SpareBank 1 SR-Bank ASA: Børsnotering av tegningsretter - SRBANK T

Tegningsrettene i SpareBank 1 SR-Bank ASA vil bli børsnotert 18. mai 2012 med tickerkode SRBANK T. Tegningsrettene kan omsettes over børs i perioden 18. mai kl. 09.00 til 1. juni 2012 kl 17.30 (norsk tid).

Aksjeeiere per utløpet av 14. mai 2012, slik dette er registrert i bankens register over aksjeeiere i VPS per utløpet av denne dato, vil motta 2,7858772 tegningsretter for hver 10. eksisterende aksje (0,27858772 tegningsretter per eksisterende aksje). Antallet tegningsretter tildelt den enkelte aksjeeier vil bli rundet ned til nærmeste hele tegningsrett. En tegningsrett gir aksjeeieren rett til å tegne og bli tildelt en ny aksje

Tegningsrettene antas å ha en økonomisk verdi, og innehavere av tegningsretter vil tape denne verdien i tilfelle tegningsrettene ikke blir solgt eller benyttet til tegning av nye aksjer.

Fortrinnsrettsemisjonen var opprinnelig garantert av et primærgarantikonsortium, etablert 7. februar 2012, bestående av Sparebankstiftelsen SR-Bank, Gjensidige Forsikring ASA og selskaper i SpareBank 1 alliansen.

Videresyndikeringen medførte en økning av garantibeløp for Sparebankstiftelsen SR-Bank, en opprettholdelse av garantibeløp for Gjensidige Forsikring ASA, og en reduksjon av garantibeløp for de øvrige primærgarantistene, jf prospektets pkt 4.2.14 for fullstendig oversikt over garantistene.

Garantistene har, pro rata og begrenset til deres respektive garantibeløp, forpliktet seg til å tegne eventuelle nye aksjer som ikke tildeles andre tegnere i fortrinnsrettsemisjonen. Garantiforpliktelsen er en tegningsgaranti, og garantistene er ikke ansvarlig for betaling for nye aksjer som tegnes av andre i fortrinnsrettsemisjonen.

Dersom en garantist eller dets heleide datterselskaper tegner og blir tildelt nye aksjer på ordinær måte (dvs. uavhengig av garantiforpliktelsen) i fortrinnsrettsemisjonen, og tegningsbeløpet for slike nye aksjer blir betalt, kan garantisten kreve at dennes garantibeløp reduseres tilsvarende.

Hver garantists garantiforpliktelse er bindende frem til det tidspunkt denne har oppfylt garantiforpliktelsen eller banken skriftlig har bekreftet at garantiforpliktelsen ikke vil gjøres gjeldende. Garantiforpliktelsen bortfaller automatisk dersom banken ikke innen utløpet av 30. juni 2012 fremmer skriftlig påkrav om at garantiforpliktelsen gjøres gjeldende. Slikt påkrav skal sendes senest fem virkedager etter at styret har foretatt endelig tildeling i fortrinnsrettsemisjonen.

Iht. betalingsgarantiavtale inngått mellom SpareBank 1 SR-Bank og hhv. SpareBank 1 Markets, Arctic Securities og Pareto Securities vil disse, i samsvar med vilkårene i betalingsgarantiavtalen, betale tegningsbeløp som ikke er betalt av tegnerne ved forfall, oppad begrenset til NOK 150 millioner, men hver for seg oppad begrenset til NOK 50 millioner. Betalingsgarantiavtalen er etablert for å sikre rettidig registrering i Foretaksregisteret av kapitalforhøyelsen.

Tegningsretter tilhørende eksisterende aksjeeiere som bor i jurisdiksjoner hvor prospektet ikke kan distribueres og/eller med lovgivning som, etter bankens vurdering, forbyr eller på annen måte begrenser retten til å tegne nye aksjer i fortrinnsrettsemisjonen ("Diskvalifiserte Aksjeeiere"), vil bli overført til slike Diskvalifiserte Aksjeeieres VPS-kontoer. Slik overføring utgjør ikke noe tilbud til Diskvalifiserte Aksjeeiere. Banken vil instruere SR-Markets til, så langt mulig er, å trekke tilbake tegningsretter fra VPS-kontoer tilhørende Diskvalifiserte Aksjeeiere og selge slike tegningsretter fra og med 23. mai 2012 til handelsslutt på Oslo Børs 1. juni 2012. Salg gjennomføres for de Diskvalifiserte Aksjeeiernes regning og risiko, såfremt de aktuelle tegningsrettene ikke holdes gjennom en finansiell mellommann.

Finanstilsynet vil behandle vedtektsendringene som følger av emisjonene når tilsynet har mottatt revisorbekreftelse på at kapitalinnskuddene er innbetalt.
For ytterligere opplysninger vises til pkt 4.2.13.3 og 4.2.14 i prospektet datert 9. mai 2012.
Stavanger, 16. mai 2012
 

Kontaktpersoner:
Thor-Christian Haugland, konserndirektør for kommunikasjon, tel. 480 31 633
Vidar Torsøe, direktør IR, tel. 970 80 656

Disclaimer

These materials are not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States (including its territories and  possessions, any State of the United States and the District of Columbia), Canada, Australia, Japan or Hong Kong or in other jurisdictions where such distribution is not lawful. These materials do not constitute or form a part of any offer or solicitation topurchase or subscribe for securities in the United States or in any other jurisdiction. The securities mentioned herein have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933 (the "Securities Act"). The securities mentioned herein may not be offered or sold in the United States except pursuant to an exemption from the registration requirements of theSecurities Act. There will be no public offer of securities in the United States.
The contemplated issue of ordinary shares (the "Shares") in SpareBank 1 SR-Bank ASA (the "Rights Issue"), the exercise or sale of subscription rights contemplated to be issued in the Rights Issue (the "Rights") and the subscription or purchase of Shares or Rights are subject to specific legal or regulatory restrictions in certain jurisdictions. SpareBank 1 SR-Bank ASA assumes no responsibility in the event there is a violation by any person of such restrictions.
This stock exchange release is for information purposes only and has not been approved by any regulatory authority. It is not a prospectus, disclosure document or offering document and does not purport to be complete. Nothing in this stock exchange release should be interpreted as a term or condition of the Rights Issue. Investors should not subscribe for, purchase, otherwise acquire, sell or otherwise dispose of Rights and/or ordinary shares except on the basis of information in the prospectus to be published by SpareBank 1 SR-Bank ASA in due course in connection with the Rights Issue (the "Prospectus") which will contain further information relating to the company as well as a summary of the risk factors to which any investment is subject. This stock exchange release does not constitute or form part of any offer or invitation to sell or issue, or any solicitation of any offer to acquire any securities offered by any person in any jurisdiction in which such an offer or solicitation is unlawful.
The distribution of this stock exchange release and/or the Prospectus into jurisdictions other than Norway may be restricted by law. Persons into whose possession this stock exchange release comes should inform themselves about and observe any such restrictions. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction.
SpareBank 1 SR-Markets, Arctic Securities ASA, Pareto Securities AS and SpareBank 1 Markets are acting for SpareBank 1 SR-Bank ASA and no one else in connection with the Rights Issue and will not be responsible to anyone other than SpareBank 1 SR-Bank ASA for providing the protections afforded to their respective clients or for providing advice in relation to the Rights Issue and/or any other matter referred to in this document.
This document and any materials distributed in connection with this document may contain certain forward-looking statements. By their nature, forward-looking statements involve risk and uncertainty because they reflect SpareBank 1 SR-Bank ASA 's current expectations and assumptions as to future events and circumstances that may not prove accurate. A number of material factors could cause actual results and developments to differ materially from those expressed or implied by these forward-looking statements, including the risks and uncertainties to be set out in the prospectus.
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner