Hovedtrekk 1998420 mill. kroner i resultat før skatt
SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing
15% og 2.282 mill. kroner i økte innskudd
324 mill. kroner i salg av fondsprodukter
18% økning i utlån
15% vekst i netto provisjonsinntekter
10% effektivitetsøkning gir kostnadsprosent på 1,84
17,5 % avkastning på egenkapitalen etter skatt
Kr. 28,96 i overskudd pr. grunnfondsbevis
Styret foreslår kr. 17 i utbytte

Sterk allianse og produktutvikling
x SpareBank 1 utvidet med nordisk perspektiv
x Den norske og nordiske alliansen gir resultater for kunde og bank
x Lansering og salg av skadeforsikring
x Etablering av Unit Link og kredittkort

Resultat og vekst
SR-Bank konsernets resultat før tap og nedskrivninger ble på 492 mill. kroner, 78 mill. kroner over fjorårets resultat på 414 mill. kroner. Netto tap på 34 mill. kroner og uspesifiserte tapsavsetninger på 42 mill. kroner gir sammen med gevinster og anleggsmidler på 4 mill. kroner et konsernresultat før skatt på 420 mill. kroner. Skattekostnaden er beregnet til 111 mill. kroner som gir et årsoverskudd på 309 mill kroner. Forvaltningskapitalen økte i 1998 med 16,1% til 31,2 mrd. kroner. Konsernets ansvarlige kapital var ved utgangen av året 2535 mill. kroner.

Styret foreslår i samsvar med bankens utbyttepolitikk å utbetale kroner 17 i utbytte, samt å avsette kroner 11,96 til utjevningsfondet pr. grunnfondsbevis for regnskapsåret 1998. Risk-beløpet pr. 01.01.99 er foreløpig beregnet til kroner 28.

Til tross for uro i penge- og verdipapirmarkedet, fikk SpareBank 1 SR-Bank en god utvikling i 1998. Banken har beholdt stillingen som distriktets ledende bank ved å videreutvikle tilbudet til privatkunder og kunder i næringslivet. 18% utlånsvekst gjenspeiler en region med høy aktivitet, og en kraftig innskuddsvekst på 15% viser at kundene har en solid økonomi. Resultatet er oppnådd blant annet som følge av 9% vekst i driftsinntektene (eksklusiv kursgevinster) og en videre forbedring av kostnadseffektiviteten. Markedsundersøkelser bekrefter bankens posisjon i markedet og gir et godt grunnlag for en videreføring av en omstillingsprosess som tilpasser banken til kundens behov. Styret er meget tilfreds med utviklingen og resultatet for konsernet i 1998.

For fullstendig rapport, følg linken nedenfor:

Stavanger, 27. januar 1999 <br> <br>Styret for Sparebanken Rogaland <br> <br> <br> <br>For ytterligere opplysninger vennligst kontakt adm.direktør Arne Norheim (51509555), viseadm. direktør Gunnar Dolven (51509556) eller finansdirektør Sveinung Hestnes (51509558).

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner

Dokumenter og linker