk et resultat før skatt på 308 mill kr etter 3. kvartal. Resultatet er preget av kursfallet i verdipapirmarkedene, og er 248 mill kr lavere enn tilsvarende periode i fjor. Resultatet for 2000 inkluderte også gevinst fra salg av aksjer i Fellesdata ASA (177 mill kr), emisjonsgevinst (26 mill kr) og kostnadsavsetninger (35 mill kr). Overskuddet fra den underliggende driften er økt med 41 mill kr i forhold til fjoråret. Konsernets egenkapitalavkastning etter skatt er 10,8 %.

Bankens portefølje av aksjer og grunnfondsbevis har hittil i år et kurstap på 25 mill kr, mot en kursgevinst hittil i fjor på 42 mill kr. I tillegg er det bokført et negativt resultatbidrag på 41,6 mill. kroner fra fra SpareBank 1 Gruppen hvor hovedårsaken er knyttet til utviklingen i aksjemarkedene.

Konsernets ordinære drift viser en stabilisert rentemargin og god vekst i andre driftsinntekter, der særlig fond, forsikring og eiendomsmegling bidrar. Netto tap hittil i år er 90 mill kr, på tilsvarende nivå som fjoråret. Misligholdte engasjementer er stabilt i forhold til utlånsvolumet.

12 mnd veksten i utlånsvolumet er redusert fra 20 % ved årsskriftet til 13 %, i samsvar med vedtatte planer. Innskuddsvolumet viser en 12 mnd vekst på 8 %.Andre driftsinntekter
Konsernet har etter 3. kvartal netto provisjonsinntekter på totalt 189 mill kr, 56 mill kr høyere enn samme periode i fjor. Provisjonsinntektene fra fond og forsikring er økt med hhv 46 % og 238 % til hhv 38 mill kr og 35 mill kr.

Økningen i fondsinntektene reflekterer bankens økte satsing på plassering. Satsing på forsikring gir gradvis økende forsikringsinntekter inneværende år. Økte inntekter i EiendomsMegler 1 Rogaland AS, samt en salgsgevinst på bygg på 3 mill kroner, har bidratt til en økning i andre driftsinntekter på 22 mill kr sammenlignet med fjoråret.


Banken har pr 3. kvartal 2001 bokført en andel av underskuddet i SpareBank 1 gruppen AS med i alt 41,6 mill kr. Tilsvarende tall for samme periode i 2000 var et underskudd på 1,5 mill kr. Hovedårsaken til det svake resultatet i SpareBank 1 Gruppen er knyttet til utviklingen i aksjemarkedene, som har gitt spesielt negative utslag i livsforsikringsvirksomheten. SpareBank 1 Gruppen resultatfører også betydelige goodwill- og merverdiavskrivninger knyttet til oppkjøpet av VÅR Gruppen.

Driftskostnader
Driftskostnadene for konsernet var 573 mill kr hittil i år. I forhold til forvaltningskapitalen utgjorde dette 1,69 % mot 1,76 % for tilsvarende periode i fjor.

Gjennomsnittlig antall årsverk er økt fra 692 pr 30.09.00 til 791 pr 30.09.01. Økningen skyldes hovedsakelig integrasjonen av tidligere Vår/Varde-ansatte fra 1. januar 01, samt ekspansjon i EiendomsMegler 1 Rogaland AS.

Konsernet har fokus på å sikre fortsatt høy kostnadseffektivitet. Dette gjenspeiles i iverksatte kostnadsreduksjons- og organisasjonsutviklingsprogram. Omstillingstiltak i banken medfører at 35 personer fratrer i løpet av 2001 og 2002.

Markedsutvikling
SpareBank 1 SR-Bank er markedsleder både innen person- og bedriftsmarkedet i Rogaland. I Agder-fylkene har vi nå bankkontor i Kristiansand, Mandal, Flekkefjord og Sirdal. Vi vil også åpne bankkontor i Lyngdal og Arendal.

Veksten i nettbankkunder fortsetter og vi har nå over 50 000 kunder tilknyttet nettbanken. Vi lanserer i disse dager E-faktura. E-faktura gjør det enklere å motta og betale regninger. Kunden kan nå slippe å få regningen hjem i posten og heller motta disse direkte i nettbanken.


Utsiktene fremover
Markedsutsiktene for næringslivet er mer usikre enn på lenge, vesentlig som følge av internasjonalt konjunkturtilbakeslag og den internasjonale terrortrusselen. Den underliggende bankdrift gir likevel styret grunn til å forvente en tilfredsstillende resultatutvikling resten av året.

*Fullstendig pressemelding med kvartalsrapport følger som vedlegg, vennligst følg linken:

Stavanger, 29. oktober 2001 <br> <br> <br>Styret for Sparebanken Rogaland

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner

Dokumenter og linker