Godt resultat - lave tap og høy avkastning på finansielle investeringer

  • Konsernresultat før skatt: 498 mill kr (367 mill kr).
  • Egenkapitalavkastning etter skatt: 22,5 % (19,3 %).
  • Utlånsvekst: +12,7 % (+8,4 %) siste 12 mnd.
  • Innskuddsvekst: +17,0 % (+10,6 %) siste 12 mnd.   
  • Netto tap: 2 mill kr (62 mill kr).
  • Netto avkastning finansielle investeringer: 155 mill kr (104 mill kr).
  • Netto provisjonsinntekter: 177 mill kr (161 mill kr).
  • Resultat pr grunnfondsbevis: 8,6 kr (6,6 kr).
 
Resultat
Konsernet SpareBank 1 SR-Bank oppnådde et resultat før skatt på 498 mill kr 1. halvår 2005, en forbedring på 131 mill kr sammenlignet med 1. halvår 2004. Egenkapitalavkastningen etter skatt var 22,5 % 1. halvår 2005, mot 19,3 % 1. halvår 2004. Resultatforbedringen skyldes hovedsakelig en kombinasjon av lave tap, høy avkastning på finansielle investeringer og god vekst i netto provisjons- og andre inntekter.
 
Netto renteinntekter på 563 mill kr (555 mill kr) gav en rentemargin 1. halvår 2005 på 1,85 % (2,06 %). Nedgangen skyldes lavere utlånsmarginer innen begge divisjonene, person- og bedriftsmarkedet, som følge av det lave rentenivået, en ytterligere skjerpet konkurransesituasjon samt bedre porteføljekvalitet.
 
Netto provisjonsinntekter på 177 mill kr i 1. halvår 2005 er økt med 16 mill kr. Dette er et resultat av økte garantiprovisjonsinntekter samt økning innen både betalingsformidling og salg av fonds- og forsikringsprodukter.
 
Hittil i år utgjør netto avkastning på finansielle investeringer 155 mill kr. Dette er en økning på 51 mill kr fra 1. halvår 2004. Dette inkluderer bla en økning i virkelig verdivurdering av bankens eierandel i Energivekst AS på 25 mill kr samt en økning i resultatandelen fra SpareBank 1 Gruppen AS på 17 mill kr.
 
Sum driftskostnader utgjorde 494 mill kr 1. halvår 2005, en økning på 10 mill kr (2,1 %) fra tilsvarende periode i fjor. Kostnadsprosenten for henholdsvis konsern og morbank utgjorde 53,4 % (55,5 %) og 49,9 % (52,5 %).
 
Netto tap 1. halvår 2005 var på 2 mill kr (62 mill kr). Dette tilsvarer en tapsprosent (av brutto utlån, annualisert) på 0,01 % (0,25 %).
 
Utlån og innskudd
De siste 12 måneder har brutto utlån økt med 12,7 %, fordelt med 10,7 % i privatmarkedet og 17,2 % i bedriftsmarkedet. Den høye veksten i bedriftsmarkedet gjenspeiler tiltakende investeringsvilje i regionens næringsliv.
 
Veksten i innskuddsvolumet (12 mnd) er 17,0 %, fordelt med 7,3 % i privatmarkedet og 28,8 % i bedriftsmarkedet. Innskuddsdekningen pr 30.06.2005 var 63,8 %. Dette er en økning fra 60,8 % ved siste årsskifte og fra 61,4 % ved utgangen av 1. halvår 2004.
 
Kapitaldekning
Konsernets kapitaldekning var 12,5 % ved utgangen av 1. halvår 2005, og kjernekapitaldekningen 8,7 %. Årets resultat er ikke inkludert i kapitaldekningen
 
Datterselskap
EiendomsMegler 1 Rogaland AS oppnådde 1. halvår 2005 et resultat før skatt på 11,8 mill kr (14,4 mill kr). Antall formidlinger er på samme nivå som fjoråret. Det er nå en god balanse mellom tilbud og etterspørsel på boligmarkedet, både innen nye prosjekter og bruktboligmarkedet.

SpareBank 1 SR-Finans AS oppnådde er resultat før skatt 1. halvår 2005 på 8,6 mill kr (10,7 mill kr). Selskapet har pr 30.06.2005 en forvaltningskapital på 1.895 mill kr, en økning på 13,8 % fra samme tidspunkt i 2004. Aktiviteten i leasingmarkedet er god.
 
SR-Forvaltning ASA oppnådde et resultat før skatt på 10,3 mill kr 1. halvår 2005, en økning på 4,2 mill kr i forhold til samme periode i 2004. Selskapet forvaltet ved utgangen av 2. kvartal 2005 en kapital på 3.480 mill kr, mot 2.964 mill kr pr 31.12.2004. Siste 12 måneder er forvaltningskapitalen økt med 34 %.
 
Bankens grunnfondsbevis
Ved utgangen av 1. halvår 2005 var kursen på bankens grunnfondsbevis kr 186, mot kr 144 ved utgangen av 2004. Inklusiv utbytte på kr 9,2 pr. bevis har bankens grunnfondsbevis dermed gitt en effektiv avkastning i 1. halvår 2005 på 35,6 %. 1. april ble det gjennomført en splitt av grunnfondsbevisene samt utstedelse av totalt 4.522.917 nye grunnfondsbevis (fribevis) med emisjonskurs og pålydende pr bevis på kr 50. Samlet antall grunnfondsbevis etter splitten og fondsemisjonen utgjør 22.614.585.
 
Markedsmessige hendelser
Basert på den nylig vedtatte pensjonsreformen har SpareBank 1 SR-Bank satset betydelig i markedet for salg av pensjonsløsninger gjennom en offensiv oppbygging av ressurser og kompetanse. I løpet av høsten vil bedriftsmarkedet, samlet sett, ha i overkant av 15 personer som jobber aktivt med salg og rådgivning innenfor pensjon.
 
Satsningen i Agder er trappet ytterligere opp gjennom åpning av nytt kontor i Grimstad i mai. Etableringen har blitt meget godt mottatt i markedet og vil bidra til ytterligere vekst og utvikling i Agder fylkene. Beslutningen vedrørende satsingen i Hordaland har nå materialisert seg i ansettelse av henholdsvis leder for bedriftsmarkedet og privatmarkedet med utgangspunkt i etablering av kontor i Bergen i løpet av 1. halvår 2006.
 
Utsikter
Den positive utviklingen landet og regionen er inne i gir banken god grobunn for fortsatt vekst innenfor både person- og bedriftsmarkedet. Det lave rentenivået vil også bidra til fortsatt lave tap og mislighold. Konkurransesituasjonen er imidlertid hard, og dette kommer særlig til uttrykk gjennom vedvarende press på rentemarginen.
 
SpareBank 1 SR-Bank har fokus på styrking av markedsandeler i sine markedsområder som primært er Rogaland, Agder og Sunnhordland. Med etablering i Bergen i løpet av 1. halvår 2006 bygges et nytt fundament for ytterligere vekst i konsernet
 
Stavanger, 11. august 2005
 
Styret for Sparebanken Rogaland
 
 
 
Rapporten inklusive tabeller kan lastes ned fra følgende link:

Eventuelle spørsmål rettes til adm. direktør Terje Vareberg, telefon 51 50 95 53/911 00448, viseadm. direktør Sveinung Hestnes, telefon 51 50 95 58/908 53165, direktør for økonomi og risikostyring Tor Dahle, telefon <!-- hugin-supplied --><br> 51 50 95 56/915 47503 eller direktør for informasjon og samfunnskontakt Thor-Christian Haugland, telefon 51 50 92 81 / 48 03 16 33.

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner