Emisjonsvedtak i Representantskapet, første noteringsdag eksklusive tegningsretter er 21. oktober 2009

 
Det vises til børsmelding av 1. oktober 2009 vedrørende innkalling til representantskapsmøte og styrets forslag om emisjoner av egenkapitalbevis.
 
Bankens representantskap har i møte 20. oktober 2009 vedtatt styrets forslag om:
1) Rettet emisjon mot Gjensidige Forsikring BA ved utstedelse av 18.735.363 nye egenkapitalbevis til tegningskurs kr 42,55 per egenkapitalbevis.
2) Offentlig fortrinnsrettemisjon ved utstedelse av 9.450.870 nye egenkapitalbevis til tegningskurs kr 35,- per egenkapitalbevis.
3) Rettet emisjon mot Gjensidige Forsikring BA ved utstedelse av 1.977.702 nye egenkapitalbevis til tegningskurs kr 35,- per egenkapitalbevis.
4) Rettet emisjon mot bankens ansatte på inntil 2.571.428 nye egenkapitalbevis til tegningskurs kr 35,- per egenkapitalbevis.
 
Brutto emisjonsproveny av nevnte emisjoner vil være minimum kr 1.197.189.7541 og maksimum kr 1.287.189.741. Totalt vil det bli utstedt minimum 30.163.936 egenkapitalbevis og maksimum 32.735.363 egenkapitalbevis.
 
Kredittilsynet har i brev av 20. oktober 2009 meddelt at de vil kunne godkjenne emisjonen mot Gjensidige Forsikring BA under forutsetning av at det settes av kr 20 millioner  til kompensasjonsfondet. SpareBank 1 SR-Bank har lagt til grunn dette i sitt vedtak. Representantskapet har gitt styret fullmakt til å kunne påklage Kredittilsynets vedtak etter forvaltningslovens bestemmelser.
 
De rettede emisjonene mot Gjensidige Forsikring BA er betinget av at det gis slik tillatelse etter Finansieringsvirksomhetsloven §2b-17 jfr. §§ 2-.2 flg til å eie mer enn 10% av egenkapitalbevis i banken.
 
Eiere per utløpet av 20. oktober tildeles tegningsretter. Første noteringsdag eksklusive tegningsretter er 21. oktober 2009.
 
Tidsplanen for fortrinnsrettsemisjonen og ansatteemisjonen:
 


Egenkapitalbevisene noteres eks. tegningsretter
21. oktober 2009
Tegningsretter tildeles på den enkelte egenkapitalbeviseiers VPS-konto:
28. oktober 2009
 
 
Første dag i tegningsperioden:.........................................................
28. oktober 2009
Siste dag i tegningsperioden:............................................................
11. november 2009
Tildeling og utsendelse av tildelingsbrev:...........................................
17. november 2009
Innbetaling ved automatisk belastning av konto:................................
20. november 2009
Registrering i Foretaksregisteret:......................................................
ca. 26. november 2009
Nye egenkapitalbevis utstedes:........................................................
ca. 27. november 2009
Børsnotering av de nye egenkapitalbevisene:....................................
ca. 27. november 2009
  
Videre har bankens Representantskap i møte 20. oktober 2009 vedtatt styrets forslag om:
1) Fullmakt til opptak av fondsobligasjon og ansvarlig lån
2) Tor Magne Lønnum velges som nytt styremedlem frem til neste ordinære valg av   
    styremedlemmer
3) Helge Leiro Baastad velges som observatør i valgkomiteen frem til neste ordinære
    valg av valgkomitémedlemmer/-observatør
4) Nedsette et utvalg som skal utrede forslag til eventuelle vedtektsendringer som følge
    av nytt regelverk. Fremlegges i Representantskapets møte i mars 2010.
 
Representantskapets vedtak om forhøyelse av eierandelskapitalen i møte 20. oktober 2009 følger vedlagt.
 
Kontaktpersoner hos SpareBank 1 SR-Bank:
Stian Helgøy, direktør SR-Markets, tlf 906 52 173
Kyrre M. Knudsen, investor relations manager, tlf 938 83 518
Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon, tlf. 480 31633
 

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner

Dokumenter og linker