SpareBank 1 SR-Bank ASA: Avholdt ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i SpareBank 1 SR-Bank ASA ble avholdt 28. april 2015 i Stavanger.

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2014. Vedtaket omfattet også utdeling av utbytte for 2014 med 2,00 kroner pr. aksje til aksjeeiere pr. 28. april 2015. Aksjene i SpareBank 1 SR-Bank ASA noteres eks. utbytte 29. april 2015, mens utbytte utbetales 7. mai 2015.

Generalforsamlingen vedtok at kontrollkomiteen skal avvikles når ny finansforetakslov trer i kraft.

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til vedtektsendringer.

Generalforsamlingen godkjente videre valgkomiteens forslag til valg av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet samt valg av leder og medlem til kontrollkomiteen inntil kontrollkomiteen er endelig avviklet.

Generalforsamlingen ga styret fullmakt til å erverve og ta pant i egne aksjer for samlet pålydende inntil NOK 490 000 000. Beholdningen av aksjer som banken eier og/eller har avtalepant i kan ikke overstige 10 % av registrert aksjekapital. Aksjene kan kjøpes i markedet over børs. Hver aksje kan kjøpes til kurser mellom 1 krone og 150 kroner. Fullmakten er gyldig i 12 måneder fra vedtak i generalforsamlingen.

Videre ga generalforsamlingen styret fullmakt til opptak av fondsobligasjoner og ansvarlig lånekapital, samlet eller hver for seg, med inntil NOK 3.000.000.000 eller tilsvarende i valuta.

Fullmakten løper i 18 måneder fra vedtak i generalforsamlingen.

For nærmere detaljer – se vedlagte protokoll. 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12. 

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner

Dokumenter og linker