SpareBank 1 SR-Bank - Splitt av grunnfondsbevisene og fondsemisjon

Representantskapet i Sparebanken Rogaland skal den 31. mars 2005 i to møter behandle splitt av grunnfondsbevisene og fondsemisjon.
 
Forslaget som skal behandles lyder:
 
"1. Splitt av grunnfondsbevisene
Hvert grunnfondsbevis pålydende NOK 100 splittes til 2 grunnfondsbevis pålydende NOK 50. Bankens grunnfondsbeviskapital vil etter splitten men før fondsemisjonen være NOK 904.583.400 fordelt på 18.091.668 grunnfondsbevis pålydende NOK 50.
 
2. Forhøyelse av bankens grunnfondskapital ved fondsemisjon.
 Grunnfondsbeviskapitalen forhøyes med NOK 226.145.900 fra NOK 904.583.400 til NOK 1.130.729.300, ved utstedelse av 4.522.918 nye grunnfondsbevis (fribevis).
 
Fondsemisjonen gjennomføres ved overføring av NOK 226.145.900 fra utjevningsfondet.  De nye grunnfondsbevisenes pålydende skal være kr 50 og emisjonen skjer til pari kurs.
 
Det utstedes totalt 4.522.918 nye grunnfondsbevis à kr 50,- ved at 4 gamle grunnfondsbevis gir rett til 1 nytt grunnfondsbevis. Ved tildeling legges til grunn det antall bevis den enkelte grunnfondsbeviseier har den dag representantskapet fatter sitt endelige vedtak, 31. mars 2005. Samlet antall grunnfondsbevis vil etter fondsemisjon utgjøre 22.614.586.
 
Grunnfondsbeviseiere som på bakgrunn av nevnte forholdstall har grunnfondsbevis som det ikke vil bli utstedt nye grunnfondsbevis for, vil være berettiget til delbevis for sine overskytende grunnfondsbevis. Banken vil på vegne av disse selge de grunnfondsbevis som eies av delbeviseiere. Salget vil skje i markedet første børsdag etter at fondsemisjonen er registrert i VPS. Den forholdsmessige del den enkelte delbeviseier da har krav på av salgsbeløpet vil bli godskrevet vedkommendes utbyttekonto i VPS så raskt dette praktisk lar seg gjøre.

 De nye grunnfondsbevisene skal ha samme prioritet som de eksisterende grunnfondsbevisene.
De nye grunnfondsbevisene gir rett til utbytte fra og med regnskapsåret 2005, og øvrige rettigheter fra og med tidspunkt for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret".
 
3. Endring av vedtektenes kap.2, §2,1 første avsnitt.
På bakgrunn av ovenstående foreslås bankens vedtekter kap.2, §2,1 første avsnitt endret fra:
 
" Sparebankens grunnfondsbeviskapital utgjør kr 904.583.400 fordelt på 9.045.834 grunnfondsbevis à kr. 100 fullt innbetalt"
 
til:
 
"Sparebankens grunnfondskapital utgjør kr. 1.130.729.300 fordelt på 22.614.586 grunnfondsbevis à kr. 50 fullt innbetalt"."
 
Forslaget innebærer at 31. mars 2005 er siste dag grunnfondsbevisene handles inklusiv utbytte, fribevis knyttet til fondsemisjonen og pålydende kr. 100,-. 1. april 2005 handles grunnfondsbevisene ex utbytte og til pålydende kr. 50,-.
 
Eventuelle spørsmål kan rettes til direktør økonomi og risikostyring Tor Dahle på telefon
51 50 95 56 / 915 47 503.

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner