SpareBank 1 SR-BANK ASA - Avholdt ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i SpareBank 1 SR-Bank ASA ble avholdt 29. april 2014 i Stavanger.

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2013. Vedtaket omfattet også utdeling av utbytte for 2013 med 1,60 kroner pr. aksje til aksjeeiere pr. 29. april 2014. Aksjene i SpareBank 1 SR-Bank ASA noteres eks. utbytte 30. april 2014, mens utbytte utbetales 9. mai 2014.

Generalforsamlingen godkjente videre valgkomiteens forslag til valg av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet samt valg av medlem og varamedlem til kontrollkomiteen. I tillegg ble innstilling til valg av leder og medlemmer til valgkomiteen godkjent.

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til vedtektsendring.

Generalforsamlingen ga styret fullmakt til å erverve og ta pant i egne aksjer for samlet pålydende inntil NOK 490 000 000. Beholdningen av aksjer som banken eier og/eller har avtalepant i kan ikke overstige 10 % av registrert aksjekapital. Aksjene kan kjøpes i markedet over børs. Hver aksje kan kjøpes til kurser mellom 1 krone og 150 kroner. Fullmakten er gyldig i 12 måneder fra 29. april 2014.

Videre ga generalforsamlingen styret fullmakt til opptak av fondsobligasjoner og ansvarlig lånekapital, samlet eller hver for seg, med inntil NOK 3.000.000.000 eller tilsvarende i valuta.

Fullmakten løper i 12 måneder fra 29. april 2014.

For nærmere detaljer – se vedlagte protokoll. 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12. 

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.