Kvinnherad Sparebank slår seg sammen med SpareBank 1 SR-Bank

Styrene i SpareBank 1 SR-Bank og Kvinnherad Sparebank (SpareBank 1 Stord-Kvinnherad-Odda) går inn for å slå sammen de to bankene. Saken behandles i begges representantskap og forstanderskap 28. juni.  

Bankene samler kreftene for å styrke satsingen i Sunnhordland og Odda ved at Kvinnherad Sparebank blir en del av SpareBank 1 SR-Bank. Avtalen innebærer at SpareBank 1 SR-Bank overtar alle eiendeler, ansatte og forpliktelser i Kvinnherad Sparebank.  Kvinnherad Sparebank gjøres om til en sparebankstiftelse. Den vil ha som formål å bidra til utvikling av lokalsamfunnet i Sunnhordland og Odda gjennom økonomiske bidrag til allmennyttige formål og å være en langsiktig og stabil eier av egenkapitalbevis i SpareBank 1 SR-Bank.

Et godt utgangspunkt for videre satsing i Hordaland

 -Vi mener dette er en god løsning for banken, våre kunder og lokalsamfunnene i Kvinnherad, Odda og på Stord, samt regionen sett under ett. SpareBank 1 SR-Bank har en sterk posisjon i sine markedsområder og er en viktig aktør både for privatmarkedet og næringslivet. Dette er kvaliteter banken vil ta med og styrke ytterligere når vi nå slår oss sammen til en enda mer slagkraftig aktør i Hordaland, sier administrerende banksjef Åsmund Kåre Rørvik i  Kvinnherad Sparebank.

 Kvinnherad Sparebank er en veldrevet bank med god innskuddsdekning og kjernekapital-dekning, henholdsvis 66 % og 12,9 % pr. 31.12.09. Bankens aktivitetskapital er på om lag 4,3 milliarder kroner. Banken har en sterk markedsposisjon i Sunnhordland og Odda både innenfor privatmarkedet og bedriftsmarkedet. Banken har en sunn utlånsportefølje som i all hovedsak er knyttet opp mot privatmarkedet, som utgjør om lag 75 % av bankens samlede utlån.

-  Kvinnherad Sparebank, med sine mange viktige kunder og gode markedsposisjon i Sunnhordland og Odda, er svært interessant for SpareBank 1 SR-Bank. For oss vil dette bli en ytterligere styrking av vår satsing i Hordaland, sier administrerende direktør Terje Vareberg i SpareBank 1 SR-Bank.

- Vi etablerte oss i Hordaland gjennom ett kontor i Bergen for fire år siden. I løpet av denne korte perioden har vi fått en god posisjon i Hordaland med nærmere fem tusen kunder, femti ansatte og tre kontor. Sammenslåingen innebærer en videreføring av Kvinnherad Sparebanks eksisterende kontorer og vil ytterligere styrke konsernets distribusjonskraft og gi grunnlag for sterk satsing både i personmarkedet og bedriftsmarkedet i Sunnhordland og Odda. Det blir ingen oppsigelser som følge av sammenslåingen, fortsetter Vareberg.

Konstruktive forhandlinger, godt resultat
Det innstilles overfor bankenes representantskap og forstanderskap at SpareBank 1 SR-Bank som vederlag betaler 348 millioner kroner for overtagelsen av Kvinnherad Sparebank til SpareBank 1 Stiftinga Kvinnherad. Oppgjør skjer ved at SpareBank 1 SR-Bank utsteder egenkapitalbevis gjennom en rettet emisjon, tilsvarende 348 millioner kroner. Emisjonskursen fastsettes til markedspris på overtagelsesdato, likevel ikke under et allerede fastsatt minimumsbeløp på kr 53,43637 per egenkapitalbevis.

For å styrke tiltak for allmennyttige formål i det nye markedsområdet, vil Sparebank 1 SR-Bank også foreta en gaveutdeling til SpareBank 1 Stiftinga Kvinnherad på 20 millioner kroner.

I tillegg etablerer SpareBank 1 SR-Bank en næringsstiftelse på 10 millioner kroner med det formål å bidra til næringsutvikling i Sunnhordland og Odda. SpareBank 1 SR-Bank har tidligere etablert 5 tilsvarende næringsutviklingsstiftelser i sitt markedsområde.

Til det beste for kunder, ansatte og lokalsamfunn
Målet med sammenslåingen er styrket konkurransekraft for SpareBank 1 SR-Bank gjennom både økt kompetanse og et bredere produkt- og tjenestetilbud i Sunnhordland. Noe som vil være til det beste for kunder, ansatte, egenkapitalbeviseiere og samfunnet for øvrig.

- Vi legger stor vekt på å ha gode planer for integrasjon slik at prosessen fram til endelig sammenslåing blir så bra som mulig. Kunder og ansatte skal etter sammenslåingen oppleve den samme nærhet til banken som tidligere. Vi er opptatt av at beslutningsmyndighet og fullmakter ligger der hvor kunnskapen om kunden er størst noe som er helt i tråd med overordnet visjon, avslutter Åsmund Kåre Rørvik.

En eventuell endelig avtale er avhengig av godkjennelse fra offentlige myndigheter.

Ytterligere kommentarer:

Administrerende direktør i Sparebank 1 SR-Bank,Terje Vareberg, tlf. 911 00448

Administrerende banksjef i Kvinnherad Sparebank, Åsmund Kåre Rørvik, tlf. 930 44044

Konserndirektør kommunikasjon i SpareBank 1 SR-Bank, Thor-Christian Haugland, tlf. 480 31633

Assisterende banksjef i Kvinnherad Sparebank, Ove Huse, tlf. 951 25652

 

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner