SpareBank 1 SR-Bank - en bank i vekst


SpareBank 1 SR-Bank med godt salg og god drift
SpareBank 1 SR-Bank konsernet fikk etter første kvartal et resultat før skatt på 122 mill. kroner. Bankens ordinære drift viser fremgang med hensyn til vekst i andre inntekter (eksklusive kursgevinster), økt kostnadseffektivitet og god kontroll med mislighold og tap.
Reduksjonen på 58 mill. kroner i forhold til 1. kvartal i fjor tilsvarer omlag fjorårets gevinst ved salg av eierandel i SpareBank 1 til FöreningsSparbanken.

Konsernets utlån har hittil i år økt med 5% til 34,5 mrd. kroner, som gir en årsvekst på 16% fordelt på privat- og bedriftsmarkedet med henholdsvis 22% og 8%. Veksten i innskuddene fra privatmarkedet er fortsatt meget god og viste ved kvartalsskiftet en 12-måneders vekst på 11%. Innskuddene fra bedriftsmarkedet er på samme nivå som 1. kvartal i fjor. Rentemarginen ved utgangen av mars utgjorde 2,35%, en reduksjon fra 2,63 ved utgangen av fjoråret. Den reduserte marginen er i hovedsak forårsaket av press på utlånsrentene og stigende pengemarkedsrente. Godt salg av fonds- og forsikringsprodukter ga en vekst i netto provisjonsinntekter på 21%. Kursgevinstene fra verdipapirer er i forhold til 1. kvartal i fjor redusert med 20 mill. kroner til 3 mill. kroner.

Driftskostnadene for konsernet utgjorde ved utgangen av 1. kvartal 155 mill. kroner. Målt i forhold til forvaltningskapitalen utgjorde dette 1,67%, en forbedring fra 1,73% 1. kvartal i 1999. Målt i forhold til driftsinntektene utgjør kostnadene 51%.

Mislighold og tap er fortsatt lavt. Netto mislighold var ved utgangen av kvartalet 0,5%. Netto tap på 25 mill. kroner, inkluderer økte tapsreserver på 19 mill. kroner. Konsernets resultat gir en egenkapitalavkastning etter skatt på 16%.
Konsernets vekst i privatmarkedet gir økte markedsandeler. Nye kunder i bedriftsmarkedet bekrefter også bankens strategi som totalleverandør for et allsidig næringsliv. Veksten i plassering- og forsikringsområdet fortsetter.

Styret forventer en tilfredsstillende resultatutvikling resten av året.

For rapport med tabeller, følg linken nedenfor:

<br>Stavanger, 28. april, 2000 <br> <br>Styret for Sparebanken Rogaland

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner

Dokumenter og linker