Foreløpig årsresultat 2002 - SpareBank 1 SR-Bank

 • 18 mill kr i resultat før skatt, underskudd på 34 mill kr etter skatt
 • Resultatet påvirket negativt av utviklingen i verdipapirmarkedet som påvirker resultatet i SpareBank 1 Gruppen og egne verdipapirer
 • Resultat fra underliggende bankdrift på 672 mill kr (632 mill kr) før tap
 • Finance Credit belaster regnskapet med tap 135 mill kr (90% av engasjementet)
 • Innskuddsvekst 3,6 mrd kr (15 prosent) i konsernet
 • Utlånsvekst 1,7 mrd kr (4 prosent) i konsernet
 • Innskuddsdekning forbedret fra 55 prosent til 61 prosent
 • Stabil rentemargin på 2,13 prosent
 • Fortsatt kostnadseffektiv drift, kostnadsprosent er redusert til 1,65 prosent (1,71 prosent)
 • Stabilt mislighold
 • Tapsprosent på 0,75 prosent (0,36 prosent), eks Finance Credit 0,45 prosent
 • Minus 1,3 prosent i egenkapitalavkastning etter skatt
 • Fortsatt god soliditet. Kapitaldekning på 10,81 prosent og kjernekapital på 7,24 prosent
 • Styret foreslår 10 kr i utbytte
 •  
   
  Resultatutviklingen
  Den underliggende bankdrift viser positiv utvikling med et resultat før tap på 672 mill kr, 40 mill kr bedre enn i 2001.
  Den negative utviklingen i verdipapirmarkedene har fortsatt gjennom 2002 og preger i stor grad konsernets resultat. Resultatet er sterkt påvirket av negativ resultateffekt av eierandelen i SpareBank 1 Gruppen AS, tap på Finance Credit og tap på egne verdipapirer. Resultat før skatt var 18 mill kr og resultat etter skatt minus 34 mill kr.
   
  Kostnadseffektiviteten er fortsatt god og driftskostnadene utgjorde 1,65 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital, en forbedring fra 1,71 prosent i 2001.
   
  Konsernet har forbedret innskuddsdekningen fra 55 prosent til 61 prosent. Innskuddsveksten var 15 prosent og utlånsveksten 4 prosent.
   
  Konsernet er fortsatt solid med en kjernekapital på 7,24 prosent og en kapitaldekning på 10,81 prosent.
   
  Rentemarginen er stabil sammenlignet med fjoråret på 2,13 prosent. Utlånsmarginen er økt, mens innskuddsmarginen er tilsvarende redusert. Netto rente- og provisjonsinntekter utgjorde 1 050 mill kr, 71 mill kr høyere enn i 2001.
   
   
  ANDRE INNTEKTER
  Konsernets netto provisjonsinntekter økte med 3 prosent i 2002 fra 282 mill kr til 289 mill kr. Provisjonsinntektene fra forsikring viser en jevn og god stigning og økte med 23 prosent i 2002. Det er personmarkedet som står for størsteparten av salget, men salg av forsikring til næringslivet viser også en fin økning. Grunnet et svakt verdipapirmarked er inntekter knyttet til salg av fond og strukturerte produkter redusert i forhold til 2001. Nedgangen skyldes en kombinasjon av redusert porteføljeprovisjon og provisjon fra nysalg.
   
  Utbytte er redusert med 121 mill kr sammenlignet med fjoråret. Dette skyldes hovedsakelig det negative resultatbidraget fra SpareBank 1 Gruppen AS. Bankens andel av underskuddet i SpareBank 1 Gruppen AS utgjorde 168 mill kr ( 58 mill kr). Underskuddet skyldes i hovedsak  svakt verdipapirmarked, ekstraordinære nedskrivninger av goodwill og merverdier knyttet til Vår-oppkjøpet samt tap i Bank 1 Oslo AS i forbindelse med utlån til Finance Credit. SpareBank 1 SR-Bank's investering i Odin pengemarkedsfond gav 10 mill kr lavere utbytte i 2002 sammenlignet med 2001. Denne investeringen ga også kurstap på 25 mill kr i 2002 grunnet betydelige nedskrivninger på obligasjoner.
   
  Avkastningen på bankens portefølje av aksjer og grunnfondsbevis (omløp) utgjorde minus 28 prosent som utgjør minus 93 mill kr. Bankens beholdning av aksjer og grunnfondsbevis utgjorde 204 mill kr ved årets utgang. Valutahandel bidro i 2002 med 28 mill kr mot 36 mill kr i 2001.
   
   
  DRIFTSKOSTNADER
  Samlede driftskostnader i konsernet var 812 mill kr i 2002 mot 785 mill kr i 2001, en økning på 3 prosent.
   
  Personalkostnadene viser den største nominelle økningen på 6 prosent og skyldes økt bemanning i EiendomsMegler 1 Rogaland AS grunnet satsing i nye markedsområder, samt høyt lønnsoppgjør i finansbransjen. Morbankens bemanning ble redusert med 15 årsverk (inklusive vikarer).  IT-kostnadene har høyest relative vekst i 2002. Økningen er knyttet til nye applikasjoner og kommunikasjonskostnader. Den reelle veksten i IT-kostnadene utgjør 12 prosent.  For øvrig gav innføring av merverdiavgift på tjenester fra 1. juli 2001 full effekt i 2002.
   
  Driftskostnadene utgjorde 1,65 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital ( 1,71 prosent).
   
   
  TAP OG MISLIGHOLD
  Misligholdet i konsernet gjennom 2002 har vært stabilt og var pr 31.12.02  9 mill kr høyere enn for ett år siden. Konsernets brutto mislighold i prosent av brutto utlån utgjorde 0,70 prosent pr 31.12.02, uendret fra 2001.
   
  Netto tap på utlån utgjorde samlet 341 mill kr ( 159 mill kr. ) Bedriftsmarkedet står for 323 mill kr, mens tap på personmarkedet var 18 mill kr.  Ordinære tap på utlån utgjorde 0,75 prosent av brutto utlån mot 0,36 prosent i 2001.
   
   
  Tapene på bedriftsmarkedet er sterkt preget av tapsavsetningen på Finance Credit med 135 mill kr. Det er foreløpig kun identifisert mindre verdier i selskapene, men arbeidet pågår fortsatt i samarbeid med Økokrim for å finne ytterligere verdier. Erstatnings- og ansvarsgrunnlag utredes for tiden. Krav under forsikringen er reist mot bankens forsikringsselskap.
   
  Det er satt av 19 mill kr til økte uspesifiserte tapsavsetninger. Samlede uspesifiserte tapsavsetninger utgjorde ved årsskiftet 375 mill kr eller 0,8 prosent av samlede utlån. Spesifiserte tapsavsetninger pr 31.12.2002 utgjorde 396 mill kr.
   
   
  DATTERSELSKAPENE
  EiendomsMegler 1 Rogaland AS har styrket sin posisjon ytterligere i 2002. Selskapet omsatte
  3 600 eiendommer til en samlet verdi av 4,7 mrd kr.  Selskapet er markedsleder i Rogaland innen både bolig, næring og prosjektmegling. Utviklingen i Agder har vært i samsvar med selskapets målsetting. Det har også vært en fin utvikling innen megling av eiendommer i Spania. Samlede inntekter ble på 101 mill kr og selskapet hadde resultat før skatt på 12 mill kr i 2002.
   
  Westbroker Finans AS hadde ved utgangen av året en forvaltningskapital på 1,5 mrd kr og et resultat før skatt på 13,5 mill kr. Selskapet har konsentrert sin virksomhet om leasing som kjerneprodukt og har hatt en vekst i leasingporteføljen på 26 prosent.
   
  SR-Forvaltning ASA, bankens selskap for aktiv forvaltning, har hatt en fortsatt positiv utvikling i et turbulent marked. Selskapet forvaltet ved utgangen av året 1,6 mrd kr. SR-Forvaltning ASA forvalter porteføljer for SpareBank 1 SR-Bank, SpareBank 1 SR-Banks Pensjonskasse samt eksterne kunder. Resultat før skatt utgjorde 3,9 mill kr.
   
   
  TILTAK FOR STYRKET RESULTAT OG REDUSERT RISIKO
  Styret er opptatt av tiltak som kan sikre gode og stabile resultater i konsernet.
  Styret har blant annet iverksatt følgende forbedringstiltak:
   
 • gjennomføring av allerede igangsatte tiltak knyttet til kostnads- og inntektsforbedringsprogram med målsetting om kostnadsprosent på 50 prosent i morbanken
 • ta ut effekten av nylig gjennomført divisjonalisering hvor en har samlet bedriftsmarkedskompetansen i større miljø
 • opprettelse av spesialavdeling for porteføljeovervåking og engasjementsoppfølging
 • styrking av controllerapparatet og kontrollsystemer innenfor kreditt, valuta, finans og området operasjonell risiko
 • økt lederfokus på gjennomføring av tiltak for å forbedre resultatet i SpareBank 1 Gruppen AS
 • videreutvikling av spare- og forsikringsområdet innenfor person- og bedriftsmarkedet
 •  
   
   
   
  FRAMTIDSUTSIKTER
  Norge har fortsatt et høyt rentenivå sammenlignet med resten av Europa, og den norske kronen er fortsatt sterk. Fjorårets lønnsoppgjør og den underliggende lønnsvekst bidrar og til svekkelse av næringslivets konkurranseevne.
   
  Den økonomiske utviklingen synes derfor noe usikker med hensyn på 2003, selv om det vil være bransjemessige forskjeller. Utlånsveksten forventes å være på et lavt nivå også i 2003. Styret forventer en tilfredsstillende utvikling for konsernet i 2003 og viser i denne sammenheng til omtale av tiltak som skal bidra til bedrede resultater både i SpareBank 1 SR-Bank og i SpareBank 1 Gruppen AS.
   
   
  Stavanger, 4. februar 2003
   
  Styret i Sparebanken Rogaland.
   
  ***
   
  Fullstendig rapport kan lastes ned fra følgende link: 

  Eventuelle spørsmål rettes til adm. direktør Terje Vareberg, telefon 51 50 95 53/911 00448, viseadm. direktør Sveinung Hestnes, telefon 51 50 95 58/908 53165, økonomidirektør Tor Dahle, telefon 51 50 95 56/915 47503 eller pressetalsmann Thor-Christian Haugland, telefon 51 50 92 81 / 48 03 16 33.

  Om oss

  SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

  Abonner