Betydelig vekst i salg og resultat for første halvår

Betydelig vekst i salg og resultat for første halvår

* Halvårsresultat av ordinær drift på 232,2 mill. kroner
* SR-Bank er distriktets bank for både sparing og lån
- 2.665 mill. kroner i økte kundeinnskudd (+18% årsvekst)
- 194 mill. kroner i salg av fondsprodukter (hittil i år)
- 19,5% økning i konsernets sparekapital (årsvekst)
* 18,3% økning i lån (årsvekst)
* 16,1% økning i netto provisjonsinntekter
* 19,8% avkastning på egenkapitalen etter skatt

God resultatutvikling
SR-Bank konsernet oppnådde i første halvår et resultat før skatt på 232,2 mill. kroner, mot 183,2 mill. kroner i samme periode i fjor. Resultatøkningen er en følge av økte driftsinntekter, samt lave kostnader og tap. Dessuten hadde banken ifjor et tap på opsjoner i Fokus Bank på 30 mill. kroner.

Den betydelige veksten i kundeinnskudd fortsatte også i 2. kvartal og ga en årsvekst ved utgangen av juni på hele 18%. Hittil i år er innskudd økt med 2,3 mrd. kroner (15,2%). Konsernets utlån har hittil i år økt med 10,6% til 26,8 mrd. kroner, som gir en årsvekst på 18,3%. Rentemarginen ved utgangen av juni utgjorde 2,58% av forvaltningskapitalen, sammenlignet med 2,72% ved årsskiftet. Veksten i netto provisjonsinntekter var på 16,1% i forhold til fjoråret. Misligholdet er fortsatt lavt. Uspesifiserte avsetninger er øket med 10 mill. kroner til 171 mill. kroner.

Driftskostnadene for konsernet utgjorde i 2. kvartal 255 mill. kroner. Målt i forhold til forvaltningskapitalen utgjorde dette 1,82%, en ytterligere forbedring i forhold til 1. kvartal på 1,87% og fjoråret på 2,09%. Målt i forhold til driftsinntektene utgjør kostnadene 51,3%, en forbedring på 7,4 prosentpoeng i forhold til 2. kvartal ifjor. Den betydelige forbedringen i bankens kostnadseffektivitet, er et resultat av marginal vekst i kostnadene, kombinert med høyere volum. IT-kostnadene er redusert med 15%.

Konsernets resultat gir en egenkapitalavkastning etter skatt på 19,8%.

Styret forventer en tilfredsstillende utvikling resten av året.

Stavanger, 10.august, 1998

Styret for Sparebanken Rogaland

Ytterligere opplysninger kan fås av adm.direktør Arne Norheim, tlf.: 51509555, viseadm. direktør Gunnar Dolven, tlf.: 51509556 og finansdirektør Sveinung Hestnes, tlf.: 51509558.

Rapport inklusive tabeller er klar for nedlasting på http://www.huginonline.no/ROGG/DR/rogg98k2_no.pdf

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner