SpareBank 1 SR-Bank - Godt resultat - fin utvikling i andre driftsinntekter og netto inngang på tap

  • Konsernresultat før skatt: 514 mill kr (492 mill kr).
  • Egenkapitalavkastning etter skatt: 20,9 % (23,3 %).
  • Netto provisjons- og andre inntekter: 333 mill kr (276 mill kr).
  • Inntekter av eierinteresser: 70 mill kr (34 mill kr).
  • Netto inngang på tap: 7 mill kr (netto tap 2 mill kr).
  • Utlånsvekst: 13,7 % (13,0 %) siste 12 mnd, herav PM: 15,1 % og  BM: 10,9 %.
  • Innskuddsvekst: 12,6 % (17,0 %) siste 12 mnd, herav PM: 6,4 % og BM: 18,9 %.   
  • Resultat pr grunnfondsbevis: 9,2 kr (8,6 kr).
 
- Jeg er godt fornøyd med resultat som i kroner er det beste noensinne, sier administrerende direktør Terje Vareberg. De gode tallene er resultatet av god jobbing i alle virksomhetsområder i konsernet, men reflekterer selvsagt også gode tider i landet og regionen. Konsernet satser langsiktig og offensivt og bygger viktige nye kompetansearbeidsplasser.
 
- På vegne av konsernet er jeg ydmyk og stolt over den meget positive mottakelsen vi får også i nye satsingsområder i Agderfylkene og Hordaland, sier Vareberg.
 
Resultat
1. halvår 2006 oppnådde SpareBank 1 SR-Bank konsernet et resultat før skatt på 514 mill kr, 22 mill kr høyere enn 1. halvår 2005. Egenkapitalavkastningen etter skatt ble 20,9 % hittil i år, mot 23,3 % 1. halvår 2005. Det er særlig netto provisjons- og andre inntekter og resultatandel fra SpareBank 1 Gruppen AS som gir resultatforbedringen sammenlignet med fjoråret. Resultat etter skatt utgjorde 403 mill kr (382 mill kr) 1. halvår 2006.
 
Konsernets netto renteinntekter 1. halvår 2006 var 547 mill kr (557 mill kr). Dette gir en netto rentemargin på 1,58 % (1,83 %) (målt mot gjennomsnittlig forvaltningskapital). Nedgangen skyldes lavere utlånsmarginer innen både person- og bedriftsmarkedet som følge av utviklingen i rentemarkedet, konkurransesituasjonen samt bedret porteføljekvalitet. Fallet i rentemarginen flatet noe ut siste kvartal, men det forventes fortsatt press på marginen framover.
 
Netto provisjonsinntekter 1. halvår 2006 utgjorde 201 mill kr, en forbedring på 24 mill kr (13,6 %) sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Provisjonsinntektene fra sparing/plassering bidro mest til resultatforbedringen og utgjorde 58 mill kr (43 mill kr) 1. halvår 2006. Andre driftsinntekter utgjorde 132 mill kr 1. halvår 2006. Høy vekst i inntekter fra eiendomsmegling, 111 mill kr (92 mill kr), og gevinst fra salg av bygninger, 19 mill kr (5 mill kr,) forklarer denne utviklingen.
 
Netto avkastning på finansielle investeringer var 186 mill kr 1. halvår 2006. Dette er en økning på 31 mill kr (20,0 %) fra 1. halvår 2005. Resultatandelen fra SpareBank 1 Gruppen AS er økt fra 34 mill kr 1. halvår 2005 til 70 mill kr hittil i år. Netto verdiendring på finansielle eiendeler vurdert til virkelig verdi ga en inntekt 1. halvår 2006 på 106 mill kr (105 mill kr). 66 mill kr (69 mill kr) gjelder verdipapir og 40 mill kr (36 mill kr) kursgevinster fra valuta og renteinstrumenter.
 
1. halvår 2006 var konsernets driftskostnader på totalt 559 mill kr. Dette er en økning på 65 mill kr (13,2 %) fra tilsvarende periode i fjor. Hovedforklaringen til denne økningen er å finne i økte personalkostnader som relaterer seg til nysatsing. I forbindelse med pågående omstillingsprosess er det inngått avtale med 44 ansatte hvor de fleste vil fratre sine stillinger i løpet av høsten 2006.
For konsernet utgjorde sum driftskostnader 55,9 % av sum driftsinntekter (ekskl kursgevinst verdipapir) 1. halvår 2006 (53,8 %).

1. halvår 2006 hadde konsernet netto inngang på tap på 7 mill kr (netto tap 2 mill kr).
 
Utlån og innskudd
De siste 12 mnd er brutto utlån økt med 13,7 % til 65,7 mrd kr fordelt på 15,1 % i privatmarkedet 10,9 % i bedriftsmarkedet. Hittil i år er veksten innen person- og bedriftsmarkedet på hhv 7,5 % og 4,0 %. Ekskl offentlig forvaltning og finansielle tjenester var 12 mnd veksten og veksten hittil i år for bedriftsmarkedet på hhv 16,5 % og 7,8 %.
 
Konsernets innskudd fra kunder er økt med 12,6 % de siste 12 mnd, til 41,4 mrd kr. Veksten fordeler seg med 6,4 % i personmarkedet og 18,9 % i bedriftsmarkedet. Innskuddsdekningen pr 30. juni 2006 var 63,0 %. Dette er en økning fra 60,7 % ved utgangen av 2005.
 
Kapitaldekning
Konsernets kapitaldekning var 10,0 % (12,5 %) ved utgangen av 2. kvartal 2006, og kjernekapitaldekningen 7,7 % (8,7 %). Beregningen av kapitaldekning er basert på konsernregnskap etter NGR og inkluderer ikke resultat hittil i år.
 
Datterselskap
EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS  har hittil i år oppnådd et resultat før skatt på 18 mill kr (11,8 mill kr). Antall formidlinger og tilgang på nye oppdrag har vært meget god. Antall solgte eiendommer økte med 23,6 % sammenlignet med 1. halvår 2005.
 
Resultat før skatt i SpareBank 1 SR-Finans AS hittil i år ble 13,5 mill kr (8,6 mill kr). Selskapet hadde ved utgangen av 1. halvår en forvaltningskapital på 2,463 mill kr, en økning på 29,9 % fra samme tidspunkt i 2005.
 
SR-Forvaltning ASA har hittil år oppnådd et resultat før skatt på 18,2 mill kr, en økning på 7,9 mill kr i forhold til samme periode i fjor. Selskapet forvaltet ved utgangen av 1. halvår 2006 en kapital på 4,9 mrd kr, mot 4,3 mrd kr pr 31. desember 2005.
 
SR-Investering AS har hatt en god start på selskapets første driftsår og oppnådde et resultat hittil i år på 22,1 mill kr før skatt. Selskapet har innbetalte investeringer på 57 mill kr og har kommiteringer for ytterligere 130 mill kr i tidligere og nye investeringer.
 
Bankens grunnfondsbevis
Ved utgangen av 2. kvartal 2006 var kursen på bankens grunnfondsbevis 180,0 kr (186,0 kr), og inkludert utbetalt utbytte har bankens grunnfondsbevis gitt en effektiv avkastning på -15,7 % (+35,6 %) 1. halvår 2006.
 
Markedskommentar
Konsernet SpareBank 1 SR-Bank ser på det å ha rett kompetanse som en nødvendig forutsetning for å lykkes i det framtidige finansmarkedet. Konsernet har det siste året arbeidet aktivt med å rekruttere medarbeidere med framtidsrettet kompetanse. Kompetanseheving, økt satsing på nye virksomhetsområder samt ekspansjon i nye geografiske områder vil gjøre SpareBank 1 SR-Bank godt rustet til å møte den stadig økende konkurranseintensiteten i finansmarkedet.
 
 
Stavanger, 10 august 2006
 
Styret for Sparebanken Rogaland
 
Eventuelle spørsmål rettes til adm. direktør Terje Vareberg, telefon 51 50 95 53/911 00448 ,konsern direktør for økonomi og finans Lisbet K  Nerø, telefon 51 50 95 61/952 65960, viseadm. direktør Sveinung Hestnes, telefon 51 50 95 58/908 53165 eller konserndirektør for informasjon og samfunnskontakt Thor-Christian Haugland, telefon    51 50 92 81 / 480 31633.
 
 
Mer detaljerte opplysninger finnes i vedlagte kvartalsrapport og tallmateriale:

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner