Nøkkeltall
Nøkkeltall
2006
2005
2004
2003
2002
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Børskurs 31.12, kr
189,0
230,0
144,0
107,7
60,0
Ligningskurs per 01.01 påfølgende år, kr
150,40
149,18
93,60
69,66
59,67
Utbytte per grunnfondsbevis, kr
12,0
14,0
9,2
6,7
3,3
Direkte avkastning 1)
6,3 %
6,1 %
6,4 %
6,2 %
5,6 %
Effektiv avkastning 2)
-11,7 %
66,1 %
40,0 %
85,0 %
19,3 %
Bokført verdi per grunnfondsbevis, kr 3)
84,3
80,8
72,3
72,8
68,8
Resultat per grunnfondsbevis, kr 4)
17,6
21,0
15,2
10,9
2,5
Avsatt til utjevningsfond per bevis, kr
5,6
6,9
5,8
4,2
-0,9
Utdelingsforhold, netto 5)
68 %
67 %
61 %
61 %
-357 %
Grunnfondsbevisprosent 6)  
51,0 %
53,0 %
56,3 %
58,4 %
60,2 %
RISK beløp per 01.01 påfølgende år, kr
n.a.
1,79
6,06
4,31
-0,97
Antall utstedte bevis 31.12
22.614.585
22.614.585
22.614.585
22.614.585
22.614.585
Beholdning av egne bevis 31.12
91.599
58.976
1.435
115.985
206.670
Antall utestående bevis  31.12
22.522.986
22.555.609
22.613.150
22.498.600
22.407.910
Omsatte bevis per år (% av  utstedte bevis)
35 %
36 %
27 %
31 %
27 %
 
 
    1)  Utbytte i prosent av børskurs ved årets slutt.
    2)  Kursstigning  gjennom  året  pluss  utbetalt  utbytte  i prosent av
          børskurs ved årets begynnelse.
    3)  Bokført EK multiplisert med grunnfondsbevisprosenten delt på antall
          utestående bevis.
    4)  Grunnfondsbevisenes andel av resultat etter skatt.
    5)  Utbytte per bevis i prosent av resultat per bevis.
    6)  Grunnfondskapitalen, utjevningsfondet og overkursfondet i prosent av
          morbankens egenkapital ved utgangen av året (eksklusiv fond for
          vurderingsforskjeller)
 
    Alle  tall  er justert for splitting og fondsemisjonen som fant sted 1.
    april 2006.
 

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner