ROGG - Hovedtrekk 2001 - SpareBank 1 SR-Bank konsern

Godt resultat fra bankdriften, men svakt verdipapirresultat


 • 430 mill kroner i resultat før skatt
 • Innskuddsvekst 1,9 mrd kroner (9%) i konsernet
 • Utlånsvekst 4,4 mrd kroner (11%) i konsernet
 • 48% økning i provisjonsinntekter
 • Fortsatt kostnadseffektiv drift, kostnadsprosent på 1,71
 • 11,5 prosent egenkapitalavkastning etter skatt
 • 25,3 kroner i overskudd pr grunnfondsbevis
 • Styret foreslår 19 kroner i utbytte  Styrket distribusjon og forbedret nettbank

 • 45 000 av bankens kunder sparer i fond
 • 745 mill kroner i salg av fond og garanterte produkter
 • Etablering av bedriftssenter på Forus i samarbeid med Westbroker Finans og EiendomsMegler 1
 • Nye kontorer åpnet i Mandal, Klepp og Sauda. Banken har nå 53 kontorer.
 • Netto tilgang på 3900 kunder
 • 53 000 kunder er tilknyttet nettbanken
 • SpareBank 1 SR-Bank markerte 25-års jubiléet som landets første regionsparebank i 2001
 • Banken initiativtaker til opprettelse av investeringsselskapet Energivekst


  Resultatutviklingen

  SpareBank 1 SR-Bank konsernets utvikling i 2001 har vært god. Selv om året har vært preget av uro i verdipapirmarkedene og forverrede rammebetingelser, kan konsernet presentere et godt resultat på kjernevirksomheten.

  Konsernets resultat er oppnådd gjennom god vekst i innskudd og utlån, god vekst i netto provisjonsinntekter samt fortsatt høy kostnadseffektivitet.

  Rentemarginen er i 2001 redusert fra 2,33 prosent til 2,13 prosent. Årsakene er i hovedsak sterk konkurranse, nye større bedriftsengasjement med lavere risiko samt innføring av full sikringsfondsavgift til Sparebankenes Sikringsfond som tilsvarer 0,07 prosentpoeng.

  Netto renteinntekter for konsernet økte med 45 mill kroner, en økning på 5 prosent.

  Andre inntekter
  Konsernets netto provisjonsinntekter økte med 48 prosent i 2001 fra 190 mill kroner til 282 mill kroner.

  Provisjonsinntektene fra forsikring økte med hele 220 prosent til 49 mill kroner som skyldes overtakelse av forsikringsportefølje og 55 ansatte i forbindelse med Vår-oppkjøpet samt godt salg av forsikringsprodukter.

  Fondsinntektene viser en meget god økning på 51 prosent selv i et svakt verdipapirmarked og er et resultat av bankens satsing på spareområdet.

  Bankens beholdning av aksjer og grunnfondsbevis (omløp) var 286 mill kroner ved utløpet av 2001. Avkastningen på verdipapirene utgjorde –0,1 prosent. Grunnet et svakt verdipapirmarked i 2001 har bankens beholdning av aksjer og grunnfondsbevis hatt en lavere avkastning enn i 2000.
  Porteføljen har likevel hatt 14,5 prosentpoeng høyere avkastning enn hovedindeksen på Oslo Børs.

  Kursgevinster fra valutahandel var 36 mill kroner i 2001.

  Bankens andel av underskuddet for 2001 i SpareBank 1 Gruppen utgjorde 50 mill kroner, mot minus 10 mill kroner i 2000. Dette skyldes i hovedsak svakt verdipapirmarked, svake resultater i livsforsikringselskapet og skadeselskapet, samt store goodwill- og merverdiavskrivninger i forbindelse med Vår-oppkjøpet.

  Driftskostnader

  Driftskostnadene i konsernet utgjorde 785 mill kroner. Dette er en økning på 80 mill kroner i forhold til 2000.

  Den største økningen er på personalsiden og skyldes i hovedsak overtakelse av personale knyttet til bank og forsikringsvirksomheten i Vår Bank og Forsikring i Rogaland og Agder.

  Posten andre kostnader viser også en større økning. Hovedårsakene til veksten her er bruk av eksterne konsulenter i forbindelse med diverse prosjekter i banken, herunder nytt saksbehandlingssystem og kredittvurderingssystem for bedriftsmarked. Andre poster med stor vekst er vikarbruk som ble merverdiavgiftsbelagt fra 1. juli. Den relativt høye veksten i avskrivninger skyldes i hovedsak investeringer i forbindelse med nye kontoretableringer.

  Totalt sett har innføring av merverdiavgift på tjenester fra 1. juli økt kostnadene med ca 6 mill kroner i 2001. På årsbasis vil kostnadene øke med ca 12 mill kroner.

  Tap og mislighold

  Konsernets brutto mislighold i prosent av brutto utlån utgjør 0,70 prosent mot 0,81 prosent i 2000. Utviklingen i konsernets mislighold er tilfredsstillende.

  Konsernets netto tap i 2001 utgjør 159 mill kroner. I tallet er inkludert en uspesifisert avsetning på 48 mill kroner. Samlede uspesifiserte tapsavsetninger utgjør 356 mill kroner eller 0,8 prosent av samlede utlån.

  Hovedtyngden av tapene i 2001 skyldes tapsavsetninger på bedriftskunder. Netto tap i prosent av gjennomsnittlig brutto utlån utgjør 0,38 prosent i 2001, på nivå med tapsprosenten i 2000.

  Datterselskapene
  EiendomsMegler 1 Rogaland AS har hatt en fin utvikling i 2001.

  Selskapet omsatte eiendommer til en samlet verdi på 4,1 mrd kroner. Inntektene økte til 95 mill kroner og selskapet hadde et overskudd før skatt på 11 mill kroner mot 11,8 mill kroner i 2000.

  Westbroker Finans AS hadde ved utgangen av året en forvaltningskapital på 1 719 mill kroner. Dette er en reduksjon på 890 mill kroner som skyldes at selskapet har solgt ut hele boliglånsporteføljen på 1,2 mrd kroner til Bank 1 Oslo og SpareBank 1 SR-Bank. Dette grunnet endret strategi for selskapet som innebærer rendyrking av leasing og prosjektfinansiering. Westbroker Finans AS oppnådde et resultat før skatt på 32 mill kroner mot 22,1 mill kroner i 2000.

  SR-Forvaltning ASA, bankens nye selskap for aktiv forvaltning, har hatt en sterk utvikling og forvaltet ved utgangen av 2001 1,4 mrd kroner. Resultatet for 2001 utgjorde 6 mill kroner.

  Utsiktene framover

  Styret venter en positiv økonomisk utvikling i regionen i 2002 selv om det vil være bransjemessige forskjeller. Banken vil også framover sette kunden i sentrum og videreutvikle kundeforholdene med eksisterende kunder ved å tilby flere produkter og tjenester. Banken opplever for tiden god tilgang av nye kunder og vil fortsatt bidra til nyskaping og utvikling i Rogaland og Agder.


  Stavanger, 24. januar 2002

  Styret for Sparebanken Rogaland

  Rapport:

  Eventuelle spørsmål rettes til <BR> <BR>adm. direktør Terje Vareberg, <BR>telefon 51 50 95 53/911 00448, <BR> <BR>viseadm. direktør Sveinung Hestnes, <BR>telefon 51 50 95 58/908 53165, <BR> <BR>økonomidirektør Tor Dahle, <BR>telefon 51 50 95 56/915 47503 <BR> <BR>eller <BR> <BR>pressetalsmann Thor-Christian Haugland, <BR>telefon 51 50 92 81 / 48 03 16 33. <BR> <BR><a href=http://www.sr-bank.no>http://www.sr-bank.no</a>

 • Om oss

  SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

  Abonner

  Dokumenter og linker