Robust drift og god kundevekst i 2011

SpareBank 1 SR-Bank oppnådde et resultat før skatt på 1.495 millioner kroner i 2011, mot 1.614 millioner kroner i 2010. Resultatet preges av robust drift og markert vekst, men også av internasjonal finansuro.

Egenkapitalavkastningen etter skatt utgjør 11,2 % (15,5 %). Resultat før skatt, for fjerde kvartal isolert sett, ble 490 mill kroner (414 mill kroner) som gir en egenkapitalavkastning på 13,9 % (16,9 %). Styret foreslår et utbytte pr aksje på kroner 1,50.

- 2011 var et godt år for SpareBank 1 SR-Bank, til tross for betydelig internasjonal markedsuro. Bankdriften er robust. Tapene er lave, markedsveksten fortsetter og vi har økt rentenettoen i kroner, sier Arne Austreid, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank ASA.

Utlånsveksten i 2011 var på 11,2 prosent, innskuddsveksten på 5,4 prosent. Tap og nedskrivinger utgjorde 139 millioner kroner, mot 234 millioner kroner i 2010.

Høy aktivitet i eiendomsmarkedet, økt produktdekning pr kunde og god vekst i kapitalmarkedsdivisjonen, medførte at andre inntekter økte betydelig i fjor. Økningen i konsernets kostnader er knyttet til investeringer i nye markeds- og forretningsområder.

Nøkkeltall for 2011 (sammenlignbare tall 2010 i parentes)

-        Resultat før/etter skatt:                       1.495 (1.614) mill kroner / 1.081 (1.317) mill kroner
-        Egenkapitalavkastning etter skatt:      11,2 % (15,5 %)
-        Netto renteinntekter:                           1.756 mill kroner (1.742 mill kroner)
-        Driftskostnader:                                 1.633 mill kroner (1.566 mill kroner)
-        Utlånsvekst siste 12 måneder:            11,2 % (11,6 %)
-        Innskuddsvekst siste 12 måneder:      5,4 % (11,8 %)
-        Resultat pr aksje:                               5,42 kr (6,84 kr)
-        Foreslått utbytte pr aksje                    1,50 kr (2,75 kr)
-        Kjernekapitaldekning:                        10,6 % (10,2 %)

- Konsernet har en solid finansiell stilling. Den planlagte kapitalinnhentingen i første halvår 2012, vil ytterligere styrke evnen vår til fortsatt å møte kundenes finansieringsbehov på en offensiv måte. Vi har en ledende posisjon i landets sterkeste vekstregion og forventer en positiv utvikling i forretningsområdene våre også i år sier Arne Austreid.

Kvartalsrapporten kan i sin helhet lastes ned fra www.sr-bank.no

Stavanger, 8. februar 2012

Kontaktpersoner:

Arne Austreid, administrerende direktør, telefon 900 77 334
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033
Thor-Christian Haugland, konserndirektør for kommunikasjon, telefon 480 31 6 33
Vidar Torsøe, direktør IR, telefon 970 80 656

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.