SpareBank 1 SR-Bank - Kvartalsrapport per 30. september 2003

 • Konsernresultat etter 3. kvartal på 413 mill kr (121 mill kr) før skatt.
 • Resultat fra underliggende drift på 528 mill kr (478 mill kr) før tap.
 • Rentemarginen styrket til 2,15 % (2,08 %).
 • Netto kursgevinster på 102 mill kr (-73 mill kr).
 • Resultatandel fra SpareBank 1 Gruppen AS på -1 mill kr (-124 mill kr).
 • Netto tap på 195 mill kr (140 mill kr), 0,5 % av brutto utlån på årsbasis.
 • Utlånsvekst siste 12 mnd på 6 % (6 %).
 • Innskuddsvekst siste 12 mnd på -1 % (16 %).
 • Innskuddsdekning på 55,5 % (59,0 %).
 • Resultat pr grunnfondsbevis etter skatt på 23,7 kr (4,6 kr).
 • Egenkapitalavkastning etter skatt på 14,6 % (2,8 %).
 •  
  Resultat
  SpareBank 1 SR-Bank konsernet fikk et resultat før skatt på 413 mill kr etter 3. kvartal 2003, mot 121 mill kr for tilsvarende periode i fjor. Netto kursgevinster ble 175 mill kr høyere enn etter 3. kvartal 2002. Den underliggende driften bidrar med et resultat før tap på 528 mill kr hittil i år, en forbedring på 50 mill kr i forhold til i fjor.
  Konsernets egenkapitalavkastning er 14,6 % etter skatt, mot 2,8 % per 30. september 2002. 3. kvartal isolert sett ga et resultat før skatt på 136 mill kr, mot et negativt resultat på 74 mill kr i 3. kvartal 2002.
   
  Konsernets ordinære drift viser hittil i år en rentemargin på 2,15 %, forbedret fra 2,08 % hittil i fjor. Netto provisjonsinntekter har økt med 2 % målt mot fjoråret som følge av økt volum. Fondsinntektene er fortsatt lave sammenlignet med fjoråret, mens inntektene fra forsikring øker.
  Kostnadseffektiviteten er forbedret til en kostnadsprosent på 56,4 hittil i år (63,9 %). Netto tap (195 mill kr) er relativt sett høyere enn hittil i 02. Dette skyldes i hovedsak tapsavsetninger på to engasjement som har gått konkurs i 3. kvartal. Brutto mislighold over 90 dager var ved utgangen av september på 439 mill kr,en reduksjon på 53 mill kr i 3. kvartal.
  Utlånsveksten er 6 % på 12 mnd basis, og innskuddsvolumet er redusert med 1 % de siste 12 mnd. Innskuddsdekningen er redusert til 55,5 % (59,0 %). 
   
  I forhold til de tre første kvartaler i 2002 skyldes økningen i resultatet på 292 mill kr før skatt hovedsakelig:
   
 • Netto kursgevinster:       +175 mill kr
 • Innt av eierinteresser:    +123 mill kr
 • Netto renteinntekter:      +56 mill kr
 • Økte driftskostnader:     -29 mill kr
 • Tap og nedskrivninger:   -34 mill kr
 •  
   
  Andre driftsinntekter
  Konsernet har etter 3. kvartal 2003 netto provisjonsinntekter på totalt 225 mill kr, 4 mill kr høyere enn tilsvarende periode i fjor. Bidraget fra betalingsformidling er økt med 2 mill kr som følge av økt volum. Fondsinntektene er redusert med 12 mill kr, og inntektene fra forsikring er økt med 7 mill kr sammenlignet med 30. september 2002. Videre er provisjonsinntekter fra garantier økt med 2 mill kr, og øvrige tjenestegebyr økt med 5 mill kr.
   
  Netto kursgevinster hittil i år er på 102 mill kr, 175 mill kr høyere enn tilsvarende periode i fjor.
   
  Driftskostnader
  Kostnadene i konsernet er økt fra 619 mill kr etter 3. kvartal 2002 til 648 mill kr hittil i år (+5 %), og utgjør 56,4 % av inntektene (ekskl kursgevinster), mot 63,9 % etter 3. kvartal 2002. I 3. kvartal 2003 isolert utgjorde kostnadene 53,6 % av inntektene.
   
  Personalkostnadene i konsernet hittil i år økte med 5 % (+15 mill kr) sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Sammenlignet med årets tre første kvartaler i 2002 er det fortsatt IT-kostnadene som viser høyest prosentvis vekst (+14 %). Dette skyldes hovedsakelig høyere kostnader fra Sparebankutvikling AS (utviklingssamarbeid mellom SpareBank 1 bankene), samt høyere kostnader fra EDB Fellesdata AS enn i fjor. Kostnadsutviklingen er i tråd med bankens målsettinger.
   
  Utlån og innskudd
  Brutto utlån har de siste 12 mnd økt med 6 % til 47,8 mrd kr, hittil i år er veksten på 5 %. 12 mnd veksten er uendret fra forrige rapportering (30. juni), mens volumet er økt med 600 mill kr. De siste 12 mnd har volumet økt med 2,5 mrd kr. Innen privatmarkedet er 12 mnd veksten nå 9 % (7 % ved årsskiftet). Bedriftsmarkedet har de siste 12 mnd redusert utlånene med 1 %. Volumfordelingen mellom privat- og bedriftsmarkedet er 67/33 %.
                         
  De siste 12 mnd har innskudd fra kunder gått ned med 1 % til 26,6 mrd kr. 12 mnd veksten ved årsskiftet var 15 %. Innen privatmarkedet er 12 mnd veksten nå 6 % mot 11 % ved årsskiftet, 12 mnd utviklingen innen bedriftsmarkedet er -9 %, ned fra +20 % ved årsskiftet. Innskuddsdekningen var på 55,5 % per 30. september 2003, ned fra 60,8 % ved siste årsskifte.
   
  Kapitaldekning
  Kapitaldekningen for konsernet var ved utgangen av september 11,79 %, ekskl årets overskudd, og 12,12 % for morbanken. Kjernekapitaldekningen for konsernet og morbanken var hhv 8,03 % og 8,41 %.
   
  Datterselskap
  Resultatet før skatt i EiendomsMegler 1 Rogaland AS ble 14 mill kr hittil i år, opp fra 12 mill kr per 30 september i fjor. Sammenlignet med fjoråret er økningen i antall omsetninger på hhv 14 og 6 % i privat- og næringsmarkedet. Westbroker Finans AS (leasing og prosjektfinansiering) rapporterer et underskudd før skatt på 16 mill kr hittil i år. Hittil i fjor var overskuddet 13 mill kr. Underskuddet skyldes tapsføringer på 31 mill kr hittil i år, hvorav 12 mill kr i 3. kvartal. SR-Forvaltning ASA har et resultat før skatt på 3 mill kr etter 3. kvartal 2003.
   
  Bankens grunnfondsbevis
  Kursen på bankens grunnfondsbevis var ved utgangen av september på kr 273 mot kr 180 ved årsskiftet.
  Antall grunnfondsbeviseiere per 30. september  2003 var 6793. Ved utgangen av september var andelen eid av utlendinger 16,7 %, mens eierandelen tilknyttet Rogaland var 46,6 %. Summen av de 20 største eiernes andeler var 36,2%.
  Representantskapet ga  i møte 23.mars 2003 styret fullmakt til å gjennomføre en fondsemisjon på inntil 150 mill kr ved overføring fra utjevningsfondet til grunnfondsbeviskapitalen.I Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2004 ligger forslag til endring i RISK- regulering slik at fondsemisjon behandles likt for grunnfondsbevisbanker og aksjeselskap.
  Styret vil dersom forslaget vedtas legge opp til en rask gjennomføring av fondsemisjonen
   
  Utsiktene framover
  Styret forventer en tilfredstillende resultatutvikling for konsernet  i gjenstående del av 2003
   
  Stavanger, 23.oktober 2003
   
  Styret for Sparebanken Rogaland
   
   
  Eventuelle spørsmål rettes til adm. direktør Terje Vareberg, telefon 51 50 95 53/911 00448, viseadm. direktør Sveinung Hestnes, telefon 51 50 95 58/908 53165, økonomidirektør Tor Dahle, telefon 51 50 95 56/915 47503 eller pressetalsmann Thor-Christian Haugland, telefon 51 50 92 81 / 48 03 16 33.
   
  Dato: 23.10.2003
   
  Rapporten (inklusive tabeller) kan lastes ned fra følgende link:

  Om oss

  SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.