BN Bank rendyrkes som personmarkedsbank

Styret i BN Bank ASA har besluttet å rendyrke banken som en personmarkedsbank og avvikle bedriftsmarkedsvirksomheten som består av utlån til næringseiendom. 

Bakgrunnen for beslutningen er et ønske om å videreutvikle personmarkedsaktiviteten ved å rendyrke BN Bank som en offensiv bank for kunder som foretrekker et selvbetjeningskonsept og gunstige renter over tid.

BN Bank er en del av SpareBank 1 Alliansen.  SpareBank 1 SR-Bank, som eier 23,5 prosent av BN Bank, vil videreføre sitt eierskap i BN Bank og vil bidra til at virksomhetsendringen gjennomføres på en måte som sikrer kreditorenes interesser, kundene og de ansatte på en best mulig måte.

Arbeidet med nedbygging av bedriftsmarkedsvirksomheten vil skje kontrollert over tid. For SpareBank 1 SR-Bank vil dette isolert sett bidra til redusert konsolidert risikovektet balanse og dermed bedret kapitaldekning.

Bedriftsmarkedsaktiviteten i BN Bank har vært rettet mot finansiering av godt sikrede næringseiendomsengasjement, og bedriftsmarkedet har historisk vært et viktig område for BN Bank. Særnorske kapitaldekningsregler kombinert med sterk konkurranse innen dette segmentet,  gjør imidlertid at egenkapitalavkastningen på dette lavrisikosegmentet blir relativt lav. Det er ingen utsikter til at det særnorske kapitaldekningsregelverket vil bli endret. Følgelig vil lønnsomheten forbli for lav som følge av at prisene settes av aktører med andre rammebetingelser.

Banken har de senere årene bygd opp en betydelig personmarkedsvirksomhet med tilfredsstillende lønnsomhet. Styret i BN Bank ser et stort utviklingspotensial i denne virksomheten, og vil kanalisere all kraft inn mot personmarkedet. Banken har ambisjoner om økt vekst og ytterligere økt lønnsomhet.

Nedbygging av utlånsporteføljen til bedriftsmarkedet vil også resultere i at lån med sikkerhet i næringseiendom, som er solgt og overført SpareBank 1 Næringskreditt, fases ut. SpareBank 1
SR-Bank eier 26,8 % av SpareBank 1 Næringskreditt AS. Av SpareBank 1 SR-Banks risikovektet balanse på 120 mrd kroner, er ca 6 milliarder kroner knyttet til bedriftsmarkedsengasjement i BN Bank ASA og BN Bank ASA`s engasjement solgt til SpareBank 1 Næringskreditt AS.  For SpareBank 1 SR-Bank utgjør dette ca 0,60 prosentpoeng på ren kjernekapitaldekning.

Stavanger 11. august 2015

Kontaktpersoner:
Arne Austreid, administrerende direktør, telefon 900 77 334.
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033.
Stian Helgøy, direktør IR, telefon 906 52 173.
Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon, telefon 480 31633

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner