SpareBank 1 SR-Bank - Kvartalsrapport per 31. mars 2003

 
 • Konsernresultat på 87 mill kr (128 mill kr) før skatt.
 • Kurstap på 11 mill kr (+32 mill kr).
 • Resultat fra underliggende drift på 154 mill kr (147 mill kr) før tap.
 • Stabil rentemargin på 2,08 % (2,07 %).
 • God kostnadseffektivitet, kostnadsprosent på 1,69 (1,66).
 • Lav utlånsvekst, 12 mnd vekst på 4 % (10 %).
 • Innskuddsvekst, 12 mnd vekst på 8 % (11 %).
 • Netto tap på 47 mill kr (43 mill kr) inkl nedskrivning av Pan Fish aksjer med 19 mill kr.
 • Fondsobligasjon på USD 75 mill utstedt i april styrker kjernekapitalen fra 2. kvartal.
 • Resultat per grunnfondsbevis etter skatt på 5,10 kr (7,50 kr).
 • EK-avkastning etter skatt på 9,7 % (13,4 %).
 • Konsernet passerte 50 mrd kr i forvaltningskapital
 
Resultat
SpareBank 1 SR-Bank konsernet fikk et resultat før skatt på 87 mill kr etter 1. kvartal, mot 128 mill kr for tilsvarende periode i fjor. Hovedårsaken til det reduserte resultatet er 43 mill kr lavere kursgevinster sammenlignet med 1. kvartal 2002. Den underliggende driften bidrar med et resultat før tap på 154 mill kr hittil i år, en forbedring på 7 mill kr i forhold til i fjor. Konsernets egenkapitalavkastning er 9,7 % etter skatt, mot 13,4 % etter 1. kvartal 2002.
 
Konsernets rentemargin er på 2,08 % etter 1. kvartal 2003, omtrent uendret i forhold til tilsvarende periode i fjor. Netto provisjonsinntekter er økt med 6 % sammenlignet med fjoråret. Bankens omløpsportefølje av aksjer og grunnfondsbevis har hittil i år hatt en avkastning på -4,3 % mot +8,6 % per 1. kvartal i fjor.
 
Kostnadseffektiviteten er fortsatt god. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør kostnadene etter 1. kvartal 1,69 % mot 1,66 % i fjor. Hittil i år har konsernet bokført netto tap på 47 mill kr, 4 mill kr høyere enn 1. kvartal 2002. Netto tap utgjør ca 0,4 % av brutto utlån på årsbasis. Det misligholdte volumet er økt noe siste kvartal.
 
12 måneders veksten i utlån på 4% er på nivå som ved siste årsskifte. Utviklingen i innskuddsvolumet gir en 12 mnd vekst på 8 %, mot 15 % ved årsskiftet. Innskuddsdekningen er redusert fra 60,8 % ved årsskiftet til 59,1 % per 31. mars 2003.
 
Konsernets kjernekapitaldekning er 7,03 % og kapitaldekning på 10,67 % ekskl resultat hittil i år. SpareBank 1 SR-Bank har i april utstedt en fondsobligasjon på USD 75 mill. tilsvarende NOK 533 mill. Fondsobligasjonen er en særskilt form for ansvarlig lån som på nærmere spesifiserte vilkår teller som kjernekapital. Per 31. mars 2003 ville dette ha forbedret konsernets kjernekapital- og kapitaldekning med hhv 1,2 og 1,6 %-poeng.
 
 
Andre driftsinntekter
Andre driftsinntekter utgjorde 83 mill kr i 1. kvartal 2003. Netto provisjonsinntekter var totalt 67 mill kr, 4 mill kr høyere enn tilsvarende periode i fjor. Fondsinntektene er redusert med 4 mill kr sammenlignet med 1. kvartal 2002, grunnet svak utvikling i verdipapirmarkedene og markedets etterspørsel etter aksjerelaterte produkter. De øvrige elementene i netto provisjonsinntekter øker. Betalingsformidlingsinntektene viser en økning på 7 %, forsikring på 18 % og garantiprovisjon på 43 % sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.
 
Sum utbytte og inntekter av eierinteresser er redusert med 3 mill kr sammenlignet med fjoråret. Dette skyldes hovedsakelig at investeringen i Odin Pengemarked ikke har gitt utbytte i år, mens denne hittil i fjor ga et utbytte på 4 mill kr. For øvrig er ordinære utbytter fra omløps- og anleggsaksjer og grunnfondsbevis 2 mill kr lavere 1. kvartal 2003 sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.
 
Resultatandelen fra SpareBank 1 Gruppen hittil i år er på -4 mill kr, mot -6 mill kr 1. kvartal 2002. EnterCard AS er solgt til FöreningsSparbanken AB og SpareBank 1 Gruppen AS har i mars inntektsført en gevinst på 56,6 mill kr. Skade- og livsforsikringsselskapene viser positiv utvikling sammenlignet med 1. kvartal 2002.  Hittil iverksatte tiltak i forbindelse med effektiviseringsprosessen i SpareBank 1 Gruppen AS er anslått å gi en effekt på ca. 100 mill kr i 2003.
 
Driftskostnader
Konsernets driftskostnader beløper seg til 213 mill kr hittil i år. I forhold til forvaltningskapitalen utgjør dette 1,69 %, mot 1,66 % hittil i fjor. De tilsvarende tallene for morbanken hittil i år og i fjor er hhv 1,46 % og 1,43 %. Nominelt er driftskostnadene i konsernet økt med 11 mill kr (+5 %) i forhold til 1. kvartal 2002. Kostnadsprosenten i morbanken utgjorde 56,5 % ved utløpet av 1. kvartal.
 
Utlån, innskudd og plasseringer
Utviklingen i brutto utlån gir en vekst de siste 12 mnd på 4 % til 50,8 mrd kr. 12 mnd veksten er stabilisert og er uforandret sammenlignet med siste årsskifte. Innen privatmarkedet er volumet det siste året økt med 7 %, og innen bedriftsmarkedet er veksten negativ med 1 %. Volumfordelingen mellom privat- og bedriftsmarkedet er 66/34 %.            
 
Innskudd fra kunder er de siste 12 mnd økt med 8 %, ned fra 15 % ved årsskiftet. I løpet av 1. kvartal i år er volumet redusert med 0,4 mrd kr. Reduksjonen skyldes hovedsakelig svingninger i innskuddsvolumet hos større kunder innen offentlig sektor og kraft- og vannforsyning. 12 mnd veksten innen privat- og bedriftsmarkedet var hhv 9 % og 6 % per 31. mars 2003. Volumendringene i 1. kvartal 2003 har bidratt til at innskuddsdekningen er redusert fra 60,8 % ved årsskiftet til 59,1 % per 31. mars i år.
 
Kapitaldekningen
Kapitaldekningen for konsernet var ved utgangen av mars 10,67 %, ekskl årets overskudd, og 11,79 % for morbanken. Kjernekapitaldekningen for konsernet og morbanken var hhv 7,03 % og 7,30 %. I april har banken utstedt en fondsobligasjon på USD 75 mill., tilsvarende NOK 533 mill.  Inntil 15 % av kjernekapitalen kan bestå av fondsobligasjoner, og fondsobligasjoner ut over dette vil inngå som ansvarlige lån i kapitaldekningen.
 
Datterselskapene
Westbroker Finans AS har et resultat før skatt på 2 mill kr hittil i år. Hittil i fjor var dette resultatet 5 mill kr. Reduksjonen skyldes tapsføring på 3 mill kr hittil i år. Aktiviteten i selskapet er rettet mot leasing og prosjektfinansiering. Resultatet før skatt i EiendomsMegler 1 er 2 mill kr hittil i år mot 1 mill kr hittil i fjor. Sammenlignet med fjoråret er antall omsetninger økt både i privat- og næringsmarkedet.
 
Bankens grunnfondsbevis
Kursen på bankens grunnfondsbevis var ved utgangen av mars på kr 170 mot kr 180 ved årsskiftet. Kr 10 i utbytte per bevis er utbetalt i perioden. Antall grunnfondsbeviseiere pr 31. mars 2003 på 6 410 er omtrent uendret fra siste årsskifte. Banken har i løpet av 1. kvartal kjøpt 15 000 egne grunnfondsbevis, og beholdningen er nå på 83 890 grunnfondsbevis. Ved utgangen av kvartalet var utenlandsandelen 16,8 %, mens eierandelen tilknyttet Rogaland var 46,3 %. Summen av de 20 største eiernes andeler var 38,2 %.
 
Representantskapet har i møte 27. mars 2003 gitt styret fullmakt til å gjennomføre en fondsemisjon på inntil 150 mill kr ved overføring fra utjevningsfondet til grunnfondsbeviskapitalen. Styret er også gitt fullmakt til å foreta de konkrete vedtektsendringer fondsemisjonen gjør påkrevet.
 
Utsiktene fremover
Den økonomiske utviklingen for inneværende år synes fortsatt usikker for deler av næringslivet i vårt markedsområde. Utlånsveksten antas å ligge på et lavt nivå også i 2003. Styret forventer likevel en tilfredsstillende utvikling for konsernet for 2003.
 
Stavanger, 29. april 2003
Styret for Sparebanken Rogaland
 
 
Kvartalsrapport per 31. mars 2003 (inklusive tabeller) kan lastes ned fra følgende link:

Eventuelle spørsmål rettes til adm. direktør Terje Vareberg, telefon 51 50 95 53/911 00448, viseadm. direktør Sveinung Hestnes, telefon 51 50 95 58/908 53165, økonomidirektør Tor Dahle, telefon 51 50 95 56/915 47503 eller pressetalsmann Thor-Christian Haugland, telefon 51 50 92 81 / 48 03 16 33.

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner

Dokumenter og linker