SpareBank 1 SR-Bank ASA: Et godt resultat preget av god underliggende drift og moderate tap

SpareBank 1 SR-Bank oppnådde et resultat før skatt på 628 millioner kroner i første kvartal 2015 mot 787 millioner kroner i samme periode i fjor. Konsernet oppnådde en egenkapitalavkastning etter skatt på 12,7 % for første kvartal mot 18,4 % i første kvartal i fjor. Oppnådd resultat preges både av god underliggende drift, god avkastning på finansielle investeringer og moderate tap. Resultatet for første kvartal i 2014 var preget av en engangseffekt på 202 millioner kroner fra oppskriving av bankens daværende eierpost i Nets Holding AS.

Konsernets netto renteinntekter, inkludert provisjonsinntekter og resultatbidrag fra SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt, ble 784 millioner kroner mot 741 millioner kroner i første kvartal 2014.

Kostnadsveksten de siste tolv måneder var ved utgangen av første kvartal på 5 %. Kostnadsøkningen skyldes de offensive grep som ble tatt i inngangen til 2015 som gjaldt kjøp av Swedbanks kontor i Stavanger, kjøp av tre regnskapskontor samt utvikling av nye teknologiske systemer for bedre og mer effektiv kundeoppfølging. Kostnadsprosenten, målt som kostnader i prosent av inntekter, ble forbedret fra 44,1 % (justert for oppskrivingen av aksjene i Nets Holding AS) i første kvartal 2014 til 42,5 % ved utgangen av første kvartal i år.

- Vi står fortsatt overfor store endringer, både med hensyn til teknologiske skift som fører til endringer i kundens adferd og som følge av omskiftelige tider i regionen. Jeg opplever at de kontinuerlige endringer vi i det daglig gjennomfører, gjør oss godt rustet til fortsatt å levere gode resultater. De ansattes kompetanse bidrar til å gjøre oss i stand til å satse på nye forretnings-områder og markedsområder, det sikrer god kvalitet i vår utlånsportefølje og det bidrar til effektivisering av prosesser, sier administrerende direktør Arne Austreid i SpareBank 1 SR-Bank.

Nøkkeltall pr 31. mars

 • Resultat før skatt: 628 mill kroner (787 mill kroner)

 • Resultat etter skatt: 496 mill kroner (659 mill kroner)

 • Egenkapitalavkastning etter skatt: 12,7 % (18,4 %)

 • Resultat pr aksje: 1,94 kroner (2,58 kroner)

 • Netto renteinntekter: 627 mill kroner (547 mill kroner)

 • Netto provisjons- og andre inntekter: 408 mill kroner (480 mill kroner)

 • Netto inntekter fra finansielle investeringer: 211 mill kroner (319 mill kroner)

 • Driftskostnader: 530 mill kroner (505 mill kroner)

 • Nedskrivning på utlån: 88 mill kroner (54 mill kroner)

 • Samlet utlånsvekst siste 12 måneder: 7,3 % (3,8 %)

 • Innskuddsvekst siste 12 måneder: 15,5 % (8,5 %)

 • Kjernekapitaldekning: 12,9 % (13,0 %)

 • Ren kjernekapitaldekning: 12,1 % (11,2 %)

  (Pr 31. mars 2014 i parentes)

Konsernet resultatførte netto nedskrivninger på utlån med 88 millioner kroner i første kvartal 2015 (54 mill kroner). Dette tilsvarte nedskrivninger av brutto utlån på 0,25 % (0,18 %). Nedskrivninger på grupper av utlån utgjorde 20 millioner kroner av de samlede nedskrivinger og reflekterer endring i konjunkturer i landsdelen.

- Endringer i konjunkturer har fått effekt i landsdelen, og da først og fremst gjennom lavere aktivitet for virksomheter innen petroleumsnæringen. Solid kompetanse og stor evne til omstilling i de fleste av disse virksomhetene, bidrar til mindre negative effekter enn forventet. Samtidig ser vi god aktivitet, vekst og økende lønnsomhet i flere virksomheter i andre næringer i regionen, sier Arne Austreid.

Kvartalsrapporten kan i sin helhet lastes ned fra www.sr-bank.no

Stavanger, 28. april 2015

Kontaktpersoner:
Arne Austreid, administrerende direktør, telefon 900 77 334.
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033.

Stian Helgøy, direktør IR, telefon 906 52 173.
Thor-Christian Haugland, konserndirektør for kommunikasjon, telefon 480 31 633.

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.