SpareBank 1 SR-Bank: Foreløpig årsresultat 2003

 • Konsernresultat i 2003: 569 mill kr (18 mill kr) før skatt.
 • Egenkapitalavkastning etter skatt: 15,2 % (-1,3 %).
 • Resultat fra underliggende drift: 698 mill kr (672 mill kr) før tap.
 • Rentemargin: 2,12 % (2,13 %).
 • Netto kursgevinster: 163 mill kr (-115 mill kr).
 • Godt salg av strukturerte spareprodukter til tross for svakt marked.
 • Resultatandel fra SpareBank 1 Gruppen AS: -7 mill kr (-167 mill kr).
 • Netto tap: 250 mill kr (341 mill kr), 0,5 % av brutto utlån.
 • Utlånsvekst siste 12 mnd: 8 % (4 %).
 • Innskuddsvekst siste 12 mnd: 2 % (15 %).
 • Innskuddsdekning: 57,8 % (60,8 %).
 • Resultat pr grunnfondsbevis etter skatt: 32,7 kr (-2,8 kr).
 • Styret foreslår et utbytte på 20 kr per grunnfondsbevis
 • Styret foreslår å avsette 32 mill kr til gavefond
 
 
SpareBank 1 SR-Bank konsernet oppnådde et resultat før skatt på 569 mill kr i 2003, mot 18 mill kr i 2002.  Den ordinære bankdriften er i 2003 forbedret med 26 mill kr.  Konsernets egenkapitalavkastning er 15,2 % etter skatt.
 
Utlånsveksten i 2003 var 8 %. Veksten innenfor personmarkedet var 12 % og minus 1 % i bedriftsmarkedet. Styret konstaterer at utlånsveksten ikke har tatt seg opp i bedriftsmarkedet selv med et lavt rentenivå. Styret understreker betydningen av langsiktige og forutsigbare rammebetingelser for næringslivet.
 
Konsernets rentemargin var 2,12 % i 2003, omtrent på nivå med 2002 (2,13 %). I 4 kvartal fikk renteendringene fra tidligere i høst full effekt som resulterte i en redusert rentemargin. Isolert var marginen i 4. kvartal 2003 2,03 %.
 
Netto andre driftsinntekter er økt fra 137 mill kr i 2002 til 601 mill kr i 2003. Hovedårsakene til den store forbedringen er at netto kursgevinster er forbedret fra minus 115 mill kr til 163 mill kr, netto provisjonsinntekter er økt med 24 mill kr fra 289 mill kr i 2002 til 313 mill  kr i 2003 samt at resultatandelen i SpareBank 1 Gruppen AS er redusert fra minus 167 mill kr til minus 7 mill kr.
 
Kostnadseffektiviten er forbedret og viser en kostnadsprosent på 56,1 i 2003 (61%) i konsernet. Morbankens kostnadsprosent er forbedret fra 58,0 i 2002 til 53,5 i 2003.
 
Misligholdet var 426 mill kr ved utgangen av desember, en reduksjon på 13 mill kr i 4. kvartal.
 
Netto tap viser en reduksjon på 91 mill kr fra 341 mill kr i 2002 til 250 mill kr i 2003 som utgjør 0,5% av brutto utlån i konsernet i 2003.
 
2000 nye personkunder valgte SpareBank1 SR-Bank som sin hovedbank i 2003, og 40.000 av bankens 181.000 personkunder sparer i fondsprodukter. Salg av forsikringsprodukter har også vært en suksess og 71.000 kunder har tegnet skadeforsikring og 29.000 personforsikring i banken.  Ved utgangen av 2003 har SpareBank1 SR-Bank 78.000 nettbankkunder. Dette er en økning på 15% siden desember 2002.  54% av våre lønnskontokunder over 18 år bruker nå nettbanken.
 
Styret innstiller overfor representantskapet at fondsemisjonen på 150 mill kr gjennomføres i mars 2004. Forslaget innebærer at det utstedes ett nytt grunnfondsbevis pr 5,025 gamle bevis ved overføring fra utjevningsfondet.
 
Adm. direktør Terje Vareberg uttaler at han er godt fornøyd med resultatet og framgangen fra 2002. Han understreker videre den betydningen medarbeidernes innsats og omstillingsevne har hatt for resultatet i 2003.
 
Styret forventer en tilfredsstillende resultatutvikling for konsernet i 2004. Det lave rentenivået vil være en utfordring for bankenes rentemarginer. Samtidig vil en konjunkturoppgang gi økte markedsmuligheter.
 
 
Mer detaljerte opplysninger finnes i vedlagte kvartalsrapport og tallmateriale:

Stavanger, 5. februar 2004 <!-- hugin-supplied --><br> Styret i Sparebanken Rogaland <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> Eventuelle spørsmål rettes til adm. direktør Terje Vareberg, telefon 51 50 95 53/911 00448, viseadm. direktør Sveinung Hestnes, telefon 51 50 95 58/908 53165, økonomidirektør Tor Dahle, telefon 51 50 95 56/915 47503 eller pressetalsmann Thor-Christian Haugland, telefon 51 50 92 81 / 48 03 16 33.

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner

Dokumenter og linker