SpareBank 1 SR-Bank ASA : Avholdt ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i SpareBank 1 SR-Bank ASA ble avholdt 29. mars 2012 i Stavanger.

Generalforsamlingen godkjente valgkomiteens forslag til valg av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet samt valg av medlem og varamedlem til kontrollkomiteen. I tillegg ble innstilling til valg av medlemmer til valgkomiteen godkjent.

Generalforsamlingen godkjente videre styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2011. Vedtaket omfattet også utdeling av utbytte for 2011 med 1,50 kroner pr. aksje til aksjeeiere pr. 29. mars 2012. Aksjene i SpareBank 1 SR-Bank ASA noteres eks. utbytte 30. mars 2012, mens utbytte utbetales 12. april 2012.

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til vedtektsendring, samt styreinstruks og adm. direktørs instruks.

Generalforsamlingen ga styret fullmakt til å erverve og ta pant i egne aksjer for samlet pålydende inntil NOK 490 000 000. Beholdningen av aksjer som banken eier og/eller har avtalepant i kan ikke overstige 10 % av registrert aksjekapital. Aksjene kan kjøpes i markedet over børs. Hver aksje kan kjøpes til kurser mellom 1 krone og 150 kroner. Fullmakten er gyldig i 18 måneder fra 29. mars 2012.

Videre ga generalforsamlingen styret fullmakt til opptak av fondsobligasjoner og ansvarlig lånekapital, samlet eller hver for seg, med inntil NOK 2.000.000.000 eller tilsvarende i valuta.
Fullmakten løper i 18 måneder fra 29. mars 2012.

For nærmere detaljer - se vedlagte protokoll.
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner

Dokumenter og linker