SpareBank 1 SR-Bank - satsing på plassering gir resultater


SpareBank 1 SR-Bank konsernet fikk et resultat før skatt på 244 mill kr etter 1. halvår. Resultatet er 129 mill kr lavere enn i 2000 som var påvirket av høye kursgevinster fra salg av aksjer i Fellesdata ASA (177 mill kr) og kostnadsavsetninger (35 mill kr). Den underliggende bankdrift viser en forbedring på 35 mill kr sammenlignet med 1. halvår 2000.

Konsernets ordinære drift viser god vekst i andre inntekter, særlig fra forsikring, fond og eiendomsmegling. Inntektene fra EiendomsMegler 1 Rogaland A/S er økt med 51% sammenlignet med fjoråret. Driftskostnadene øker, bl a pga integrasjonen av tidligere Vår/Varde-ansatte, men kostnadsprosenten er fortsatt lav og stabil på 1,70 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tapene er også lave, og misligholdet stabilt. Egenkapitalavkastningen etter skatt er 13,3%

Konsernets utlånsvekst avdempes med en vekst hittil i år på 7 %, og siste 12 måneder på 16 %. Innskuddsutviklingen er god og kundeinnskuddene har de siste 12 måneder økt med 13 %.

Andre driftsinntekter
Andre driftsinntekter utgjør 232 mill kr, 74 mill kr høyere enn samme periode i fjor. Provisjons-inntektene fra fond og forsikring økte med henholdsvis 63 % og 219 %.

Bankens salg av ODINs aksje- og rentefond viser en meget god utvikling. Netto nysalg av Odin fond er økt fra 107 mill kr 1. halvår 2000 til 378 mill kr 1. halvår 2001. Av SpareBank 1 bankenes forvaltningskapital i Odin aksjefond er SpareBank 1 SR-Banks andel økt fra ca 29 % til ca 32 % de siste 12 mnd. I tillegg kommer salg av garanterte produkter som
1. halvår i år ga et volum på 248 mill kr. Netto nytegning av Odin fond hittil i år og salg av garanterte produkter tilsvarer en årsvekst i kundeinnskudd på 4,6 %.

Driftskostnader
Driftskostnadene for konsernet kom på 381 mill kr 1. halvår 2001. I forhold til forvaltnings-kapitalen utgjorde dette 1,70 % mot 1,83 % 1. halvår 2000. Det er satt i verk et kostnadsreduksjons- og organisasjonsutviklingsprogram for å sikre fortsatt høy kostnads-effektivitet.

Markedsutvikling
SpareBank 1 SR-Banks markedsandel innen personmarkedet i Rogaland øker jevnt og er nå
44 %, som er en økning på nesten 5 % de siste fem årene. I Agder-fylkene tar banken sikte på kontrollert vekst med hovedfokus på personmarkedet. Vi har nye bankkontor i Kristiansand og Mandal, og planlegger etablering av kontor i Arendal og Lyngdal. Banken har også nylig åpnet nytt kontor i Klepp. Nytt kontor åpnes i Sauda til høsten.

Innenfor næringslivsmarkedet er aktiviteten god. I oljerelatert virksomhet er aktiviteten økende. Dette gir positive ringvirkninger for distriktet. Bankens næringslivsportefølje har lave tap og stabilt mislighold.

Bankens datterselskap - SR-Forvaltning ASA - har nylig mottatt konsesjon til å drive aktiv forvaltning. Selskapet forvaltet per 30. juni 2001 ca 1,1 mrd kr.

Veksten i antall nettbankkunder er fortsatt stor, og 46.000 kunder er nå tilknyttet nettbanken. Banken har nylig lansert en ny og forbedret versjon av nettbanken.

Styret forventer en tilfredsstillende resultatutvikling resten av året.Stavanger, 9. august 2001

Styret for Sparebanken Rogaland


Regnskapstall og kvartalsrapport er tilgjengelig på følgende link:

Kontaktpersoner: <br>Viseadm. direktør Sveinung Hestnes, telefon 908 53165, 51 50 95 58 <br>Økonomidirektør Tor Dahle, telefon 915 47503 <br>Pressetalsmann Thor Christian Haugland, telefon 51 50 92 81 el. 480 31633 <br>

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner

Dokumenter og linker