SpareBank 1 SR-Bank - Fortsatt vekst i inntekter og resultat


- 20% vekst i utlån
- 15% vekst i innskudd
- 41% økning i provisjonsinntekter fra salg av forsikring og fond
- Kostnadsprosent på 1,64 ekskl. omstillingskostnader
- Høye kursgevinster fra verdipapirer og valuta
- Emisjonsgevinst på 26 mill. kroner

Solid vekst i inntekter og resultat
SpareBank 1 SR-Bank konsernet oppnådde etter 3. kvartal et resultat før skatt på 556 mill. kroner, 97 mill. kroner over fjorårets resultat i samme periode. Dette er det klart beste resulatet i bankens historie. Resultatet er oppnådd som følge av fortsatt vekst i driftsinntektene, god utvikling i verdipapirmarkedet, høy kostnadseffektivitet, samt ekstraordinære gevinster.

Konsesjon for kjøp av Vår Bank og Forsikring ASA (Vår)
Konsensjon for SpareBank 1 Gruppen AS til kjøp av Vår ble gitt i september. SpareBank 1 SR-Bank vil overta Vår's bank- og forsikringsportefølje i Agder og Rogaland fra 13. november i år. SpareBank 1 SR-Bank har i 3. kvartal en gevinst på investeringen i SpareBank 1 Gruppen AS med ca. 26 mill. kroner. Dette er en følge av utvanningseffekten og dertil hørende redusert eierandel fra 15,2% til 13% for SpareBank 1 SR-Bank i forbindelse med emisjonen i SpareBank 1 Gruppen AS i 3. kvartal hvor også LO kom inn som eier av 10% i SpareBank 1 Gruppen AS.

God vekst, men press på marginene
Konsernets utlån har hittil i år økt med 15% til 37,8 mrd. kroner, som gir en årsvekst på 20%. Den sterke veksten i innskuddene fra privat- og bedriftsmarkedet fortsetter og viste ved kvartalsskiftet en 12-måneders vekst på 15%. Rentemarginen ved utgangen av september utgjorde 2,35%, mot 2,62% i samme periode i fjor. Den reduserte marginen er i hovedsak forårsaket av relativ lav utlånsrente til boligformål, kombinert med en stigende markedsrente i perioden.

Netto provisjonsinntekter fra salg av betalingsformidlingstjenester viser en 12-måneders vekst på 10 %, mens økningene i provisjonsinntektene fra fonds- og forsikringsprodukter økte med 41 %. De totale kursgevinstene på 68 mill. kroner, fordeler seg på valuta (27 mill. kroner), sertifikater og obligasjoner ( minus 1 mill. kroner) og aksjer, grunnfond og fond (42 mill. kroner).

Driftskostnadene for konsernet (eksklusiv omstillingskostnader på 50 mill. kroner) utgjorde ved utgangen av 3. kvartal 481 mill. kroner. Målt i forhold til forvaltningskapitalen utgjorde dette 1,64%. Mislighold og tap er fortsatt lavt. Konsernets resultat gir en egenkapitalavkastning etter skatt på 22,6%. Styret forventer en tilfredsstillende resultatutvikling resten av året.

For rapport med tabeller, følg linken nedenfor:

<br>Stavanger, 26. oktober 2000 <br> <br>Styret for Sparebanken Rogaland <br> <br> <br>Eventuelle spørsmål rettes til adm. direktør Terje Vareberg, telefon 51 50 95 53/ 911 00448, viseadm. direktør Sveinung Hestnes, telefon 51 50 95 58/ 908 53165 eller økonomidirektør Tor Dahle 51 50 95 56/915 47503.

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner

Dokumenter og linker