Resultat preget av finansuro og økte tapsavsetninger

SpareBank 1 SR-Bank oppnådde i 2008 et resultat før skatt på 643 millioner kroner, en nedgang på 613 millioner fra rekordåret 2007. Dette gir en egenkapitalavkastning på 8,0 % (19,4 % ).
 
- Samlet sett er dette et tilfredsstillende resultat sett i lys av turbulensen vi har vært gjennom i fjor. Resultatet av underliggende drift før tap er bedre enn i 2007.
Utlånsveksten viser klart at vi stiller opp for kundene våre, sier Terje Vareberg, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank.
 
Kjøpet av Glitnir Bank ASA, nå BNbank ASA, bidrar positivt til resultatet. Finansuroen påvirker resultatet gjennom et markert verdifall på konsernets verdipapirer og negativ resultatandel fra SpareBank 1 Gruppen.
 
- Finansuroen og en svakere økonomisk utvikling, medfører at tapsavsetningene har økt til et mer normalt nivå etter flere år med svært lave tap, sier Vareberg.
 
Resultatet for 4. kvartal 2008 er 10 mill kr før skatt (308 mill kr). Resultat etter skatt er 31 mill kr (254 mill kr). Resultatet er i vesentlig grad påvirket av økte tapsavsetninger på utlån og garantier, samt inntektsføring på 414 mill kr knyttet til kjøpet av 20 % andel i Glitnir Bank ASA. Kvartalsregnskapet er belastet med konsernets andel av underskudd i SpareBank 1 Gruppen.
 
Nøkkeltall for 2008:
 • Konsernresultat før skatt: 643 mill kr (1.256 mill kr).
 • Egenkapitalavkastning etter skatt: 8,0 % (19,4 %).
 • Resultat av underliggende drift før tap: 1.085 mill kr (941 mill kr).
 • Netto renteinntekter: 1.644 mill kr (1.340 mill kr).
 • Netto provisjons- og andre inntekter: 796 mill kr (895 mill kr).
 • Netto avkastning på finansielle investeringer: 42 mill kr (388 mill kr).
 • Tapsavsetninger på utlån og garantier: 386 mill kr (10 mill kr).
 • Fortsatt støtte til kundene: Utlånsvekst 20,2 % (19,8 %) siste 12 mnd, herav PM: 13,7 % og BM: 30,0 %.
 • Netto økning på 10.000 nye kunder i løpet av 2008
 • Innskuddsvekst: 8,2 % (18,0 %) siste 12 mnd, herav PM: 14,3 % og BM: 3,7 %.   
 • Resultat pr grunnfondsbevis: 3,60 kr (7,85 kr).
 • Styret foreslår et utbytte på 1,00 kr (4,75 kr) pr grunnfondsbevis og en fondsemisjon på 375 mill kr.
 • Styret foreslår å avsette 20 mill kr (95 mill kr) til gavefondet
 
            (Sammenlignbare tall for 2007 i parentes.)
 
Virkningen av finanskrisen og effektene for realøkonomien vil prege samfunnsutviklingen også i 2009. Lavere aktivitet, spesielt i næringslivet, vil bidra til lavere utlånsvekst.
 
- Kvaliteten i utlånsporteføljen vår er god. Vi følger kundene våre tettere enn noen gang. Sammen finner vi gode løsninger i et krevende marked. Det, sammen med fall i markedsrentene og myndighetenes tiltak for å stimulere norsk økonomi, gjør både banken og våre kunder bedre forberedt til å møte utfordringene i 2009, sier Vareberg. SpareBank 1 SR-Bank vil i denne sammenheng vurdere å styrke bankens kapitalgrunnlag. Myndighetenes fondsløsninger vil, avhengig av de betingelser som fastsettes, kunne bli et nyttig redskap, fremholder administrerende direktør Terje Vareberg.
 
Rapporten kan i sin helhet lastes ned fra www.sr-bank.no
 
 
Stavanger, 13. februar 2009
 
Spørsmål kan rettes til:
 • Terje Vareberg, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank
  Telefon 911 00448
 • Erling Øverland, konserndirektør for økonomi og finans
  Telefon 915 56 542

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.