Meget godt resultat - gjenspeiler økt aktivitet og god bankdrift

SpareBank 1 SR-Bank oppnådde et resultat før skatt på 814 millioner kroner i første halvår 2010. Resultatet er 322 millioner kroner høyere enn i første halvår i fjor. Egenkapitalavkastning etter skatt for perioden ble på 15,6 prosent mot 12,6 prosent i fjor. For andre kvartal isolert, var resultatet før skatt 419 millioner kroner noe som ga en egenkapitalavkastning etter skatt på 16,5 prosent.

Jeg er svært tilfreds med det samlede resultatet både for kvartalet isolert sett og for halvåret samlet sett. Resultatet viser at vi har et solid grep på driften gjennom god inntektsutvikling og en gjennomgående god kvalitet i den samlede utlånsporteføljen sier Terje Vareberg, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank.

Personmarkedet oppnådde en utlånsvekst på 12,4 % siste tolv måneder. Det utgjør om lag det doble av landsgjennomsnittet for perioden.

Til tross for økt konkurranse fortsetter vi å ta markedsandeler i privatmarkedet. Flere og flere kunder velger oss. I løpet av første halvår har vi en økning på nesten åtte tusen nye personkunder. Denne utviklingen har stor betydning for veksten både i provisjonsinntekter og netto renteinntekter fortsetter Terje Vareberg.

Nøkkeltall per 30. juni 2010 (per 30. juni 2009 i parentes)

  • Resultat før skatt: 814 mill kr (492 mill kr)
  • Resultat etter skatt: 636 mill kr (382 mill kr)
  • Egenkapitalavkastning etter skatt: 15,6 % (12,6 %)
  • Nedskriving på utlån: 120 mill kr (209 mill kr)
  • Netto renteinntekter: 864 mill kr (756 mill kr)
  • Netto provisjons- og andre inntekter: 554 mill kr (451 mill kr)
  • Netto avkastning på finansielle investeringer: 251 mill kr (259 mill kr)
  • Utlånsvekst (inkl lån overført til SpareBank 1 Boligkreditt) siste 12 måneder: 6,0 % (12,6 %)
  • Innskuddsvekst siste 12 måneder: 3,1 % (-6,2 %)
  • Resultat pr egenkapitalbevis: 3,31 kr (2,38 kr)


Første halvår i år utgjorde netto nedskrivinger på utlån 120 millioner kroner, mot 209 millioner kroner for samme periode i fjor. Dette tilsvarer nedskriving i prosent av utlån på 0,20 inkludert utlånsvolum overført til SpareBank 1 Boligkreditt.

Den gryende optimismen vi har registrert i landsdelen det siste halve året, forventes nå å slå ut i økte investeringer og et høyere aktivitetsnivå blant bedriftene. Vår sterke markedsposisjon, lave tap og et lavt misligholdsnivå, gjør oss godt rustet for fortsatt vekst og lønnsom utvikling, avslutter Terje Vareberg.

Kvartalsrapporten kan i sin helhet lastes ned fra www.sr-bank.no

Stavanger, 11. august 2010

Kontaktpersoner:
Terje Vareberg, administrerende direktør, telefon 911 00 448
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95033
Thor-Christian Haugland, konserndirektør for kommunikasjon, telefon 480 316 33
Vidar Torsøe, direktør IR, telefon 970 80656

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.