Rapport - 4. kvartal 1999Historisk resultat fra solid bankdrift
- 598 mill. kroner i resultat før skatt
- SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing
- 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)
- 410 mill. kroner i salg av fondsprodukter
- 15% økning i utlån
- 120 mill. kroner i kursgevinster
- Kostnadsprosent på 1,83
- 21,8% avkastning på egenkapitalen etter skatt
- 40,4 kroner i overskudd pr. grunnfondsbevis
- Styret foreslår 19 kroner i utbytte

Sterk allianse styrker distribusjonen og produktutviklingen
* Kjøp av 51% i First Securities
* Kjøp av Vår Bank og Forsikring
* EiendomsMegler 1 blir landsdekkende kjede

Resultat og vekst
SpareBank 1 SR-Bank konsernets resultat før tap og nedskrivninger ble på 654 mill. kroner, 205 mill. kroner over fjorårets resultat på 449 mill. kroner. Netto tap på 62 mill. kroner og us-pesifiserte tapsavsetninger på 40 mill. kroner gir sammen med gevinster på finansielle anlegg-smidler på 46 mill. kroner et konsernresultat før skatt på 598 mill. kroner. Skattekostnaden er beregnet til 147 mill. kroner som gir et årsoverskudd på 451 mill. kroner. Forvaltningskapitalen økte i 1999 med 17% til 36,4 mrd. kroner. Konsernets ansvarlige kapital var ved utgangen av året 3.065 mill. kroner og kapitaldekningen 12,12%.

1999 ble et godt år for SpareBank 1 SR-Bank. Resultatet av den ordinære bankdriften viser en bank med god effektivitet i salg og drift. Kombinert med børsoppgang og god forvaltning av bankens verdipapirer ga dette SpareBank 1 SR-Bank det beste resultat noensinne. Resultatet gjenspeiler også en organisasjon med produkter, service og kundekontakt som er tilpasset markedet for privat- og bedriftskunder. Styret er meget tilfreds med utviklingen og resultatet for konsernet i 1999.

Utlånsveksten på 15% ga økte markedsandeler i en region med fortsatt høy aktivitet. 10% vekst i innskudd og ny vekst i alternative spareformer viser kunder med god økonomi. De totale driftsinntektene (eksklusiv gevinster fra verdipapirer) økte med 20% og kostnadseffek-tiviteten er opprettholdt. Misligholdet er stabilt. Konsernet har som følge av den økte balan-sen avsatt ytterligere 40 mill. kroner til uspesifiserte tapsavsetninger. Markedsundersøkelser bekrefter bankens sterke posisjon som den ledende banken i regionen.

Resultatutviklingen
SpareBank 1 SR-Bank konsernets resultatutvikling var meget positiv gjennom hele 1999. Ut-viklingen i både privat- og bedriftsmarkedet ble bedre enn forventet. Dette har sammenheng med at konjunktursvekkelsen ble vesentlig mindre enn først antatt samt bedre rammebet-ingelser gjennom lavere rentenivå. Den positive utviklingen gir også en bekreftelse på at kon-sernets strategi med en markedsorientert organisasjon med produkter og tjenester som er til-passet kunden er riktig. Konsernets resultat før tap og nedskrivninger på 654 mill. kroner er oppnådd som følge av god vekst i renteinntekter og andre inntekter, høy kostnadseffektivitet og lave tap. Netto renteinntekter for konsernet økte med 100 mill. kroner til 895 mill. kroner, en økning på 12%. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde netto ren-teinntekter i 1999 2,63%, mot 2,73% i 1998. Fallet i rentemarginen gjenspeiler først og fremst konkurransen i markedet.

Konsernets provisjonsinntekter økte i 1999 til 231 mill. kroner. Den underliggende veksten i betalingsformidling er i størrelsesorden 25%. Prisreduksjonen gjennom fordelsprogrammene, som blant annet gir totalkundene delvis fri bruk av elektronisk formidling innen gitte grenser; reduserer imidlertid veksten i provisjonsinntektene til 14%. God økonomi blant husholdnin-gene og utviklingen på Oslo Børs økte sparingen i fond og forsikring i siste halvår. Totalt op-pnådde konsernet salg av alternative spareprodukter på tilsammen 800 mill. kroner. Salget av skade- og livsforsikring øker og ga provisjonsinntekter på 10 mill. kroner i 1999.

Ved årets utløp var bankens beholdning av aksjer, grunnfondsbevis og fond bokført til 269 mill. kroner. Avkastningen på 50,8 % er 5,3 prosentpoeng bedre enn totalavkastningen på Oslo Børs og ga i fjor 96 mill. kroner i kursgevinster. Beholdningen av sertifikater og obligas-joner på 1.902 mill kroner som dekker bankens likviditetskrav ga gevinst på 1,4 mill. kroner. Handel med valuta, for kunder og egenhandel, ga i 1999 en gevinst på 25 mill. kroner. Totalt utgjorde andre inntekter 30% prosent av konsernets inntekter, mot 18 % i 1998.

Driftskostnadene for konsernet utgjorde i 1999 622 mill. kroner, en økning på 95 mill. kroner i forhold til 1998. Målt i forhold til forvaltningskapitalen utgjorde dette 1,83 %, det samme nivå som fjoråret. Målt i forhold til totale driftsinntekter utgjør kostnadene 49%. Den nominelle økningen i kostnadene kan i hovedsak henføres til lønnsoppgjør og kompetanse, teknologi og prosesskostnader. Resultatbaserte bonuskostnader, inkludert sosiale kostnader, er økt med 18 mill. kroner til 34 mill. kroner for konsernet. IT-kostnadene er steget med 15 mill. kroner som følge av økt transaksjonsmengde. Kostnadene forbundet med prosessarbeidet er beregnet til 10 mill. kroner. Investeringene i nye prosesser og teknologi er nødvendig for å opprettholde konsernets servicekvalitet og vil øke kapasiteten ytterliger.

Utviklingen i mislighold er fortsatt tilfredsstillende. Netto tap på 102 mill. kroner, inkluderer en økning av uspesifiserte tapsavsetninger på 40 mill. kroner. Mislighold over 90 dager er i løpet av året økt med 36 mill. kroner til 275 mill. kroner.

Datterselskapene
Utviklingen i bankens datterselskaper var meget god i 1999. Eiendomsmegler 1 Rogaland A/S og Westbroker Finans AS fikk et overskudd på henholdsvis 10 mill. kroner og 37 mill.kroner.

For fullstendig rapport med tabeller, følg linken nedenfor.

<br>Stavanger, 27.januar 2000 <br>Styret for Sparebanken Rogaland <br>

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner

Dokumenter og linker