Hvorfor vurdere en omdanning til en aksjesparebank

Kjære egenkapitalbeviseier

Vi registrerer at det stilles en del spørsmål i etterkant av at banken i går informerte markedet om en mulig omdanning til en aksjesparebank.  Det er bankens øverste organ som enstemmig har bedt styret i banken om å utrede fordeler og ulemper med en eventuell omdanning til aksjesparebank.

Vi skal her forsøke, på en kort og forhåpentligvis enkel måte, å forklare hva dette innebærer.

Først og fremst, hva er en aksjesparebank? En aksjesparebank er et aksjeselskap på lik linje med øvrige aksjeselskap registrert på Oslo Børs. Unntaket er eierstrukturen. En del av banken må eies av en stiftelse, i denne sammenheng kalt en sparebankstiftelse. For å kunne kalle seg en sparebank må denne stiftelsen eie minimum 10 % av sparebanken. Andelen stiftelsen i så fall eier, på omgjøringstidspunktet, tilsvarer størrelsen på sparebankens grunnfond. Vi mener at å være en sparebank er en svært god forretningsidè. 

Dersom vi i dag skulle ha omgjort oss til en aksjesparebank ville "Sparebankstiftelsen SR-Bank" ha hatt en eierandel i SpareBank 1 SR-Bank AS på om lag 35 %. For at stiftelsen skal opprettholde sin relative eierandel, må den også kunne delta i eventuelle fremtidige kapitalutvidelser. Stiftelsen vil årlig motta aksjeutbytte fra banken på lik linje med øvrige aksjonærer.

 Hvorfor er det mer aktuelt nå enn tidligere med en omdanning? Vår markedsposisjon er sterk, lønnsomheten har i mange år vært god og konsernet er meget godt posisjonert for lønnsom vekst.

For å tilføre en region i vekst kapital, må vi ha god tilgang til både egenkapital og fremmedkapital, og da til konkurransedyktige betingelser. Finansmarkedene forventes å bli preget av mer uro og brå endringer i årene som kommer enn hva vi har vært vant til de siste tjue år. Tilgang til kapital kan derfor i perioder bli mer krevende enn før. I lys av disse utsiktene kan det styrke bankens posisjon å ha en selskapsform på linje med øvrige selskaper i markedet.

Det er reist spørsmål om banken, etter en eventuell omdanning, kan bli kjøpt opp for så i neste omgang miste sin regionale tilhørighet. Gjennom eierstrukturen med en sparebankstiftelse som en stor eier vil oppkjøpsvernet forbli tilnærmet like sterkt som tidligere. Sparebankstiftelsen vil bli den største eier, og det kan vedtektsfestes representasjon i bankens styrende organer. Dermed vil den ha stor innflytelse med hensyn til viktige strategiske beslutningssaker.

Stiftelsen vil ha som formål å være en langsiktig og stabil eier i SpareBank 1 SR-Bank samt bidra med tilskudd i landsdelen til allmennyttige formål.

Sparebankstiftelsen vil ha en egen generalforsamling. Sammensetningen skal gjenspeile de samme interessegrupper som kundene representerer i bankens representantskap i dag.

Generalforsamlingen velger stiftelsens styre. Styret skal reflektere sammensetningen i generalforsamlingen. Styret ansetter eventuell daglig leder av stiftelse. Det er da opp til bankens kunder å avgjøre hvorvidt banken fremover skal være en bank med fortsatt tilhørighet til denne landsdelen.

Vi vil sette pris på spørsmål og eventuelle kommentarer til terje.vareberg@sr-bank.no, vidar.torsøe@sr-bank.no eller thor.christian.haugland@sr-bank.no.

Med vennlig hilsen

Terje Vareberg

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner