Finanstilsynet tilrår at SpareBank 1 SR-Bank gis tillatelse til omdanning

Finanstilsynet har i møte 17. mars 2011 vedtatt å tilrå Finansdepartementet at SpareBank 1 SR-Bank gis tillatelse til omdanning til allmennaksjeselskap samt opprettelse av Sparebankstiftelsen SpareBank 1 SR-Bank. Sparebankstiftelsen skal motta de aksjer som ikke tildeles egenkapitalbeviseierne.

 

Se for øvrig pressemelding fra Finanstilsynet datert 18. mars 2011.

 

Representantskapet i SpareBank 1 SR-Bank vedtok enstemmig i møte 25. november 2010 å søke myndighetene om omdanning av banken til et allmennaksjeselskap (ASA).


Bankens sterke utvikling gjennom mange år har vært avgjørende for at nødvendig kapital er blitt tilført landsdelens næringsliv og ikke minst privatpersoners behov for boligbygging. En fortsatt lønnsom og solid bank, med god tilgang på både egenkapital og fremmedkapital, vil være av stor betydning for fortsatt vekst og utvikling av landsdelen.

Endelig beslutning om godkjennelse av omdanning til aksjesparebank tas av Finansdepartementet.

 

Stavanger, 18. mars 2011

Kontaktpersoner:
Arne Austreid, administrerende direktør, telefon 900 77 334
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033
Thor-Christian Haugland, konserndirektør for kommunikasjon, telefon 480 31 633
Vidar Torsøe, direktør IR, telefon 970 80 656

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner