SpareBank 1 SR-Bank - stabil bankdrift og godt verdipapirresultat


SpareBank 1 SR-Bank konsernet fikk et resultat før skatt på 128 mill kroner etter 1. kvartal. Positiv utvikling i verdipapirmarkedet og høyere balansevolumer bidrar til en forbedring på 25 mill kroner i forhold til 1. kvartal 2001. Overskuddet fra den underliggende driften er økt med 4 mill kroner i forhold til fjoråret. Konsernets egenkapitalavkastning etter skatt er 13,4 %.

Bankens omløpsportefølje av verdipapir har hittil i år en kursgevinst på 25 mill kroner, mot en kursgevinst 1. kvartal i fjor på 7 mill kroner. Avkastningen hittil i år på porteføljen av aksjer og grunnfondsbevis er 8,6 %, mot 0,4 % 1. kvartal 2001.

Konsernets ordinære drift viser en rentemargin på nivå med 1. kvartal 2001. Under andre inntekter viser provisjonsinntektene fra forsikring fortsatt høy vekst, mens fondsinntektene er noe lavere enn i fjor. Kostnadseffektiviteten er god, og målt i forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør kostnadene i 1. kvartal 1,66 %. Netto tap hittil i år er 43 mill kroner, og relatert til utlånsvolumet omtrent på nivå med fjoråret totalt sett. Det misligholdte volumet er relativt stabilt.

Utlånsvolumet vokser, men 12-mnd veksten er lavere enn i fjoråret, og ligger nå på 10 % mot 11 % ved årsskiftet. Innskuddsvolumet viser en 12 mnd vekst på 11 %, mot 9 % ved årsskiftet.

Andre driftsinntekter
Konsernet har etter 1. kvartal netto provisjonsinntekter på totalt 63 mill kroner, på nivå med samme periode i fjor. Provisjonsinntektene fra forsikring vokser jevnt, og var i 1. kvartal 2002 på 14 mill kroner mot 9 mill kroner tilsvarende periode i fjor. Provisjonsinntektene fra fondssalget på 11 mill kroner er redusert med 3 mill kroner sammenlignet med fjoråret, hovedsakelig pga lavere inntekter fra salg av garanterte produkter. I et svakt fondsmarked har Odin styrket sin posisjon. Banken står for en vesentlig del av nysalget og styret er av den grunn godt fornøyd med utviklingen så langt.

Bankens andel av underskuddet i SpareBank 1 gruppen AS er hittil i år 5,8 mill kroner. Tilsvarende tall for samme periode i 2001 var et underskudd på 14,5 mill kroner.

Driftskostnader
Driftskostnadene for konsernet er 202 mill kroner hittil i år. I forhold til forvaltningskapitalen utgjør dette 1,66 %, og i forhold til driftsinntektene (ekskl kursgevinster) 59,1 %. De tilsvarende tallene for morbanken er 1,43 % og 55,3 %. Nominelt er de totale kostnadene i konsernet steget med 16 mill kroner (9 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Årsaken ligger hovedsakelig på personalkostnadene som er økt med 11 %. Antall årsverk er siste året gått opp fra 779 til 812. Banken har etablert fire nye kontorer siden 1. kvartal i fjor. I tillegg har EiendomsMegler 1 utvidet aktiviteten.

Datterselskapene
Resultatet fra Westbroker Finans AS er lavere enn fjoråret, hovedsakelig pga salg av boliglånsporteføljen 4. kvartal 2001. Rentemarginen viser en fin forbedring sammenlignet med 1. kvartal 2001. EiendomsMegler 1 Rogaland AS har økt antall omsetninger hittil i år med 17 % sammenlignet med 2001, og viser tilsvarende årsvekst i inntektene. Samlet resultat før skatt fra datterselskapene er 7,4 mill kroner hittil i år.

Grunnfondsbevisets stilling
Styret konstaterer med tilfredshet at Regjeringen har lagt frem forslag til lovendring i sparebankloven som gir adgang til omdanning av sparebank til aksjesparebank. Styret understreker i denne sammenheng betydningen av at nødvendige tiltak iverksettes for å styrke grunnfondsbevisets stilling, slik at grunnfondsbeviset i fremtiden kan fremstå som et attraktivt egenkapitalpapir.

Utsiktene fremover
Styret forventer en tilfredsstillende resultatutvikling resten av året.


Stavanger, 25. april 2002
Styret for Sparebanken Rogaland


Vedlagt ligger kvartalsrapport for 1Q02;

Eventuelle spørsmål rettes til adm. direktør Terje Vareberg, telefon 51 50 95 53/911 00448, viseadm. direktør Sveinung Hestnes, telefon 51 50 95 58/908 53165, økonomidirektør Tor Dahle, telefon 51 50 95 56/915 47503 eller pressetalsmann Thor-Christian Haugland, telefon 51 50 92 81 / 48 03 16 33. <br> <br>www.sr-bank.no

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner

Dokumenter og linker