SpareBank 1 SR-Bank ASA; Et godt resultat preget av effektiv drift og økte finansinntekter

SpareBank 1 SR-Bank oppnådde etter årets tre første kvartaler et resultat før skatt på 1.633 millioner kroner, mot 1.669 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet preges av ytterligere bedret effektivitet gjennom økte driftsinntekter og lavere driftskostnader. Samtidig ble det en betydelig økning i bankens inntekter fra finansielle investeringer. Ren kjernekapitaldekning pr. 30. september 2016 ble 13,8 %. Egenkapitalavkastning etter skatt ble 10,2 %. For kvartalet isolert sett ble resultat før skatt 660 millioner kroner mot 489 millioner kroner i fjor. Dette tilsvarer en egenkapitalavkastning etter skatt på 12,2 % sammenlignet med 9,3 % i tredje kvartal i 2015.

Konsernets driftskostnader utgjorde 1.492 millioner kroner hittil i år, mot 1.495 i samme periode i fjor. Fjorårets kostnader var blant annet preget av en engangseffekt relatert til endringer i bankens pensjonsordning, som alene reduserte personalkostnadene med 63 millioner kroner.

- Jeg er godt fornøyd med det samlede resultatet som konsernet har oppnådd både for kvartalet isolert sett og så langt i år. Det gjøres en god innsats, i hele organisasjonen, for å få kostnadene ytterligere ned og driftsinntektene opp. Bankens finansielle investeringer har i siste kvartal bidratt med inntekter på hele 231 millioner kroner mot 12 millioner i samme periode i fjor, sier Arne Austreid, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank.

Pr. 30. september 2016

 • Resultat før skatt: 1.633 mill kroner (1.669 mill kroner)
 • Resultat etter skatt: 1.326 mill kroner (1.304 mill kroner)
 • Egenkapitalavkastning etter skatt: 10,2 % (10,9 %)
 • Resultat pr aksje: 5,19 kroner (5,10 kroner)
 • Netto renteinntekter: 2.138 mill kroner (1.915 mill kroner)
 • Netto provisjons- og andre inntekter: 1.088 mill kroner (1.160 mill kroner)
 • Netto inntekter fra finansielle investeringer: 515 mill kroner (317 mill kroner)
 • Driftskostnader: 1.492 mill kroner (1.495 mill kroner)
 • Nedskrivning på utlån: 616 mill kroner (228 mill kroner)
 • Samlet utlånsvekst siste 12 måneder: 0,1 % (7,4 %)
 • Innskuddsvekst siste 12 måneder: -2,0 % (9,5 %)
 • Ren kjernekapitaldekning: 13,8 % (12,2 %)
 • Kjernekapitaldekning: 14,7 % (13,1 %)

(Pr. 30. september 2015 i parentes)                            

Konsernet resultatførte netto nedskrivninger på utlån med 616 millioner kroner pr. tredje kvartal 2016, mot 228 millioner kroner i fjor. De økte nedskrivningene er i all hovedsak knyttet til enkelt-engasjement innenfor oljerelaterte virksomheter, samt økte gruppevise nedskrivninger med 138 mill kroner. For kvartalet isolert sett var netto nedskrivinger på 161 millioner mot 305 millioner kroner i forrige kvartal.

- Det er fortsatt krevende tider i landsdelen. Samtidig melder flere og flere virksomheter at de forventer en forsiktig bedring fremover. Likevel forventer jeg at vi i løpet av de kommende kvartaler vil måtte foreta ytterligere nedskrivinger, og da i tråd med det vi tidligere har kommunisert. Vi er nær våre kunder gjennom tett oppfølging, og vi bruker mye tid på forebyggende arbeid for å kunne redusere fremtidige tap, avslutter Arne Austreid.

Kvartalsrapporten kan i sin helhet lastes ned fra www.sr-bank.no.

Stavanger, 27. oktober 2016

Kontaktpersoner:
Arne Austreid, administrerende direktør, telefon 900 77 334
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033 
Stian Helgøy, direktør IR, telefon 906 52 173
Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon, telefon 480 31633

Tags:

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.