SpareBank 1 SR-Bank - Godt resultat - høy vekst og netto inngang på tap

  • Konsernresultat før skatt: 769 mill kr (803 mill kr).
  • Egenkapitalavkastning etter skatt: 20,2 % (24,6 %).
  • Netto provisjons- og andre inntekter: 494 mill kr (421 mill kr).
  • Inntekter av eierinteresser: 113 mill kr (63 mill kr).
  • Netto inngang på tap: 42 mill kr (netto inngang 33 mill kr).
  • Utlånsvekst: 19,1 % (12,4 %) siste 12 mnd, herav PM: 15,3 % og  BM: 27,5 %.
  • Innskuddsvekst: 12,6 % (18,7 %) siste 12 mnd, herav PM: 6,2 % og BM: 18,9 %.   
  • Resultat pr grunnfondsbevis: 13,3 kr (14,8 kr).
 
Jeg er godt fornøyd med resultatet, sier administrerende direktør Terje Vareberg. Konsernet lykkes godt i sin satsing både geografisk og i nye virksomhetsområder. God utlånsvekst og meget godt tilslag på salg av obligatorisk tjenestepensjon er hver for seg uttrykk for at kundene i etablerte og nye markeder setter pris på våre produkter og tjenester. Konsernets ulike kompetansehevende tiltak og ansettelse av til sammen 90 nye medarbeidere setter oss godt i stand til å imøtekomme kundenes forventninger i et marked preget av ytterligere skjerpet konkurranse, sier Vareberg.
 
Resultat
Pr 30. september 2006 oppnådde SpareBank 1 SR-Bank konsernet et resultat før skatt på 769 mill kr mot 803 mill kr for samme periode i fjor. Egenkapitalavkastningen etter skatt ble 20,2 % hittil i år, mot 24,6 % pr 30. september 2005. Kombinasjonen av økte netto provisjons- og andre inntekter, redusert netto rentemargin, kompetanseheving og nysatsinger er årsaken til resultatendringen sammenlignet med fjoråret. Resultat etter skatt utgjorde 596 mill kr (627 mill kr) pr 30. september 2006.
 
Konsernets netto renteinntekter pr 30. september 2006 var 830 mill kr (837 mill kr). Dette gir en netto rentemargin på 1,54 % (1,79 %) målt mot gjennomsnittlig forvaltningskapital. Som forventet er det fortsatt fall i netto rentemargin på grunn av kontinuerlig press på utlånsmarginen. Volumveksten oppveier imidlertid noe av margineffekten, og i de to siste kvartaler har netto renteinntekter økt.
 
Netto provisjonsinntekter pr 3. kvartal 2006 utgjorde 306 mill kr, en forbedring på 32 mill kr (11,7 %) sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Provisjonsinntektene fra forretningsområdet sparing/plassering bidro mest til resultatforbedringen og utgjorde 86 mill kr (68 mill kr) hittil i år. Andre driftsinntekter utgjorde 188 mill kr hittil i år. Fortsatt høy vekst i inntekter fra eiendomsmegling, 166 mill kr (138 mill kr) forklarer det vesentligste av denne utviklingen.
 
Netto avkastning på finansielle investeringer var 250 mill kr (252 mill kr) pr 3. kvartal 2006. Herav utgjør resultatandelen fra SpareBank 1 Gruppen AS 113 mill kr (63 mill kr), netto verdiendring på finansielle eiendeler vurdert til virkelig verdi 126 mill kr (155 mill kr) og utbytte 11 mill kr (34 mill kr). Av netto verdiendring på finansielle eiendeler vurdert til virkelig verdi gjelder 66 mill kr (105 mill kr) verdipapir og 60 mill kr (50 mill kr) kursgevinster fra valuta og renteinstrumenter. Lavere utbytte sammenlignet med fjoråret skyldes hovedsakelig høyt utbytte fra Energivekst AS i fjor.
 
Pr 30. september 2006 var konsernets driftskostnader på totalt 847 mill kr. Dette er en økning på 107 mill kr (14,5 %) fra tilsvarende periode i fjor. Personalkostnadene utgjorde 457 mill kr (393 mill kr) pr 30. september 2006.  Ved utgangen av 3. kvartal 2006 hadde konsernet 924 årsverk, og netto økning fra 3. kvartal 2005 er på 89 årsverk. Dette reflekterer økt aktivitet og konsernets ekspansjon i geografi og virksomhetsområder. For øvrig er det inngått avtaler med 50 ansatte om fratredelse.  For konsernet utgjorde sum driftskostnader 56,2 % av sum driftsinntekter (eksklusiv kursgevinst verdipapir) pr. 30. september 2006 (52,7 %).

Hittil i år hadde konsernet netto inngang på tap på 42 mill kr (netto inngang 33 mill kr).
 
 
Utlån og innskudd
De siste 12 mnd er brutto utlån økt med 19,1 % til 70,1 mrd kr. I personmarkedet er veksten på 15,3 % og i bedriftsmarkedet 27,5 %. Hittil i år er veksten innen person- og bedriftsmarkedet på henholdsvis 11,4 % og 17,7 %.
 
Konsernets innskudd fra kunder er økt med 12,6 % de siste 12 mnd, til 41,6 mrd kr. Veksten er relativt stabil både innen person- og bedriftsmarkedet og fordeler seg med hhv 6,2 % og 18,7 %.  Innskuddsdekningen pr 30. september 2006 var 59,4 %. Ved utgangen av 2005 var innskuddsdekningen på 60,7 %.
 
Kapitaldekning
Konsernets kapitaldekning var 9,4 % (11,4 %) ved utgangen av 3. kvartal 2006, og kjernekapitaldekningen 7,4 % (8,4 %). Beregningen av kapitaldekning er basert på konsernregnskap etter NGR og inkluderer ikke resultat hittil i år.
 
Datterselskap
EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS har hittil i år oppnådd et resultat før skatt på 24,2 mill kr (17,6 mill kr). Antall formidlinger og tilgang på nye oppdrag er fortsatt meget god. Antall solgte eiendommer økte med 22,4 % sammenlignet med samme periode i fjor.
 
Resultat før skatt i SpareBank 1 SR-Finans AS hittil i år ble 22,4 mill kr (12,5 mill kr). Selskapet hadde ved utgangen av 3. kvartal en forvaltningskapital på 2.601 mill kr, en betydelig økning på hele 29,2 % siste 12 måneder.
 
SR-Forvaltning ASA har hittil i år oppnådd et resultat før skatt på 28,4 mill kr, mot 16,3 mill kr for tilsvarende periode i fjor. Selskapet forvaltet ved utgangen av 3. kvartal 2006 en kapital på 5,1 mrd kr, mot 4,3 mrd kr pr 31. desember 2005.
 
SR-Investering AS har hatt en god start på selskapets første driftsår og oppnådde et resultat hittil i år på 31,9 mill kr før skatt. Selskapet har innbetalte investeringer på 67,6 mill kr og har kommiteringer for ytterligere 133,4 mill kr i tidligere og nye investeringer. Selskapet har pr 30. september investeringer i 22 selskap.
 
Bankens grunnfondsbevis
Ved utgangen av 3. kvartal 2006 var kursen på bankens grunnfondsbevis 185 kr (200 kr), og inkludert utbetalt utbytte har bankens grunnfondsbevis hittil i år gitt en effektiv avkastning på -13,5 % (+45,3 %).
 
Markedskommentar
Høykonjunkturen fortsetter og markedsutsiktene i regionen er fortsatt optimistiske i alle sektorer. Investeringene forventes å øke, sysselsettingen øker og arbeidsmarkedet strammer seg ytterligere til. Arbeidsledigheten er betydelig redusert det siste året. I Rogaland var andelen helt arbeidsledige på 1,8 % ved utgangen av september, og i Hordaland og Agder-fylkene var andelen på mellom 2,4 og 2,5 %.
 
Styret forventer et godt resultat for 2006.
 
Stavanger, 26. oktober 2006
 
Styret for Sparebanken Rogaland
 
Eventuelle spørsmål rettes til adm. direktør Terje Vareberg, telefon 51 50 95 53/911 00448 ,konserndirektør for økonomi og finans Lisbet K  Nerø, telefon 51 50 95 61/952 65960, viseadm. direktør Sveinung Hestnes, telefon 51 50 95 58/908 53165 eller konserndirektør kommunikasjon Thor-Christian Haugland, telefon 51 50 92 81 / 480  31633.
 
 
Mer detaljerte opplysninger finnes i vedlagte kvartalsrapport og tallmateriale:

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner