SpareBank 1 SR-Bank - Historisk godt resultat - høy inngang på tap og høy avkastning på finansielle investeringer

  • Konsernresultat før skatt: 1.096 mill kr (821 mill kr).
  • Egenkapitalavkastning etter skatt: 24,1 % (20,3 %).
  • Utlånsvekst: +13,5 % (+11,3 %) siste 12 mnd, herav PM: 12,4 % og  BM: 15,8 %.
  • Innskuddsvekst: +13,5 % (+17,0 %) siste 12 mnd, herav PM: 4,0 % og BM: 23,3 %.   
  • Netto inngang tap: 70 mill kr (tap 81 mill kr).
  • Netto avkastning finansielle investeringer: 349 mill kr (190 mill kr).
  • Netto provisjonsinntekter: 377 mill kr (341 mill kr).
  • Resultat pr grunnfondsbevis: 21 kr (15 kr).
  • Styret foreslår et utbytte på 14 kr (9,2 kr) pr grunnfondsbevis.
  • Styret foreslår å avsette 92 mill kr (60 mill kr) til gavefondet.
(I parentes vises tall for tilsvarende periode i 2004.)
 
Resultat
Konsernet SpareBank 1 SR-Bank oppnådde et resultat før skatt på 1.096 mill kr. en forbedring på 275 mill kr sammenlignet med 2004. Egenkapitalavkastningen etter skatt var 24,1 % i 2005, mot 20,3 % i 2004. Sammenlignet med fjoråret er det særlig netto inngang på tap og høy avkastning på finansielle investeringer som gir resultatforbedringen. Resultat etter skatt utgjorde 856 mill kr (612 mill kr) i 2005.
 
I 2005 var konsernets netto renteinntekter 1.118 mill kr (1.129 mill kr). Målt mot gjennomsnittlig forvaltningskapital gir dette en netto rentemargin på 1,75 % (2,03 %).
 
Netto provisjonsinntekter i 2005 utgjorde 377 mill kr, en forbedring på 36 mill kr (10,6 %) sammenlignet med 2004. Provisjonsinntektene fra sparing/plassering og garantiprovisjoner bidrar mest til denne resultatforbedringen.
 
Andre driftsinntekter utgjorde 199 mill kr (190 mill kr) i 2005. I all hovedsak kommer disse inntektene fra eiendomsmegling.
 
I 2005 utgjorde netto avkastning på finansielle investeringer 349 mill kr. Dette er en økning på 159 mill kr fra 2004. Dette inkluderer blant annet en økning i virkelig verdivurdering av konsernets eierandel i Energivekst AS på 21 mill kr (44 mill kr hittil i år inklusiv utbytte) samt en økning i resultatandelen fra SpareBank 1 Gruppen AS på 74 mill kr.
 
Sum driftskostnader utgjorde 1.012 mill kr i 2005, en økning på 64 mill kr (6,8 %) fra 2004. Kostnadsprosenten for henholdsvis konsern og morbank utgjorde 53 % (53,2 %) og 48,4 % (49,9 %), morbank NRS.
 
Ved utgangen av 4. kvartal 2005 hadde konsernet en netto inngang på tap på 70 mill kr. Dette inkluderer 76 mill kr i netto inngang som følge av forliket med KPMG og Lloyds i Finance Credit saken. I 2004 tapsførte konsernet 81 mill kr.
 
Utlån og innskudd
De siste 12 måneder har brutto utlån økt med 13,5 %, fordelt med 12,4 % i privatmarkedet og 15,8 % i bedriftsmarkedet. Både i bedriftsmarkedet og privatmarkedet har veksten tatt seg opp siste kvartal.
 
Veksten i innskuddsvolumet (12 mnd) er 13,5 %, fordelt med 4 % i privatmarkedet og 23,3 % i bedriftsmarkedet. Innskuddsdekningen pr 31. desember 2005 var 60,8 %. Dette er en reduksjon fra 62,9 % ved utgangen av 3. kvartal 2005. Innskuddsdekningen er uendret fra forrige årsskifte.
 
Kapitaldekning
Konsernets kapitaldekning var 11,8 % ved utgangen av 4. kvartal 2005, og kjernekapitaldekningen 9,0 %. Beregningen av kapitaldekning er basert på konsernregnskap etter NRS.
 
Datterselskap
EiendomsMegler 1 Rogaland AS har i 2005 oppnådd et resultat før skatt på 25,4 mill kr (23,7 mill kr). Samlede inntekter var på 192,4 mill kr (181,9 mill kr). Markedet er preget av stor aktivitet og sterk konkurranse.
 
Resultat før skatt i SpareBank 1 SR-Finans AS i 2005 ble 20,5 mill kr (20,8 mill kr). Selskapet hadde pr 31. desember 2005 en forvaltningskapital på 2.122 mill kr, en økning på 18,3 % fra samme tidspunkt i 2004.
 
SR-Forvaltning ASA oppnådde i 2005 et resultat før skatt på 24,7 mill kr, en økning på 11,5 mill kr i forhold til 2004. Selskapet forvaltet ved utgangen av 4. kvartal 2005 en kapital på 4.347 mill kr, mot 2.964 mill kr pr 31. desember 2004, en økning på 46,7 %.
 
Bankens grunnfondsbevis
Ved utgangen av 2005 var kursen på bankens grunnfondsbevis kr 230, mot kr 144 ved utgangen av 2004. Inkludert utbetalt utbytte har bankens grunnfondsbevis gitt en effektiv avkastning på 66,1 prosent i 2005.
 
Markedskommentar
Konkurransen i finansmarkedet er økende på de fleste områder gjennom nye aktører og økt satsing fra eksisterende konkurrenter. Bankens etablering av kontor i Bergen samt økt satsing i Agder, Rogaland, nye forretningsområder og styrking av kompetanse gjør at styret forventer at konsernet styrker sin posisjon i 2006. For å bidra til den langsiktige verdiskaping i regionen ble det i slutten av 2005 etablert et nytt heleid investeringsselskap, SR Investering AS, med en kapital på 200 mill kr.
 
Utsikter
Konjunkturutsiktene ser positive ut for de fleste bransjer ved inngangen til 2006 og styret forventer god aktivitet og gode resultater for næringslivet i 2006.
 
Stavanger 2. februar 2006
 
Styret for Sparebanken Rogaland
 
Mer detaljerte opplysninger finnes i vedlagte kvartalsrapport og tallmateriale:

Eventuelle spørsmål rettes til adm. direktør Terje Vareberg, telefon 51 50 95 53/911 00448, viseadm. direktør Sveinung Hestnes, telefon 51 50 95 58/908 53165, Tor Dahle, telefon 51 50 95 56/915 47503 eller konserndirektør for informasjon og samfunnskontakt Thor-Christian Haugland, telefon 51 50 92 81 / 48 03 16 33.

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner