NøkkeltallNøkkeltall
2005
2004
2003
2002
2001
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Børskurs 31.12, kr
230,0
144,0
107,7
60,0
82,2
Ligningskurs per 01.01 påfølgende år, kr
93,60
69,66
59,67
81,50
149,18
Utbytte per grunnfondsbevis, kr
14,0
9,2
6,7
3,3
6,3
Direkte avkastning 1)
6,1 %
6,4 %
6,2 %
5,6 %
7,7 %
Effektiv avkastning 2)
66,1 %
40,0 %
85,0 %
19,3 %
8,1 %
Bokført verdi per grunnfondsbevis, kr 3)
80,5
82,0
72,8
68,8
72,8
Resultat per grunnfondsbevis, kr 4)
21,0
15,0
10,9
0,9
8,2
Avsatt til utjevningsfond per bevis, kr
6,9
5,8
4,2
0,9
3,5
Utdelingsforhold, netto 5)
67 %
61 %
61 %
357 %
77 %
Grunnfondsbevisprosent 6)  
53,0 %
56,3 %
58,4 %
60,2 %
61,2 %
RISK beløp per 01.01 påfølgende år, kr
1,79
6,06
4,31
0,97
3,15
Antall utstedte bevis 31.12
22.614.585
22.614.585
22.614.585
22.614.585
22.614.585
Beholdning av egne bevis 31.12
58.976
1.435
115.985
206.670
168.000
Antall utestående bevis  31.12
22.555.609
22.613.150
22.498.600
22.407.910
22.446.585
Omsatte bevis per år (% av  utstedte bevis)
36 %
27 %
31 %
27 %
20 %
 
 
    1)  Utbytte i prosent av børskurs ved årets slutt.
    2)  Kursstigning  gjennom  året  pluss  utbetalt  utbytte  i prosent av
          børskurs ved årets begynnelse.
    3)  Bokført EK multiplisert med grunnfondsbevisprosenten delt på antall
          utestående bevis.
    4)  Grunnfondsbevisenes andel av resultat etter skatt.
    5)  Utbytte per bevis i prosent av resultat per bevis.
    6)  Grunnfondskapitalen, utjevningsfondet og overkursfondet i prosent av
          morbankens egenkapital ved utgangen av året (eksklusiv fond for
          vurderingsforskjeller)
 
    Alle  tall  er justert for splitting og fondsemisjonen som fant sted 1.
    april 2005.
 

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner