Et godt resultat på tross av fortsatt press på rentenettoen

SpareBank 1 SR-Bank oppnådde et resultat før skatt på 336 millioner kroner pr. 31. mars 2011. Nedgangen i resultat på 59 millioner kroner, sammenlignet med samme periode i fjor, skyldes effekten av en AFP tilbakeføring på 73 millioner kroner i fjor. Egenkapitalavkastningen etter skatt er 11,2 prosent mot 14,8 prosent for samme periode i fjor.

- Dette er et godt resultat som preges av gjennomgående god drift i banken og i våre datterselskaper. Det er gledelig å se tiltagende låneetterspørsel og merkbart økt aktivitetsnivå i næringslivet, sier Arne Austreid, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank.

Bedriftsmarkedet kan vise til en utlånsøkning på 4,8 prosent siste tolv måneder, mot tilnærmet nullvekst året før. Personmarkedet oppnådde en utlånsvekst på 17,1 prosent og en innskuddsvekst på 13,9 prosent siste tolv måneder. Dette er vesentlig over landsgjennomsnittet for perioden og skyldes først og fremst økt kundetilgang.

- Det er betydelig optimisme blant husholdningene i landsdelen, noe som har stor innvirkning på boligmarkedet. Vi fortsetter å ta markedsandeler i et privatmarked preget av sterk konkurranse. Denne utviklingen har stor betydning for å skape ytterligere inntektsvekst fremover, sier Austreid.

Nøkkeltall pr. 31. mars 2011 (sammenlignbare tall 2010 i parentes)

 • Resultat før skatt: 336 mill kroner (395 mill kroner)
 • Egenkapitalavkastning etter skatt 11,2 % (14,8 %)
 • Resultat pr egenkapitalbevis: 1,32 kroner (1,55 kroner)
 • Netto renteinntekter: 424 mill kroner (437 mill kroner)
 • Netto provisjons- og andre inntekter: 281 mill kroner (260 mill kroner)
 • Netto avkastning på finansielle investeringer: 128 mill kroner (79 mill kroner)
 • Driftskostnader: 446 mill kroner (312 mill kroner, 385 mill kroner korrigert for AFP føring)
 • Nedskrivning på utlån: 51 mill kroner (69 mill kroner)
 • Utlånsvekst (inkl lån overført til SpareBank 1 Boligkreditt AS og SpareBank 1 Næringskreditt AS) siste 12 måneder: 12,5 % (5,8 %)
 • Innskuddsvekst siste 12 måneder: 17,5 % (-0,9 %)
 • Kjernekapitaldekning: 10,2 % (9,4 %)

 

Den underliggende bankdriften var god i første kvartal. Rentemarginen har imidlertid gått litt ned som følge av konkurranseforholdene og økte finansieringskostnader. Framover vil det fortsatt være stor oppmerksomhet på den underliggende kostnadsutviklingen for å sikre en sterk markedsposisjon og et bredt inntektsgrunnlag som fundament for langsiktig lønnsomhet.


- Konsernets sterke markedsposisjon gjør oss godt rustet for fortsatt vekst og lønnsom utvikling. Samlet sett forventer vi at 2011 blir et godt år for SpareBank 1 SR-Bank, sier Arne Austreid.

Kvartalsrapporten kan i sin helhet lastes ned fra www.sr-bank.no

Stavanger, 28. april 2011

Kontaktpersoner:
Arne Austreid, administrerende direktør, telefon 900 77 334
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033
Thor-Christian Haugland, konserndirektør for kommunikasjon, telefon 480 31 6 33
Vidar Torsøe, direktør IR, telefon 970 80 656

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.