SpareBank 1 SR-Bank ASA: Erverv av egne aksjer som ledd i konsernets bonusordning

SpareBank 1 SR-Bank ASA har den 26. mars 2012 kjøpt 150 000 egne aksjer til gjennomsnittskurs kr 43,13. Beholdning av egne aksjer etter kjøpet er 270 988 aksjer.

Aksjene er ervervet som ledd i konsernets bonusordning hvor deler av oppgjøret skjer gjennom tildeling av aksjer. Basert på oppnådd resultat i 2011 vil ansatte bli tildelt om lag 251 000 aksjer den 20. april 2012. I tillegg har konsernet en forpliktelse om å tildele ytterligere aksjer i individuell bonus tilsvarende om lag 10 mill kroner. Det nødvendige antall aksjer vil bli ervervet etter at tidligere annonserte fortrinnsrettsemisjon er gjennomført.

Generell orientering om konsernets bonusordning
Konsernet har en konsernbonusordning som omfatter samtlige ansatte i konsernet. Konsernbonusen fastsettes som en lik prosent av fast lønn, og kan maksimalt utgjøre 1,5 månedslønn. Eventuell konsernbonus utbetales med halvparten i kontanter og halvparten i form av aksjer utstedt av SpareBank 1 SR-Bank ASA. Ansatte som velger å beholde mottatte aksjer i minimum 1 år vil få tildelt 1/2 ekstra aksje ("lojalitetsaksje") pr tidligere tildelt aksje.

Konsernet har videre en ordning med individuell bonus som kan benyttes som et virkemiddel for konsernet for blant annet å premiere ekstraordinære prestasjoner. Eventuell individuell bonus kan somhovedregel maksimum utgjøre 25 prosent av fastlønn inkludert konsernbonus. Den individuelle bonusen utbetales med halvparten i kontanter og halvparten i form av aksjer utstedt av SpareBank 1 SR-Bank ASA, likevel slik at aksjene utbetales til den ansatte med inntil 1/3 hvert av de tre kommende år.  

Kontaktpersoner:
Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon, tel. +47 48 03 16 33
Vidar Torsøe, direktør IR, tel. +47 970 80 656

 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner