SpareBank 1 SR-Bank ASA: God underliggende drift men svekket resultat grunnet økte tap

SpareBank 1 SR-Bank oppnådde et resultat før skatt på 973 millioner kroner for første halvår 2016, mot 1.180 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet preges av økte inntekter og lavere kostnader, mens tapsavsetningene øker. Ren kjernekapitaldekning pr. 30. juni 2016 ble 13,5 %. Egenkapitalavkastningen etter skatt ble 9,3 %, sammenlignet med 11,7 % i samme periode i 2015. For kvartalet isolert sett ble resultatet før skatt på 486 millioner kroner mot 552 millioner kroner i fjor, tilsvarende en egenkapitalavkastning etter skatt på 9,4 % sammenlignet med 10,8 % første halvår 2015.

Konsernets driftskostnader utgjorde 1.006 millioner kroner i første halvår 2016, noe som utgjør en reduksjon på 60 millioner kroner fra samme periode i fjor.

- Jeg er fornøyd med resultatet av den underliggende driften. Vi har i løpet av de siste tolv månedene redusert våre kostnader med 5,6% samtidig som netto renteinntekter har økt med 5,4%. Finansinntektene preges fortsatt av urolige finansmarkeder. Engangseffekten på 94 millioner kroner som relateres til vår andel av Visa Europe Ltd’s salg til Visa Inc . , bidrar til at de samlede inntekter viser en god økning for kvartalet sier Arne Austreid, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank.

Første halvår 2016

  • Resultat før skatt: 973 mill kroner (1.180 mill kroner )
  • Resultat etter skatt: 792 mill kroner (927 mill kroner)
  • Egenkapitalavkastning etter skatt: 9,3 % (11,7 %)
  • Resultat pr aksje: 3,10 kroner (3,63 kroner)
  • Netto renteinntekter: 1.409 mill kroner (1.266 mill kroner)
  • Netto provisjons- og andre inntekter: 741 mill kroner (807 mill kroner)
  • Netto inntekter fra finansielle investeringer: 284 mill kroner (305 mill kroner)
  • Driftskostnader: 1.006 mill kroner (1.066 mill kroner)
  • Nedskrivning på utlån: 455 mill kroner (132 mill kroner)
  • Samlet utlånsvekst siste 12 måneder: 1,1 % (7,6 %)
  • Innskuddsvekst siste 12 måneder: -1,3 % (11,1 %)
  • Ren kjernekapitaldekning: 13,5 % (12,3 %)
  • Kjernekapitaldekning: 14,4 % (13,1 %)

(1. halvår 2015 i parentes)                                          

Konsernet resultatførte netto nedskrivninger på utlån med 455 millioner kroner i første halvår 2016, mot 132 millioner kroner i fjor. De økte nedskrivningene gjelder i stor grad nedskrivninger knyttet til fire enkeltengasjement innen oljeservice, samt økte gruppevise nedskrivninger med 93 millioner kroner.

- Som en følge av mer krevende tider og en fortsatt lav oljepris har vi også for dette kvartalet valgt å øke de gruppevise nedskrivingene. Dette kvartalets individuelle tapsavsettinger skyldes delvis de rådende markedsforhold men også uforutsette hendelser. Jeg forventer at vi i løpet av de kommende kvartaler vil måtte foreta nedskrivinger på utlån som tilsvarer omtrent det nivå vi så langt i år har ført. Tett oppfølging av kunder og forebyggende arbeid er fortsatt viktige virkemidler for å kunne redusere fremtidige tap, avslutter Arne Austreid.

Halvårsrapporten kan i sin helhet lastes ned fra www.sr-bank.no.

Stavanger, 10. august 2016

Kontaktpersoner: Arne Austreid, administrerende direktør, telefon 900 77 334.
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033.
Stian Helgøy, direktør IR, telefon 906 52 173.
Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon, telefon 480 31633

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.