SpareBank 1 SR-Bank - Meget godt resultat - netto inngang på tap og fortsatt høy avkastning på finansielle investeringer

  • Konsernresultat før skatt: 812 mill kr (569 mill kr).
  • Egenkapitalavkastning etter skatt: 23,8 % (19,4 %).
  • Utlånsvekst: +12,3 % (+9,5 %) siste 12 mnd.
  • Innskuddsvekst: +18,7 % (+17,4 %) siste 12 mnd.   
  • Netto tap: -33 mill kr (+81 mill kr).
  • Netto avkastning finansielle investeringer: 252 mill kr (137 mill kr).
  • Netto provisjonsinntekter: 274 mill kr (246 mill kr).
  • Resultat pr grunnfondsbevis: 14,8 kr (10,2 kr).
 
Resultat
Konsernet SpareBank 1 SR-Bank oppnådde et resultat før skatt på 812 mill kr pr 3. kvartal 2005, en forbedring på 243 mill kr sammenlignet med 3. kvartal 2004. Egenkapitalavkastningen etter skatt var 23,8 % 3. kvartal 2005, mot 19,4 % 3. kvartal 2004. Resultatforbedringen skyldes hovedsakelig høy avkastning på finansielle investeringer og netto inngang på tap.
 
Netto renteinntekter på 846 mill kr (837 mill kr) gav en rentemargin pr. 3. kvartal 2005 på 1,81 % (2,04 %). Nedgangen skyldes lavere utlånsmarginer innen person- og bedriftsmarkedet som følge av det lave rentenivået, en ytterligere skjerpet konkurransesituasjon samt bedre porteføljekvalitet.
 
Netto provisjonsinntekter på 274 mill kr for årets tre første kvartaler er økt med 28 mill kr sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Provisjonsinntektene fra sparing/plassering gir størst utslag i resultatforbedringen
 
Hittil i år utgjør netto avkastning på finansielle investeringer 252 mill kr. Dette er en økning på 115 mill kr fra tilsvarende periode i fjor. Dette inkluderer blant annet en økning i virkelig verdivurdering av bankens eierandel i Energivekst AS på 42 mill kr hittil i år samt en økning i resultatandelen fra SpareBank 1 Gruppen AS på 38 mill kr til 63 mill kr.
 
Sum driftskostnader utgjorde 740 mill kr pr. 30 september 2005, en økning på 34 mill kr (4,8 %) fra tilsvarende periode i fjor. Kostnadsprosenten for henholdsvis konsern og morbank utgjorde 52,4 % (54,1 %) og 49,9 % (51,5 %).
 
Ved utgangen av 3. kvartal 2005 hadde konsernet en netto inngang på tap på 33 mill kr. Dette inkluderer 37 mill kr i netto inngang som følge av forliket med KPMG i Finance Credit saken. Hittil i fjor førte konsernet netto tap på 81 mill kr.
 
Utlån og innskudd
De siste 12 måneder har brutto utlån økt med 12,3 %, fordelt med 11,8 % i privatmarkedet og 13,3 % i bedriftsmarkedet. I privatmarkedet har veksten tatt seg noe opp siste kvartal, mens volumet i bedriftsmarkedet har stabilisert seg.
 
Veksten i innskuddsvolumet (12 mnd) er 18,7 %, fordelt med 7,2 % i privatmarkedet og 31,9 % i bedriftsmarkedet. Innskuddsdekningen pr 30.09.2005 var 62,9 %. Dette er en økning fra 60,8 % ved siste årsskifte og fra 59,5 % ved utgangen av 3. kvartal 2004.
 
 
Kapitaldekning
Konsernets kapitaldekning var 11,4 % ved utgangen av 3. kvartal 2005, og kjernekapitaldekningen 8,4 %. Årets resultat er ikke inkludert i kapitaldekningen
 
Datterselskap
EiendomsMegler 1 Rogaland AS har hittil i år oppnådd et resultat før skatt på 17,6 mill kr (20,0 mill kr). Samlede inntekter var på 137,9 mill kr (131,7 mill kr). Markedet er preget av stor aktivitet og sterk konkurranse.

Resultat før skatt i SpareBank 1 SR-Finans AS hittil i år ble 12,5 mill kr (16,1 mill kr). Selskapet har pr 30. september 2005 en forvaltningskapital på 2.012 mill kr, en økning på 19,8 % fra samme tidspunkt i 2004.
 
SR-Forvaltning ASA har hittil i år oppnådd et resultat før skatt på 16,4 mill kr, en økning på 7,0 mill kr i forhold til samme periode i 2004. Selskapet forvaltet ved utgangen av 3. kvartal 2005 en kapital på 3.918 mill kr, mot 2.964 mill kr pr 31. desember 2004. Siste 12 måneder er forvaltningskapitalen økt med 42,2 %.
 
Bankens grunnfondsbevis
Ved utgangen av 3. kvartal 2005 var kursen på bankens grunnfondsbevis kr 200, mot kr 144 ved utgangen av 2004. Inklusiv utbytte på kr 9,2 pr. bevis har bankens grunnfondsbevis gitt en effektiv avkastning pr. 30 september på 45,3 %.
Markedskommentar
Resultatet av en større markedsundersøkelse (Tns Gallup) i august viser at SpareBank 1 som merkevare står meget sterkt, og at SpareBank 1 SR-Bank har styrket sin posisjon sammenlignet med målingen i 2003. Målingen viser også at vi er godt posisjonert for vekst i Agder og at merkevaren fortsatt står sterkt i Hordaland generelt og i Bergen spesielt, over to år etter Sparebanken Vest gikk ut av alliansen.
 
Utsikter
Høykonjunkturen preger bankens utvikling innen både person- og bedriftsmarkedet. I Rogaland har det trolig aldri vært flere sysselsatte enn nå, og det planlegges bemanningsøkninger innen stadig flere næringer. Dette lover godt for bankdriften også resten av året og inn i neste år. Konkurransesituasjonen, særlig på boliglånssiden, forventes imidlertid å tilspisse seg ytterligere med påfølgende marginfall. Økt volum sammen med fortsatt sterkt fokus på kryssalg og kostnadseffektiv drift forventes å gi et godt resultat for året.
 
 
Mer detaljerte opplysninger finnes i vedlagte kvartalsrapport og tallmateriale:

Stavanger, 25. oktober 2005 <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> Styret for Sparebanken Rogaland <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> Eventuelle spørsmål rettes til adm. direktør Terje Vareberg, telefon 51 50 95 53/911 00448, viseadm. direktør Sveinung Hestnes, telefon 51 50 95 58/908 53165, direktør for økonomi og risikostyring Tor Dahle, telefon <!-- hugin-supplied --><br> 51 50 95 56/915 47503 eller direktør for informasjon og samfunnskontakt Thor-Christian Haugland, telefon 51 50 92 81 / 48 03 16 33.

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner