Resultatet gjenspeiler høy aktivitet og god bankdrift

SpareBank 1 SR-Bank oppnådde et resultat før skatt på 1.200 millioner kroner pr. 30. september 2010, 205 millioner kroner høyere enn i fjor. Egenkapitalavkastningen etter skatt hittil i år er 15,1 prosent mot 16,9 prosent for samme periode i 2009.

For tredje kvartal isolert, var resultatet før skatt 386 millioner kroner. Egenkapitalavkastningen etter skatt var 14,3 prosent mot 25,2 prosent for samme periode i fjor. Hovedårsaken til reduksjonen er  blant annet en betydelig styrking av egenkapitalen i fjerde kvartal i fjor, samt betydelige kapitalinntekter i tredje kvartal i 2009.

- Resultatet preges av gjennomgående god drift i konsernet, en positiv utvikling i verdipapirmarkedene og relativt lave tap. Vi registrerer lysere utsikter for næringslivet og optimisme i boligmarkedet. Resultatet speiler denne positive utviklingen, sier Terje Vareberg, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank.

Personmarkedet har en utlånsvekst på 12,3 prosent de siste tolv månedene. Dette er vesentlig over landsgjennomsnittet for perioden.

- Vi blir inspirert av økt konkurranse og vi fortsetter å ta markedsandeler i personmarkedet. Flere og flere kunder velger oss. Denne utviklingen har stor betydning for veksten både i provisjonsinntekter og netto renteinntekter, sier Vareberg.

Nøkkeltall pr. 30. september 2010 (sammenlignbare tall 2009 i parentes)

  • Resultat før skatt: 1.200 mill kr (995 mill kr)
  • Resultat etter skatt: 936 mill kr (781 mill kr)
  • Egenkapitalavkastning etter skatt: 15,1 % (16,9 %)
  • Nedskrivning på utlån: 163 mill kr (294 mill kr)
  • Netto renteinntekter: 1.300 mill kr (1.221 mill kr)
  • Netto provisjons- og andre inntekter: 818 mill kr (713 mill kr)
  • Netto avkastning på finansielle investeringer: 388 mill kr (496 mill kr)
  • Utlånsvekst (inkl lån overført til SpareBank 1 Boligkreditt) siste 12 måneder: 6,6 % (8,8 %)
  • Innskuddsvekst siste 12 måneder: 3,7 % (-0,3 %)
  • Resultat pr egenkapitalbevis: 4,9 kr (4,9 kr)

Hittil i år utgjør netto nedskrivinger på utlån 163 millioner kroner, mot 294 millioner kroner for samme periode i fjor. Dette tilsvarer nedskriving av utlån på 0,18 prosent inkludert utlånsvolum overført til SpareBank 1 Boligkreditt.

- Konsernets sterke markedsposisjon, lave nedskrivninger og et fortsatt lavt misligholdsnivå, gjør oss godt rustet for fortsatt vekst og lønnsom utvikling. Samlet sett ser 2010 ut til å bli et meget godt år for SpareBank 1 SR-Bank, sier Terje Vareberg.

Kvartalsrapporten kan i sin helhet lastes ned fra www.sr-bank.no

Stavanger, 28. oktober 2010

Kontaktpersoner:
Terje Vareberg, administrerende direktør, telefon 911 00 448
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033
Thor-Christian Haugland, konserndirektør for kommunikasjon, telefon 480 31 6 33
Vidar Torsøe, direktør IR, telefon 970 80 656  
 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.