Nøkkeltall grunnfondsbevisNøkkeltall
 
2004
2003
2002
2001
2000
 
 
 
 
 
 
Børskurs 31.12, kr
360,0
269,2
150,0
205,4
206,3
Ligningskurs per 01.01
påfølgende år, kr
234,00
174,15
149,17
203,75
205,83
Utbytte per
grunnfondsbevis, kr
23,0
16,7
8,3
15,8
17,5
Direkte avkastning 1)
6,4%
6,2%
5,6%
7,7%
8,5%
Effektiv avkastning 2)
40,0%
85,0%
-19,3%
8,1%
5,3%
Bokført verdi per
grunnfondsbevis, kr 3)
197
182
172
182
178
Resultat per
grunnfondsbevis, kr 4)
37,6
27,2
-2,3
20,6
33,7
Avsatt til utjevningsfond
per bevis, kr
14,6
10,5
-2,2
8,7
15,4
Utdelingsforhold,
netto 5)
61%
61%
-357%
77%
52%
Grunnfondsbevisprosent 6)
56,3%
58,4%
60,2%
61,2%
63,0%
RISK-beløp per 01.01
påfølgende år, kr
15,10
10,78
-2,43
7,88
15,39
Antall utstedte bevis 31.12
9.045.834
9.045.834
9.045.834
9.045.834
8.987.623
Beholdning av egne
bevis 31.12
574
46.394
82.668
67.200
0
Antall utestående
bevis 31.12
9.045.260
8.999.440
8.963.166
8.978.634
8.987.623
Omsatte bevis per år
 (% av utstedte bevis)
27%
31%
27%
20%
19%
 
1) Utbytte i prosent av børskurs ved årets slutt
2) Kursstigning gjennom året pluss utbetalt utbytte i prosent av børskurs ved årets begynnelse
3) Bokført EK multiplisert med grunnfondsbevisprosenten delt på antall utestående bevis
4) Grunnfondsbevisenes andel av resultat etter skatt
5) Utbytte per bevis i prosent av resultat per bevis
6) Grunnfondskapitalen, utjevningsfondet og overkursfondet i prosent av morbankens egenkapital ved utgangen av året (eksklusiv fond for vurderingsforskjeller

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner