Hovedtrekk i foreløpig regnskap for 1997Betydelig vekst i salg og resultat
- SR-Bank er distriktets bank for sparing

 
- 1.401 mill kroner økning i bankens innskudd (+11%)
- 676 mill. kroner i salg av fondsprodukter (+110%)
- totalt 15,7% økning i bankens sparekapital
- totalt 13,1% økning i konsernets sparekapital

- 17,5% økning i utlån
- 34% vekst i bankens netto provisjonsinntekter
- 20% effektivitetsøkning gir kostnadsprosent på 1,99 for banken
- 19,7 % avkastning på egenkapitalen etter skatt
- 29 kroner i overskudd pr grunnfondsbevis

Sterk allianse og produktutvikling
- SpareBank 1 etablert som et handlekraftig alternativ
- Deltakelse i strukturendringene
- Betydelige kostnadesfordeler i drift og produktutvikling
- Etablering av skadeforsikring

Resultat og vekst
SR-Bank konsernets resultat av ordinær drift på 419 mill. kroner er det nest beste i bankens historie og 49 mill over fjorårets resultat på 370 mill. kroner. Skattekostnaden er beregnet til 107 mill. kroner som gir et årsoverskudd på 312 mill kroner. Forvaltningskapitalen økte i 1997 med 19,3% til 26.9 mrd. kroner . Konsernets ansvarlige kapital var ved utgangen av året 2.647 mill kroner.Dette gir en kapitaldekning på 15,07% og en kjernekapital på 9,54%.

Styret foreslår i samsvar med bankens utbyttepolitikk å utbetale kr. 16,- i utbytte, samt å avsette kr. 13,01 til utjevningsfond pr. grunnfondsbevis for regnskapsåret 1997. Risk-beløpet for 1997 er foreløpig beregnet til kr. 26,40. Styret foreslår også å avsette kr. 3 mill. kroner til gavefond.

SR-Bank befestet stillingen som distriktets ledende bank i 1997. Banken konsoliderte stillingen som markedsleder innenfor privatfinansiering og økte markedsandelene i bedriftsmarkedet. Bankens solide vekst innenfor spareproduktet kom i tillegg til en betydelige vekst i innskudd. Resultatet er oppnådd til tross for 29 mill kroner i tap på opsjoner i Fokus Bank og økning av uspesifiserte tapsavsetninger på 27 mill. kroner. 1997 resultatet er forøvrig preget av en 20% forbedring i kostnadseffektivitet som følge av volum-vekst og reduserte kostnader. For banken gir dette driftskostnader i % av forvaltningen på under 2%. Markedsundersøkelser gir god respons på konsernets tilpasninger av organisasjon, produkttilbud og servicekvalitet.

Styret er meget tilfreds med utviklingen og resultatet for konsernet i 1997.

God resultatutviklingen
SR-Bank konsernets utvikling i 1997 var meget god og bekrefter at organisasjon, produkter og tjenester er tilpasset kundens behov.Konsernets resultat av ordinær drift på 419 mill. kroner er oppnådd som følge av god vekst, en stabilisert rentemargin og høy kostnadseffektivitet. Netto renteinntekter for konsernet beløp seg til 685 mill. kroner, en økning på 12 mill. kroner sammenlignet med 1996. Konsernets totale inntekter økte med 32 mill kroner til 925 mill.kroner. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde netto renteinntekter i 1997 2,72%, mot 3,15% i 1996. Konsernets netto provisjonsinntekter økte med 21 prosent i 1997 til 136 mill.kroner. Tallene er preget av at SR-Fonds var konsolidert inn i konsernregnskapet de fire første månedene av 1996. For morbanken alene var veksten i netto provisjonsinntekter 35 mill. kroner, tilsvarende en årsvekst på hele 34 prosent. Av inntektsveksten står økte salgs- og forvaltningsinntekter fra fondssalget for halvparten, mens dekningsbidraget fra betalingsformidling bidrar med den andre halvparten.Inntjeningen innen betalingsformidling er bedret som følge av kraftig vekst i bruken av plastkort og mer rasjonell bruk av våre girotjenester.

Bankens kursgevinster var i 1997 på 40 mill. kroner, som var samme nivå som året før på tross av bankens tap på 29 mill. kroner knyttet til Fokus-opsjonene. Årsaken er at gevinstene fra bankens omløpsportefølje av aksjer og grunnfondsbevis mer enn doblet seg i 1997, til 52 mill. kroner. Samlet avkastning på porteføljen av aksjer og grunnfondsbevis var henholdsvis 41 og 47 prosent. Andre inntekter utgjorde 26 prosent av konsernets inntekter, mot 25 prosent i 1996.

Driftskostnadene for konsernet utgjorde i 1997 511 mill. kroner, en reduksjon på 40 mill. kroner i forhold til 1996. Målt i forhold til forvaltningskapitalen utgjorde dette 2,03 prosent, sammenlignet med fjoråret på 2,58 prosent. Dette er en betydelig forbedring i bankens kostnadseffektivitet, forårsaket av god vekst i volum, redusert kostnadsnivå og høy kapasitetsutnyttelse.

Tilfredsstillende utvikling i tap og mislighold
Tap og mislighold utviklet seg meget tilfredsstillende i 1997. Brutto mislighold i forhold til utlånsmassen er redusert fra 2,4% til 1,4%. Brutto tap på 77 mill kroner, henfører seg til næringsliv og personmarked med henholdsvis 57 mill. kroner og 20 mill. kroner. Inngang på tap og tidligere tapsavsetninger ble 80 mill. kroner og ga netto tilbakeføring av tap på 3 mill. kroner. Mislighold over 30 dager er i løpet av året blitt redusert fra 502 mill. kroner til 348 mill. kroner. Endringen skyldes i hovedsak reduksjon i nullstilte lån på 112 mill. kroner. Avsetning til tapsutsatte og misligholdte engasjementer er på 262 mill. kroner. Uspesifiserte tapsavsetninger er økt med 27 mill. kroner til 161 mill. kroner.

Balansen
Konsernets forvaltningskapital økte i 1997 med 19,3% til 26.9 mrd. kroner, mens økningen for banken var på 18,9% til 24.9 mrd. kroner. Gjennom året har utlån til personmarkedet økt med 2.361 mill. kroner (18,4%) og til bedrifter og offentlig sektor med 1.250 mill. kroner (16,1%). Det vil si en årsvekst for konsernets utlån på 17,5%. Innskudd fra kunder har i 1997 økt med 1.169 mill. kroner fordelt på 441 mill. kroner på personkunder (5,3%) og 728 mill. kroner for næringsliv (12,7%). Dette tilsvarer en samlet årsvekst på 8,3%.

Datterselskapene
Bankens datterselskaper, SR-Eiendom AS og Westbroker Finans AS, fikk et overskudd før skatt på henholdsvis 6,3 mill. kroner og 37 mill. kroner.

Grunnfondskapitalen
I tråd med bankens resultater har kursen på SR-Banks grunnfondsbevis steget betydelig i 1997. Likviditeten har også vært økende. I 1997 ble det omsatt grunnfondsbevis tilsvarende 81 prosent av utstående antall. Dette er en økning fra 69 prosent året før. Antall grunnfondsbeviseiere økte fra 3.846 ved begynnelsen av året til 4.894 ved årsskiftet. Andelen av grunnfondsbevis eid av utlendinger var 8,2 prosent, mens 41,2 var hjemmehørende i Rogaland. De 20 største eierne eide 33,8 prosent av grunnfondskapitalen.

SpareBank 1
SpareBank 1 har 1 1997 etablert en posisjon som et ledende landsdekkende alternativ til de store finanskonsernene med hovedsete i Oslo. SamSpar er utvidet og står idag av 16 sparebanker i østlandsområdet. Samlet forvaltningskapital i SpareBank 1 var ved årsskiftet over 120 mrd. kroner og fremstår som et slagkraftig distribusjonsnett for dagens og fremtidens produkter. Samarbeidet har gitt betydelige kostnadsbesparelser i forhold til datatjenester, produktutvikling, markedsføring og innkjøp/produksjon av diverse materiell. I tillegg har det gitt muligheten til etablering av et varemerke via alle media og som iløpet av 1997 ga klare synergieffekter i markedet. Produktselskapene i SpareBank 1 har hatt en sterk vekst og tatt betydelige markedsandeler. Odin ble igjen en klar vinner i markedet for fondsprodukter.

Styret forventer en fortsatt god driftsmessig utvikling for SR-Bank konsernet. Endelig regnskap blir behandlet i møte 25.februar, 1998.

Stavanger, 29.januar, 1998

Styret for Sparebanken Rogaland

For ytterligere opplysninger vennligst kontakt Adm.direktør Arne Norheim (51509555),
viseadm.direktør Gunnar Dolven (51509556), finansdirektør Sveinung Hestnes (51509558) eller pressetalsmann Kjetil Øygarden (51509393).

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner